Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace podporuje stabilitu a rozvoj vědního systému v boji s pandemií

Pravidelné zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace proběhlo pod vedením jejího předsedy, kterým je premiér Andrej Babiš, ve čtvrtek 30. dubna 2020 formou videokonference – vzhledem k trvajícím vládním opatřením vůči epidemii koronaviru. K hlavním bodům jednání patřily výkon a přínosy výzkumných center (VaVpI), harmonogram hodnocení vysokých škol dle platné metodiky a technická realizace opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 2021+ k řešení urgentních výzev ve výzkumu. Rada doporučila svému předsedovi jmenovat indického fyzika Ajaya Kumara Sooda novým členem Mezinárodní rady. Vybrané závěry jednání opět reflektovaly současnou situaci ohrožení koronavirovou pandemií.

V reakci na situaci kolem pandemie přijala Rada na začátku konferenčního jednání prohlášení:
Rada pro výzkum, vývoj a inovace pečlivě sleduje informace o zapojení výzkumných organizací do boje proti pandemii způsobené novým typem koronaviru SARS-CoV-2 a podtrhuje roli výzkumu při řešení krizových situací s celospolečenským dopadem.

Rada v této souvislosti oceňuje mimořádné nasazení a úsilí vědců, vědkyň a všech pracovníků v oblasti výzkumu, kteří se do aktivit směřujících k potírání pandemie zapojili.
Za současné situace bude proto Rada i nadále všestranně podporovat stabilitu a rozvoj systému vědy a výzkumu, s cílem posilovat jeho schopnost adekvátní reakce na neočekávaná rizika a hrozby.

V prvém bodě jednání se členové Rady zabývali vědeckým výkonem, potenciálem socio-ekonomických přínosů a organizačním uspořádáním výzkumných center financovaných z Národního programu udržitelnosti II – na podkladě materiálů předložených Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Akademií věd ČR. Rada a její předsednictvo návazně ve spolupráci s poskytovateli předloží zprávu o dalším fungování tzv. VaVpI center.

S ohledem na opakované změny situace v pokračujícím nouzovém stavu a pohyblivý schodek státního rozpočtu nebylo řešeno pravidelné téma Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum. „Vítáme prohlášení pana premiéra a vicepremiéra Havlíčka, že věda a výzkum je jednou z vládních priorit, i jejich snahu, aby nebyla věda podfinancována,“ sdělil první místopředseda Rady Petr Dvořák.

Návazně na významnou úpravu vnesenou do Národní politiky VaVaI 2021+ na březnovém jednání nyní Rada projednala návrh postupu technické realizace opatření č. 27. Toto opatření umožňuje ve značně operativním módu finančně podpořit výzkumné programy zaměřené na řešení definovaných hrozeb s globálním dopadem jako je například obrana proti onemocněním typu COVID-19. „Chtěli bychom podporovat komplexní výzkumné programy zacílené na konkrétní rizika a hrozby využívající znalostní potenciál základního výzkumu opírající se o mezinárodní kontext a směřující k výsledkům aplikovatelným v praxi,“ uvedl místopředseda Rady Pavel Baran.

Předsednictvo Rady připraví ve spolupráci se zainteresovanými členy Rady jednání u kulatého stolu s cílem diskutovat aktuální stav a perspektivy výzkumu v oblasti biologie virových nákaz, zejména způsobených koronavirem SARS-CoV-2.

Rada dále schválila materiál „Hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2018“, který bude předložen na jednání vlády.

V dalším z bodů obsáhlého jednání diskutovali členové Rady Změnu harmonogramu hodnocení v segmentu vysokých škol podle Metodiky 2017+ předloženou MŠMT. První místopředseda Rady vyjádřil souhlasné stanovisko s posunem časového plánu, což dává předpoklad k provedení plnohodnotné evaluace, včetně tzv. on-site visits, které představují klíčový prvek procesu. „Setkání odborníků by při dodržení původního harmonogramu nebylo možné vzhledem k uzavření hranic a plošnému omezení pohybu osob napříč Evropskou unií, a nejen Unií. Zrušení on-site visits by znamenalo částečně rezignovat na kvalitu hodnocení,“ upozornil Petr Dvořák.

Rada doporučila svému předsedovi jmenovat členem poradního orgánu, tzv. Mezinárodní rady, prof. Ajaya Kumara Sooda, předního indického fyzika a vědce v oboru nanotechnologií, kterého nominovala indická vláda. Profesor Sood působí na Indian Institute of Science (IISc) a Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research v Bangalore. Tato nominace je reakcí na nabídku, kterou učinil premiér Babiš již v loňském roce při oficiální návštěvě Indie.
___________________________________________________________________________
Profesor A. K. Sood  je světově renomovaný indický fyzik, vědec zabývající se výzkumem grafenu a nanotechnologiemi. Působí na Indian Institute of Science (IISc) a Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research v Bangalore. Je mj. členem poradního orgánu Science, Technology and Innovation Advisory Council indického premiéra, předsedou Nano Science Advisory Group, DST vlády Indické republiky. 
V roce 2015 byl profesor Sood zvolen členem Královské společnosti v Londýně (FRS), členem Světové akademie věd (FTWAS, v roce 2002), členem Indické národní akademie věd (FNA, v roce 1996), členem Národní akademie věd v Indii (FNASc, v roce 1995) a v roce 1991 členem Indické akademie věd (FASc).