Německý zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci

Co potřebujete vědět

V červnu německý parlament schválil nový zákon, který bude vyžadovat, aby velké společnosti prováděly hloubkovou kontrolu dodavatelského řetězce. Zákon vyžaduje, aby tyto společnosti identifikovaly, předcházely a řešily porušování lidských práv a životního prostředí v rámci svých vlastních operací a operací jejich přímých dodavatelů.

Jaký je nový zákon?

Nový německý zákon o náležité péči o dodavatelském řetězci (původně nazývaný zákon ododavatelském řetězci) vyžaduje, aby velké společnosti zajistily dodržování sociálních a ekologických norem v jejich dodavatelském řetězci. Společnosti musí sledovat své vlastní operace a své přímé dodavatele po celém světě a přijmout opatření, pokud zjistí porušení. Zákon vstupuje v platnost v roce 2023 s rozšířením v roce 2024.

Na koho se vztahuje?

 • Od roku 2023: Společnosti se sídlem v Německu s více než 3 000 zaměstnanci nebo pobočky zahraničních společností registrované v Německu s více než 3 000 zaměstnanci
 • Od roku 2024: Společnosti se sídlem v Německu s více než 1 000 zaměstnanci nebo pobočky zahraničních společností registrované v Německu s více než 1 000 zaměstnanci

Praktické další kroky, pokud se na vaše podnikání vztahuje zákon

 • Nejdůležitějším prvním krokem v systému odpovědného sourcingu je zmapování všech vašich 
  přímých dodavatelů. Podívejte se na informace, které již máte o svých přímých dodavatelích,
  abyste pochopili, zda máte úplný seznam.
 • Spolupracujte se svými nákupními týmy a vytvořte úplný seznam svých přímých dodavatelů,
  včetně jejich umístění, povahy těchto podniků, povahy jejich pracovníků a kontaktních údajů
  každého dodavatele.
 • Proveďte základní posouzení rizik s ohledem na umístění dodavatelů a typy lidí, které
  zaměstnávají. Některé země, kde se nacházejí, a určité typy pracovníků, jako jsou migrující
  pracovníci, jsou považovány za zranitelnější vůči rizikům.

Co musí podniky udělat?

Zákon o náležité péči o dodavatelském řetězci vyžaduje, aby tyto společnosti zavedly procesy pro
identifikaci, hodnocení, prevenci a nápravu rizik a dopadů v oblasti lidských práv a životního prostředí
ve svých dodavatelských řetězcích a ve svých vlastních provozech. Musí se také ujistit, že umožňují
zaměstnancům nepřímých dodavatelů (dodavatelů, se kterými nemají přímý obchodní vztah) podat
stížnost upozorňující společnost na porušování lidských práv nebo životního prostředí.

Mezi rizika, která musí společnosti řešit, patří:

 • Nucené práce
 • Dětská práce
 • Diskriminace
 • Porušování svobody sdružování
 • Neetické zaměstnání
 • Nebezpečné pracovní podmínky
 • Degradace životního prostředí

Společnosti musí také zveřejňovat výroční zprávu, která uvádí kroky, které podnikly k identifikaci a
řešení těchto rizik.

Důsledky a sankce, pokud společnosti nedodržují tento zákon

 • Pokud společnosti, na které se zákon vztahuje, nesplní jeho požadavky, může to mít několik možných důsledků
 • Pokuty až do výše 800 000 EUR nebo až 2 % jejich průměrného ročního celosvětového obratu.
 • Výluka ze získávání veřejných zakázek v Německu až na tři roky.

Praktické další kroky, pokud se na vaše podnikání vztahuje zákon

 • Nejdůležitějším prvním krokem v systému odpovědného sourcingu je zmapování všech vašich
  přímých dodavatelů. Podívejte se na informace, které již máte o svých přímých dodavatelích,
  abyste pochopili, zda máte úplný seznam.
 •  Spolupracujte se svými nákupními týmy na vytvoření kompletního seznamu vašich přímých
  dodavatelů, včetně jejich umístění, povahy těchto podniků, povahy jejich pracovníků a
  kontaktních informací každého dodavatele.
 • Proveďte základní posouzení rizik s ohledem na umístění dodavatelů a typy lidí, které
  zaměstnávají. Některé země, kde se nacházejí, a určité typy pracovníků, jako jsou migrující
  pracovníci, jsou považováni za zranitelnější vůči rizikům.
 • Zjistěte více o zmapování vašeho dodavatelského řetězce. Náležitá péče v dodavatelském
  řetězci vyžaduje, aby tyto společnosti měly zavedené procesy pro identifikaci, hodnocení,
  prevenci a nápravu lidských práv a rizik a dopadů na životní prostředí v jejich dodavatelských
  řetězcích a ve vlastních provozech. Musí také zajistit, aby umožnili zaměstnancům nepřímých
  dodavatelů (dodavatelů, se kterými nejsou v přímém obchodním vztahu) podat stížnost na
  společnost a upozornit je na porušování lidských práv nebo životního prostředí.

Všeobecné povinnosti povinností společností je proto začlenit povinnosti náležité péče jako
součást podnikové politiky. To zahrnuje různá doplňková a související opatření, jmenovitě:

 • zavedení systému řízení rizik v oblasti lidských práv (§ 4 odst. 1 LkSG)
 • zavedení vnitropodnikového orgánu, odpovědného za ochranu lidských práv (§ 4 odst. 3
  LkSG)
 •  provádění analýz rizik souvisejících s lidskými právy (§ 5 LkSG)
 • deklaraci základních zásad ochrany lidských práv v podnikání (§ 6 odst. 2 LkSG)
 • provádění preventivních opatření ve vlastní obchodní oblasti (§ 6 odst. 1, 3 LkSG) a vůči
  přímým dodavatelům (§ 6 odst. 4 LkSG)
 • opatření k nápravě v případě porušení lidských práv (§ 7 odst. 1-3 LkSG)
 • zavedení postupu pro vyřizování stížností (§ 8 LkSG) s ohledem na oznamování porušování
  lidských práv
 • provádění opatření náležité péče s ohledem na rizika spojená s nepřímými dodavateli (§ 9
  LkSG)
 • provádění dokumentačních (§ 10 odst. 1 LkSG) a ohlašovacích (§ 10 odst. 2 LkSG) opatření
  souvisejících s plněním povinné náležité péče
  Na tuto povinnost jsou často dotazy:
  § 10 Požadavky na dokumentaci a výkaznictví
  (1) Dodržování povinnosti péče podle § 3 musí být v rámci společnosti průběžně dokládáno.
  Dokumentace musí být uchovávána po dobu nejméně sedmi let od jejího vytvoření.
  (2) Společnost je povinna zpracovat výroční zprávu o plnění svých povinností v oblasti náležité péče v
  uplynulém účetním období a po dobu sedmi let ji bezplatně zpřístupnit veřejnosti na internetových
  stránkách společnosti, a to nejpozději čtyři měsíce po skončení účetního období. finanční rok. Zpráva
  musí alespoň vysvětlovat srozumitelným způsobem.
  (3) Pokud společnost nepředložila žádná lidskoprávní nebo environmentální rizika a neplnila
  lidskoprávní nebo environmentální závazek a uvedla to věrohodným způsobem ve své zprávě, další
  vysvětlení podle odstavce 2 věty 2 číslo 2 až 4 jsou vyžadovány.
  (4) Je třeba náležitě přihlížet k ochraně obchodního a obchodního tajemství.

Odkazy na různé informace a návody právnických kanceláří

https://www.dqsglobal.com/cs-cz/blog/zakon-o-nalezite-peci-v-dodavatelskem-retezci-nemecky-
lksg-byl-prijat-co-by-mely-spolecnosti-zvazit
https://www.sedex.com/blog/germanys-new-supply-chain-due-diligence-act-what-you-need-to-
know/
https://supplychaincompliance.bakermckenzie.com/2022/11/04/new-german-supply-chain-due-
diligence-act-the-early-bird-catches-the-worm/
https://www.roedl.com/insights/supply-chain-act-due-diligence-obligations

Nový německý zákon o náležité péči o dodavatelském řetězci: LkSG

https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/5237624/c33ea016311dc16a80fe880420b1269
3/bgbl-1-46-2021-lieferkettensorgfaltspflichtengesetz-data.pdf

Vodítka pro identifikaci, vyhodnocení a prioritizaci rizik

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/EN/Supply_Chain_Act/guidance_risk_analysis.html?nn=18898410

Nejčastěji kladené otázky

https://www.csr-in-deutschland.de/EN/Business-Human-Rights/Supply-Chain-Act/FAQ/faq.html

vdrbalova@spcr.cz