Odbory dál chtějí odměny pro zaměstnance všech nemocnic, žádají o ně premiéra

Téma odměn za práci pro zaměstnance v takzvané první linii v době epidemie COVID-19 stále rezonuje. Zaslouženého ocenění se dočkají záchranáři a zaměstnanci v sociálních službách. Vláda ocenila jejich mimořádné nasazení a v červencové výplatě se zřejmě mimo potlesku dočkají i finanční částky. Odměny pro sociální služby si vzala za své ministryně Jana Maláčová. Odměny pro záchranáře „vyboxovali“ poslanci a zvláště MUDr. Milan Brázdil (ANO), který neúnavně atakoval ministra a pod jehož taktovkou vše došlo ke zdárnému cíli. Vládě patří za odměny poděkování, mysleli na většinu veřejných služeb, ocenění „svých“ zaměstnanců prosazovali jednotliví ministři.

To se ovšem, bohužel, nedá vztáhnout na „našeho“ ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Být po jeho, neřešily by se zřejmě ani odměny pro záchranáře. Proč? To nikdo neví. Jeho filozofie a přístup k lidem je jiný, je to tak. Nic jiného se v tomto případě nedá konstatovat. Ministr dobře ví, že bez konkrétních nařízení a dodání financí většina zdravotníků a dalších nedostane nic. Ví, v jaké ekonomické situaci jsou nemocnice a konkrétně i ty jeho. Přesto problémy zaměstnanců, a to ani po opakovaných naléhavých výzvách odborů, neřeší.

Jím avizované odměny ve fakultních nemocnicích dopadly neslavně. Prý to vyřeší v kompenzační vyhlášce. Mediální prohlášení ministra o odměnách a kompenzacích pro nemocnice jsou od pravdy stejně daleko jako jeho tvrzení, že dělá vše pro stabilizaci sester. S ministrem, který principiálně odmítá odměny pro zaměstnance nemocnic, nedohodneme nic, a proto žádáme o jednání premiéra.

Proč by měli dostat mimořádné odměny všichni zaměstnanci všech nemocnic je nám, lidem ze zdravotnictví a sociálních služeb, naprosto jasné. Nemocnice v období epidemie COVID-19 fungovaly na výbornou. Zdravotníci a všichni ostatní i přes významná rizika dělali svoji práci. Zdravotníci přes nedostatek osobních ochranných pomůcek poskytovali pacientům péči, rodily se děti, kuchaři vařili, uklízečky uklízely, údržbáři, stejně jako IT pracovníci, chodili po nemocnici po jednotlivých odděleních, i když v tu chvíli nemohli vědět, zda se nepotkávají s lidmi nemocnými COVID-19. Dělali vše, co bylo třeba, a to na úkor sama sebe, svých rodin. Kolečka do sebe zapadala, týmy jely.

Pro vyplacení mimořádných odměn máme samozřejmě také další argumenty. Zaměstnanci ve zdravotnictví a zvláště zdravotníci jsou skupinou, která jednoznačně vede v počtu nakažených COVID-19. Ministr a vláda prostřednictvím mimořádných opatření uložila zdravotníkům povinnosti nad rámec. Připomeňme si některé:

● Všem poskytovatelům akutní lůžkové péče se přikazuje ode dne 19. března

1. vyčlenit lůžka pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče o pacienty s onemocněním COVID-19, a to přednostně lůžka s možností umělé plicní ventilace a lůžka s možností oxygenoterapie, operativně dle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací,

2. zajistit personální zabezpečení, a to i převedením zaměstnanců z jiných pracovišť, a věcné a technické vybavení k zajištění péče o pacienty s onemocněním COVID-19 na lůžkách vyčleněných podle bodu 1,

3. stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace.

● Vláda bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, vydané dne 21. března 2020, č. j. MZDR 12591/2020-1/OES, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice, a jímž se stanovují organizační opatření k provádění karantény u zdravotnických pracovníků při kontaktu s potvrzeným případem COVID-19, uvedené v příloze tohoto usnesení.

Opatření, kterým se odlišně od celé populace stanoví zdravotníkům podmínky pro karanténu.

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020

Izakazuje všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa.

Z uvedených opatření vyplývá, že všichni zdravotníci musí v případě potřeba pracovat kdekoliv, nesmí čerpat dovolenou a v případě kontaktu s COVID pozitivním pacientem zůstávají v práci a nejdou do karantény, což může velmi negativně v případě nákazy dopadnout na jejich zdravotní stav.

Opatření k personálnímu zabezpečení a karanténě trvají dosud.

Vláda vydala nařízení plošně, všichni zaměstnanci v lůžkové péči byli v ohrožení a všichni si zaslouží finanční ocenění své práce. Transparent na Ministerstvu zdravotnictví nestačí.

Co konkrétně pro zaměstnance nemocnic navrhujeme a co jsme zaslali jako návrh premiérovi?

Návrh na mimořádné odměny pro zaměstnance lůžkových zdravotnických zařízení za plnění mimořádných pracovních úkolů v období epidemie COVID-19 (za měsíce březen až květen 2020)

1. Odměna pro zaměstnance, kteří se přímo podíleli na poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním  COVID-19, nebo vykonávali činnosti spojené s úklidem, praním prádla a manipulaci s infekčním odpadem, ve výši 45 000 Kč měsíčně

Uvedená mimořádná odměna přísluší zaměstnancům, kteří při výkonu práce používali ochranné pracovní prostředky nejvyšší ochrany při ošetřování pacientům s potvrzenou diagnózou COVID-19.

Jedná se o návrh na odměnu pro zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona č. 96/2004 Sb., a kteří v uvedeném rizikovém prostředí vykonávali v období březen až květen 2020 práci v nemocnicích zejména na pracovištích ARO, JIP, infekčních odděleních, odběrových a třídících pracovištích pro záchyt pacientů s COVID-19, laboratořích, RTG pracovištích a „infekčních“ příjmových ambulancích. V případě výskytu COVID-19 v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v zařízeních poskytujících následnou péči, tento příplatek náleží také jim. Na tuto výši mimořádné odměny mají nárok také zaměstnanci úklidu, prádelny a zaměstnanci fyzicky manipulující s infekčním odpadem.

2. Odměna pro zaměstnance, kteří byli potenciálně ohroženi onemocněním COVID-19 ve výši 30 000 Kč měsíčně

Uvedená odměna přísluší zaměstnancům, kteří při výkonu práce přicházeli do styku s pacienty, kteří byli potenciálně rizikoví, tj. neměli sice potvrzenou diagnózu COVID-19, ale existovalo zvýšené riziko nakažení. Jedná se o odměnu pro zdravotnické pracovníky, kteří vykonávali v období březen až květen 2020 zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona č. 96/2004 Sb., a kteří v uvedeném rizikovém prostředí vykonávali práci v nemocnicích, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v zařízeních poskytujících následnou péči, OLU.

Na tuto výši mimořádné odměny mají nárok také zaměstnanci úklidu, prádelny a zaměstnanci fyzicky manipulující s infekčním odpadem.

3. Mimořádná odměna pro zaměstnance, kteří pracovali v lůžkových zdravotnických zařízeních v období onemocnění COVID-19 ve výši 20 000 Kč měsíčně pro všechny ostatní zaměstnance, kteří pracují v nemocnicích a na zdravotnických záchranných službách.

Uvedená odměna přísluší ostatním zaměstnancům, kteří nejsou uvedeni v předchozích bodech ad 1. a 2. a zajišťují chod nemocnic, léčeben pro dlouhodobě nemocné, zařízení poskytujících následnou péči, OLU a pro zaměstnance zdravotnických záchranných služeb, kteří se přímo nesetkávali s pacienty, ale kteří v této době svým výkonem práce pomáhali nelehkou situaci zvládnout. Jedná se například o zaměstnance stravovacích provozů, technicko-hospodářské pracovníky a další.

Výše odměny se stanoví za jeden měsíc při odpracování předem stanoveného objemu hodin v rozvrhu směn. V případě odpracování nižšího rozsahu hodin (např. z důvodů pracovní neschopnosti, karantény, ošetřovného) se mimořádná odměna proporcionálně krátí.

Odměna se poskytne prostřednictvím dotace, dotační titul je možné vypsat obdobně, jako vypsalo MPSV dotace pro zaměstnance sociálních služeb, nebo je možné jako nosič využít Metodiku Ministerstva zdravotnictví – Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu z roku 2017.

  • Zdroj: OS zdravotnictví a sociální péče ČR