Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

pracovní poměr

Č. j. 553/2020-UVCR

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Předseda vlády České republiky tímto v návaznosti na usnesení vlády č. 19 ze dne 6. ledna 2020 oznamuje rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Náplň pracovního místa:

 • komplexně koordinovat a řídit Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), rozvíjet a vykonávat činnosti NÚKIB v souladu s úkoly a obecnými zásadami stanovenými zákonem, přijímání rozhodnutí v rámci povinností NÚKIB;
 • sestavovat a plnit rozpočet NÚKIB a zajišťovat jeho účinnou správu v souladu se zákonem a zásadami řádného finančního řízení;
 • rozvíjet spolupráci mezi NÚKIB a jednotlivými subjekty na národní a mezinárodní úrovni.

Místo služebního působiště: Brno, Praha (možnost využití služebního bytu).

Předpokládaný termín ustanovení na pracovní místo: 1. duben 2020.

Charakteristika pracovního místa:

 • platová třída: 16
 • minimální stupeň dosaženého vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu
 • stupeň utajení v rozsahu: přísně tajné

Povinné požadavky na pracovní místo:

 • státní občanství ČR;
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • bezúhonnost – za bezúhonného se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský, pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných nebo pro trestný čin proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena;
 • v uplynulých 15 letech nejméně 5 let v řídící funkci (pozici), z toho nejméně 1 rok alespoň ve 2. stupni řízení (ve smyslu ustanovení § 124 odst. 3 zákoníku práce);
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni;
 • oprávnění seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenu kopií platného osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“ – tento požadavek musí být splněn v době podání přihlášky uchazeče do výběrového řízení;
 • oprávnění seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Přísně tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenu kopií platného osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti. Pokud uchazeč nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování;
 • lustrační osvědčení (u osob narozených do 1.12.1971).

Požadované znalosti a dovednosti (nesplnění není důvodem k nezařazení do výběrového řízení):

 • velmi dobré řídící, organizační a komunikační schopnosti;
 • analytické a koncepční myšlení;
 • časová flexibilita a zkušenost s řízením kolektivu;
 • orientace v právních předpisech České republiky a Evropské unie s dopady na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, zejména na zákon č. 181/2014 Sb., zákon č. 412/2005 Sb.

Nárokové složky pracovního příjmu:

 • 16. platová třída;
 • příplatek za vedení + zvláštní příplatek;
 • plat je stanoven v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.

Výčet dokladů, které uchazeč o volné pracovní místo připojí k přihlášce:

 • profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a současnou pozici;
 • konkrétní specifikace nejméně 5 leté praxe v řídící funkci (pozici) v uplynulých 15 letech, z toho nejméně 1 rok alespoň ve 2. stupni řízení (ve smyslu ustanovení § 124 odst. 3 zákoníku práce) – specifikaci uvést tak, aby nevznikla žádná pochybnost o ověření této praxe;
 • motivační dopis;
 • písemnou práci v rozsahu maximálně 8 normostran na téma „Koncepce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v krátkodobém (1 rok) a dlouhodobém horizontu (3 a více let);
 • ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • výpis z rejstříku trestů – originál nebo úředně ověřená kopie ne starší 3 měsíců;
 • doklad o lustračním osvědčení (u osob narozených do 1.12.1971) – postačuje kopie;
 • čestné prohlášení nebo jeho kopie (u osob narozených do 1.12.1971) – podle ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů, v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.

Uchazeč má právo, pokud o to požádá, na informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uchazeč bere na vědomí, že proces výběrového řízení podléhá zákonné povinnosti upravené v ustanovení § 21a odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., tj. ke jmenování dochází vládou po projednání vybraného uchazeče v příslušném výboru Poslanecké sněmovny.

Písemnou přihlášku a požadované doklady, včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 28. února 2020 do 12 hod. na adresu: Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Obálka, resp. datová zpráva obsahující písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů musí být označena slovy „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost“.

Uchazeči splňující stanovené podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.

Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy veškeré požadované doklady, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.

Případné další informace podá: JUDr. Michaela Pobořilová, tel. 224 002 426, e-mail: poborilova.michaela@vlada.cz.

Ing. Andrej Babiš v.r.
předseda vlády