OSŽ bude hostit významnou evropskou železniční konferenci

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2021 se v Kongresovém centru Praha uskuteční konference zemí střední a východní Evropy. Pořadateli této významné akce je OSŽ společně s Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za finanční podpory Evropské komise. Mimo jiné i o této akci jsme hovořili s PhDr. HELENOU SVOBODOVOU, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ a členkou výkonného výboru Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF).

Rozhodnutím EU 2020/2228 Evropského parlamentu Rady Evropy ze dne 23. prosince 2020 byl rok 2021 vyhlášen Evropským rokem železnice. Co je cílem této iniciativy?
Vyhlášení Evropského roku železnice navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu (tzv. Green Deal). Hlavním cílem celé akce je propagace železnice jako ekologického a dlouhodobě udržitelného dopravního prostředku. Evropská iniciativa si dále klade za cíl přilákat do vlaků zejména mladé cestovatele, aby místo letecké dopravy využívali železniční dopravu. V této souvislosti se otevřela otázka obnovení nočních lůžkových a lehátkových vlaků a spojů EuroNight. Dalším cílem evropské iniciativy je propagovat atraktivitu zaměstnanosti na železnici, neboť s problémem nedostatku provozních zaměstnanců a zvyšujícím se průměrným věkem zaměstnanců (tzv. „aging“) se potýká řada západoevropských zemí.

Jaké konkrétní akce se v rámci Evropského roku železnice uskutečnily, nebo se ještě budou konat?
V rámci Evropského roku železnice byla naplánována řada akcí pro odbornou i širokou veřejnost, ale bohužel z důvodu epidemie koronaviru nebylo možné všechny uskutečnit, zejména v první polovině roku 2021. Asi nejviditelnější akcí byla jízda evropského expressu „Connecting Europe Express“, který vyjel 2. září 2021 z Lisabonu a 7. října 2021 dojel do cílové stanice v Paříži. Během 36 dnů expres projel územím 26 členských států s více než stovkou zastávek. V České republice jsme měli možnost potkat „Evropský expres“ 24. září v Břeclavi, v Brně 24. -25. září, dále o víkendu 25. – 26. září v Praze a odpoledne v Plzni, odkud pokračoval do Německa. ETF se do oslav Evropského roku železnice samozřejmě také aktivně zapojila, ale spíše akcemi regionálního charakteru.

Bude se některé z těchto akcí účastnit i OSŽ?
Samozřejmě. Ve dnech 9. – 10. listopadu 2021 se v Kongresovém centru Praha uskuteční konference zemí střední a východní Evropy. Pořadateli této významné akce je OSŽ společně s Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) za finanční podpory Evropské komise, z jejichž prostředků budou hrazeny náklady na konferenci. Během dvoudenního jednání si vyměníme s kolegy z železničních odborových svazů našeho regionu aktuální zkušenosti s dopady liberalizace železniční dopravy na práci odborů. Dalším důležitým bodem jednání bude příprava našeho regionu na 6. Kongres ETF, který se uskuteční v květnu 2022 v Budapešti. Kongresu budou předcházet volby do řídícího výboru Železniční sekce ETF, a to již v prosinci tohoto roku.

Z jakých zemí přivítáme delegáty na konferenci?
Do Prahy by mělo přijet téměř 50 delegátů z 10 členských zemí ETF. Kromě zástupců zemí Visegradské skupiny potvrdili účast kolegové z Pobaltí a také z jihovýchodní Evropy. Díky vstřícnosti a podpoře Ministerstva dopravy ČR se mohou zúčastnit i kolegové ze zemí mimo EU, kterým bylo uděleno povolení ke vstupu do České republiky. Poděkování patří i Hygienické stanici hlavního města Prahy, která nám pomohla pro tyto účastníky ze zemí mimo EU nastavit individuální karanténní a epidemiologická opatření tak, aby se všichni mohli v předvečer konference zapojit do programu. Čestným hostem konference bude prezident Železniční sekce ETF Giorgio Tuti ze Švýcarska, pozvání na zahájení konference rovněž přijali zástupci nejvyššího vedení ČD, a. s., a ČD Cargo, a. s.

Nemáte obavu, že by konference mohla být ještě zrušena?
Jsme si dobře vědomi toho, že epidemie koronaviru stále trvá, nicméně věříme, že se konference uskuteční. Všichni delegáti jsou očkovaní a budeme dbát na dodržování všech protiepidemických opatření. Těší nás, že právě Praha bude místem, kde se po dvou letech videokonferencí a on-line komunikace zase všichni osobně sejdeme.

 

Rozhovor vyšelde v pondělí 8. 11. 2021 v Obzoru č. 22

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ