Nominujte adepty na Cenu Bezpečnostní rady státu ročníku 2022

Bezpečnostní rada státu vyhlásila další ročník výročních cen. Cena Bezpečnostní rady státu se uděluje kolektivům i jednotlivcům v hlavní a ve studentské kategorii za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky.

Návrhy na udělení Ceny je nutné doručit do 31. prosince 2021 na adresu: vedoucí Oddělení sekretariátu Bezpečnostní rady státu, Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, e-mail: sekretariat.brs@vlada.cz. Ceny budou uděleny ve druhém čtvrtletí roku 2022.

Cena se uděluje každoročně za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty.

Do soutěže mohou být navrhována publikovaná i nepublikovaná díla z oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky. Tyto návrhy předkládají jednotlivci či instituce nebo autoři děl, kteří je mohou přihlásit osobně jako zadání do soutěže. Dále mohou být do soutěže navrhovány osobnosti aktivně pracující v bezpečnostní komunitě a osobnosti za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky a její osvěty. Tyto návrhy předkládají ministři, vedoucí ústředních správních úřadů, hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy, rektoři univerzit (veřejných vysokých škol), Univerzity obrany a Policejní akademie.

K posouzení se přijímají díla buď v písemné podobě (v jednom výtisku) nebo v elektronické podobě (e-mailem na sekretariat.brs@vlada.cz) českých i cizích státních příslušníků v jazyce českém s převážným zaměřením na českou problematiku. Nepublikované práce jsou předkládány anonymně s udáním jména a adresy v zalepené obálce. Vítězné práce jsou publikovány na internetových stránkách Úřadu vlády České republiky.

Návrh na ocenění osobnosti nebo kolektivu musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, datum narození, povolání, adresu bydliště a pracoviště, telefon, e-mail, stručnou charakteristiku kandidáta a jeho díla a zdůvodnění návrhu na udělení Ceny. U kolektivu název navrženého kolektivu, jméno a příjmení jeho vedoucího, adresu pracoviště, telefon, e-mail, stručnou charakteristiku kolektivu a jeho díla a zdůvodnění návrhu na udělení Ceny. Všechny platné návrhy posoudí Komise pro udělování Ceny.

Bezpečnostní rada státu udělí v hlavní kategorii nejvýše tři Ceny, ve studentské kategorii nejvýše dvě Ceny. Jednotlivci nebo členové kolektivu ve studentské kategorii musí být studenty studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu nebo absolventy do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. Významná díla mohou být doporučena k vydání. Cena se neuděluje in memoriam.