Nová kolektivní smlouva umožní růst mezd až o 10 procent, říká předseda SHO OKD Jiří Waloszek

Společnost OKD, a.s. skončila v prvních měsících loňského roku s těžbou na dolech Darkov a ČSA. Převedla utlumované lokality na státní podnik Diamo a musela se rozloučit se zaměstnanci, kteří odešli. OKD tak přišly prakticky o polovinu podniku. Za této situace se zdálo zcela nereálné, že firma bude schopná na konci téhož roku ohlásit splnění a překročení ambiciózního podnikatelského plánu. Stalo se tak. Na počátku letošního roku očekává vedení OKD loňskou těžbu z dolů přes 2 miliony tun černého uhlí, celkovou produkci přes 2,5 milionu tun a plán tržeb by měl podnik překonat o více než 40 procent. A to není zdaleka vše, management firmy je přesvědčen, že důlní společnost bude schopná na základě dosažených vynikajících výsledků vrátit státu poskytnutou podporu z roku 2020.

Kde hledat příčiny mimořádného úspěchu? Předsedkyně představenstva OKD, a.s. Vanda Staňková v tom má jasno. V prosincovém měsíčníku OKD Horník uvedla, že za dosaženými čísly není třeba hledat zázraky, ale že za nimi stojí tvrdá a obětavá práce horníků a povrchových zaměstnanců. „Není to jen příznivými cenami uhlí, je to díky tomu, jak jste překonali těžbu, jak se vám daří při zpracování uhlí na úpravně. Pro nás je také důležité, že probíhá jednání s odbory o navýšení mezd pro rok 2022, abychom se mohli podělit se zaměstnanci o naše těžební úspěchy a poděkovat jim za podporu,“ napsala Vanda Staňková.

Zda se vedení OKD skutečně podělilo se zaměstnanci o dosažené úspěchy a jak vlastně probíhalo vyjednávání dodatku kolektivní smlouvy, o tom HGN rozmlouval s předsedou Sdružení hornických odborů a druhým místopředsedou OS PHGN Jiřím Waloszkem.

Jaké jste měli představy a podařilo se vám je naplnit?

Na vyjednávání jsme se připravovali dlouho a již zkraje října jsme zaměstnavateli předložili náš návrh dodatku kolektivní smlouvy. Za situace, kdy strmě roste inflace, bylo pro naše odborové sdružení stěžejní vyjednat navýšení mezd do mzdových tarifů. Po několika vyjednávacích kolech došly vyjednávací týmy odborů a zaměstnavatele ke shodě. Zaměstnancům v OKD se přidá šest korun na hodinu. Pokud i letos dosáhneme dobrých hospodářských výsledků, zaměstnavatel vyplatí čtvrtletní odměny až do jedenáctinásobku průměrné denní mzdy zaměstnance. Vyjednali jsme rovněž navýšení nočního příplatku, který je v OKD dlouhodobě nízký, a to o jednu korunu na celkových deset korun. Dohodli jsme rovněž, že pokud dojde letos z důvodu útlumu těžby k propouštění kvůli nadbytečnosti, budou odcházet zaměstnanci za stejných podmínek a se stejným sociálním programem, jako zaměstnanci převedeni do státního podniku Diamo v roce 2021, kteří byli následně propuštěni.

O kolik si horníci v roce 2022 skutečně polepší?

Po sečtení všech dojednaných výhod si zaměstnanci OKD v letošním roce mohou na mzdách přilepšit až o deset procent, z toho čtyři procenta půjdou do mzdových tarifů. Jsme rádi, že se vyjednávání o růstu mezd podařilo uzavřít ještě v roce 2021.

Hovoří se o útlumu těžby v OKD již v letošním roce. Znáte konečný termín?

Konkrétní rozhodnutí zatím nepadlo. Tedy ani o případném ukončení těžby černého uhlí na konci letošního roku, nebo v prvním čtvrtletí roku příštího. K ukončení těžby to ale vše směřuje, protože přípravné práce na prodloužení těžby v Dolech ČSM za horizont roku 2022 se neprovádějí ani nechystají.

V jaké situaci se Sdružení hornických odborů nyní nachází?

V našem odborovém sdružení je momentálně sdruženo 9 základních organizací. Mimo předsedů základních organizací z OKD a Diamo s.p., jsou to předsedové ZO z Heimstaden a AWT. Někteří předsedové organizací působících v OKD vztáhli na počátku loňského roku po převodu zaměstnanců působnost i do státního podniku Diamo, kde kolektivně vyjednávají pro své převedené členy.

Jaké je hlavní téma pro SHO v letošním roce?

Jednoznačně konec těžby v OKD a jak útlum dopadne na zaměstnance. Ukončením těžby bude většina stávajících zaměstnanců převedena pod státní podnik Diamo, kde část zaměstnanců bude zajišťovat práce spojené s útlumem Dolu ČSM a zbylí budou propuštěni pro nadbytečnost. Důlní společnost OKD zaměstnává v současné době kolem 2700 kmenových pracovníků a podle mých informací pět set až sedm set z nich by mělo zůstat pracovat v Diamu. Celkem bude pro nadbytečnost propuštěno kolem dvou tisíc pracovníků. Počátkem loňského roku skončilo v OKD pro nadbytečnost 1700 zaměstnanců, na které se rovněž vztahoval sociální program.

Jak za situace, kdy utlumované doly přešly i s částí zaměstnanců pod Diamo, funguje odborové sdružení?

Sdružení hornických odborů jako takové v Diamu nepůsobí, na rozdíl od základních organizací utlumovaných dolů z OKD sdružených v SHO. Jsem také předsedou jedné ze základních organizací, které vztáhly působnost pod Diamo a z této pozice mohu vyjednávat, ale nikoliv jako předseda SHO. V současné době v Diamu působí čtyři odborové organizace z OKD sdružené v SHO, a to z utlumovaných dolů Paskov, ČSM, Karviná a za povrchové provozy.

To je dost nepřehledná situace. Bude mít nějaké řešení?

Momentálně je to tak, že jsem hlavním vyjednavačem za uvedenou skupinu čtyř organizací v Diamu, ale každá z nich podepisuje dodatky ke kolektivní smlouvě za svou organizaci. Jak to bude do budoucna se ukáže s úplným ukončením těžby v OKD a převedením zbylé části zaměstnanců pod Diamo.

Pro upřesnění, dojednaný dodatek podnikové kolektivní smlouvy se vztahuje pouze na zaměstnance OKD?

Přesně tak.

Odborové organizace utlumovaných dolů, které už působí pod Diamem, musí samostatně vyjednávat vlastní kolektivní smlouvy?

Odštěpný závod Darkov a ostatní závody Diama vyjednávají spolu. Hlavními vyjednavači jsou předseda Sdružení odborových organizací při Diamo Geam Dolní Rožínka Bohdan Štěpánek a já za odštěpný závod Darkov. Vyjednávání o růstu mezd je momentálně pozastaveno z důvodu, že není schválen státní rozpočet a není jasné o výši dotace ze státu pro státní podnik Diamo. Jednání budou pokračovat v letošním roce.