Odborové sdružení železničářů se obrátilo na ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka

OSŽ se jako největší odborová organizace na železnici, která zastupuje cca 50 % všech zaměstnanců na české železnici, obrátila na Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy, s naléhavou žádostí o poskytnutí pomoci železničním dopravcům.
 
„Jsme si samozřejmě plně vědomi, že probíhající epidemie COVID-19 a opatření, která orgány veřejné správy činí ve snaze o její potlačení, negativně postihly ekonomiku téměř všech průmyslových odvětví, služeb i domácností. V této souvislosti pozitivně vnímáme snahu vlády zmírnit nejhorší dopady,“ píše se v dopise, který OSŽ odeslalo ve čtvrtek 30. 4. 2020 ministru dopravy.
 
„Proto předpokládáme, že je rovněž v zájmu všech, aby doprava na železnici – po návratu do standardních podmínek fungování země – mohla, pokud možno, plynule pokračovat v úrovni poskytovaných služeb před vyhlášením nouzového stavu. Musíme však konstatovat, že bez účinné pomoci státu to půjde jen velmi obtížně. V důsledku negativních dopadů epidemie COVID-19 a opatření orgánů veřejné správy přijatých pro její potlačení do ekonomiky železniční dopravy je do budoucna vážně ohrožena konkurenceschopnost železniční dopravy vůči ostatním druhům dopravy, a to jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním prostředí. Reálně rovněž hrozí další značné zpožďování tolik potřebných investic do modernizace a nákupu nových kolejových vozidel a inovativních technologií. Pro připomenutí uvádíme, že železniční sektor v ČR ještě stále dohání značné zpoždění za vyspělými zeměmi EU, způsobené dlouhodobým podfinancováním. Nevyhnutelným důsledkem takového vývoje by potom bylo mimo jiné také postupné zhoršování mzdového ohodnocení železničářů a zánik mnoha pracovních míst v celém železničním sektoru. Všechny navržené kroky pomoci železničním dopravcům jsme proto koncipovali s ohledem na potřebu zachování rozsahu a kvality železniční dopravy v době nouzového stavu a následného ´restartu´ hospodářství po jeho skončení,“ stojí v dopise dále.
 
OSŽ mimo jiné navrhuje úlevy (upuštění) od poplatků za použití dopravní cesty pro osobní i nákladní dopravce, a to za období březen – konec roku 2020 (zcela, nebo částečné) či zrušení plateb poplatku na obnovitelné zdroje energie pro zbytek roku 2020 (elektrická trakce) a neuplatnění sankcí za neodebrání sjednaného množství trakční energie. V dopise je současně zdůrazněno, že případné úlevy pro dopravce v žádném případě nemohou jít k tíži Správy železnic, ale bude nutné je kompenzovat ze SFDI, případně ze státního rozpočtu, protože Správa železnic je už v současné době zasažena poklesem příjmu v důsledku poklesu železniční dopravy a také na sebe převzala finanční zátěž plynoucí z odložení splatnosti poplatku za použití dopravní cesty v řádu stovek milionů korun.
 
V komentáři k jednotlivým návrhům OSŽ upozorňuje, že dochází k zásadnímu výpadku tržeb z mezinárodní přepravy osob v řádu stovek milionů korun z důvodu uzavření hranic (návrat k normálnímu stavu lze očekávat nejdříve na konci roku 2020), že vlivem opatření přijatých v souvislosti s nouzovým stavem došlo i k radikálnímu výpadku tržeb z jízdného (aktuálně například u ČD cca o 85 %) ve vnitrostátní přepravě osob, následně k redukci vlakové dopravy, kdy především vlivem vzájemně téměř nekoordinovaného postupu ze strany jednotlivých objednatelů závazkové dopravy nemohlo dojít u dopravců k zavedení odpovídajících kroků snižujících náklady.
 
Požadavek na zrušení platby poplatku na obnovitelné zdroje energie považuje OSŽ u železniční dopravy provozované v elektrické trakci za legitimní již dlouhodobě. „Nicméně v současné situaci by významně pomohlo i přechodné zrušení této platby. Také s ohledem na aktuální výrazné snížení cen paliv využívaných v konkurenční výrazně méně ekologické silniční nákladní dopravě je tento požadavek zcela zřejmě na místě,“ upozorňuje dále OSŽ v dopise adresovaném ministru Karlu Havlíčkovi a zaslaném na vědomí premiérovi Andreji Babišovi, generálním ředitelům Správy železnic, ČD a ČD Cargo a také nejvyšším představitelům sdružení ŽESNAD.CZ a Svazu průmyslu a dopravy ČR.
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ