Odboráři Sdružení hornických odborů (OKD) se sešli po více než dvouleté přestávce

V Dělnickém domě v Horní Suché se v pátek 18.3. 2022 po více než dvouleté pauze setkali prezenční formou odboráři na XVI. Sněmu SHO. Celkem se zúčastnilo 40 delegátů a 13 hostů.

Řízením sněmu byl pověřen místopředseda SHO Štefan Pinter. Na začátku byly zvoleny pracovní komise a následně vystoupil předseda SHO Jiří Waloszek. Ten zhodnotil práci odborů za období od posledního Sněmu, který se konal 15.11.2019. 

Jako další vystoupil inspektor bezpečnosti práce Petr Vavroš, který informoval o stavu úrazovosti za rok 2021. 

Marian Wawrzacz informoval přítomné za mandátovou komisi, že Sněmu se účastní 40 delegátů což je 100% pozvaných delegátů a Sněm je usnášení schopný. 

Za návrhovou komisi vystoupila Bc.Monika Němcová, která přednesla navrhované změny stanov SHO, jednacího řádu Sněmu a volebního řádu SHO, které delegáti Sněmu následně schválili. Bc. Milena Bachratá přednesla zprávu revizní komise o kontrolní činnost. Byla přednesena zpráva o hospodaření a čerpání rozpočtu v roce 2021, a návrh rozpočtu na rok 2022. Sněm zvolil revizní komisi na léta 2022 – 2026. 

K přítomným odborářům dále promluvil předseda OS PHGN Rostislav Palička. Zhodnotil práci svazu a představil obsáhlou prezentaci o práci odborů.

Následovala diskuse, kterou zahájil Jiří Waloszek. Hlavním bodem bylo zajištění mzdových a sociálních jistot pro zaměstnance v případě, že by byla v OKD prodloužena těžba.

Sněmu se zúčastnili také zástupci vedení OKD. Předsedkyně představenstva Mgr.Vanda Staňková a ředitel provozu Ing. David Hájek. Vanda Staňková ve svém projevu představila výsledky OKD za minulé období a také poděkovala všem zaměstnancům za jejich práci. David Hájek se zaměřil především na výrobu a bezpečnost. Následná diskuse směřovala především k jednomu bodu a to, do kdy OKD bude těžit. K tomuto se vyjádřila předsedkyně představenstva Mgr. V. Staňková, že OKD zatím „jede” dle plánu, který byl schválen vládou České republiky v září 2020 a v této chvíli nebylo rozhodnuto o nějakých změnách, které by prodloužily těžbu v OKD.

  • Zdroj: Sdružení hornických odborů