Otevřený dopis předsedovi Vlády ČR v návaznosti na tragický útok na úřednici na Úřadu práce ČR

V Praze dne 30. června 2021

Otevřený dopis předsedovi Vlády ČR

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás v souvislosti s napadením úřednice na Úřadu práce ČR v pražské Bělehradské ulici. Zpráva o útoku střelnou zbraní na naši kolegyni nás velmi zasáhla. O to více, když se stal útok smrtelným. Nelze ani odhadovat pocity těch, jejichž blízká osoba se už nikdy z práce nevrátí.

V této souvislosti Vás chci požádat, aby se Vláda ČR vážně a urychleně zabývala problémem rizikových faktorů úředníků pracujících s veřejností a přijala opatření k minimalizaci takových excesů.

Odborový svaz státních orgánů a organizací již dlouhodobě na tyto rizikové faktory upozorňuje, zejména u „přepážkových“ úředníků. Například při sjednávání kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2019, jsme navrhovali do citované kolektivní dohody vyššího stupně zakotvit ustanovení o povinnosti zajistit zejména u „přepážkových“ úředníků bezpečnost a ochranu zdraví při práci, s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Dále, že služební orgány poskytnou na své náklady právní pomoc státním zaměstnancům nebo je zastoupí u příslušného soudu při uplatnění práva na ochranu osobnosti v případech fyzického nebo verbálního napadení nebo jiných projevů napadení při výkonu služby nebo v souvislosti s ní s tím, že dále budou služební orgány usilovat o vytvoření podmínek pro ochranu zaměstnanců před účelově podávanými trestními oznámeními, jejichž účelem je ovlivnit výkon stání služby těmito státními zaměstnanci.

Zástupci MV a MPSV nám bylo sděleno, že toto ustanovení bude předmětem zákonného řešení při novelizaci příslušných právních předpisů. Dodnes se v této věci bohužel nic hmatatelného nestalo!

Apeluji na Vás, vážený pane premiére, jménem Odborového svazu státních orgánů a organizací, který zastupuje většinu svých členů, kteří působí na exponovaných pracovištích ve styku s veřejností, kterými jsou např. právě Úřady práce, ale i další, jako jsou Finanční úřady, Správy sociálního zabezpečení, Katastrální úřady atd., aby ochrana úředníků při výkonu jejich činností nebo pro výkon této činnosti byla urychleně upravena právním předpisem. Uvedené napadání se děje nejen u úředníků ve státní službě, nýbrž nemalou měrou také u úředníků územních samosprávných celků, např. při vyřizování agendy přestupků.

S úctou

Bc. Pavel Bednář

předseda OS SOO

Přílohy: