Politická dohoda o podávání zpráv o udržitelnosti podniků

Evropská komise oznámila 21. června 2021 politickou dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou o návrhu Komise na směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD).

Nová směrnice, která je nedílnou součástí agendy udržitelného financování EU a Evropské zelené dohody, zmodernizuje a posílí pravidla týkající se typu sociálních a environmentálních informací, které musí společnosti hlásit. Od široké skupiny velkých společností a také od kotovaných malých a středních podniků se nyní bude vyžadovat, aby podávaly zprávy o udržitelnosti. Nová pravidla zajistí, že investoři a další zúčastněné strany budou mít přístup k informacím, které potřebují k posouzení investičních rizik vyplývajících ze změny klimatu a dalších otázek udržitelnosti. Vytvoří také kulturu transparentnosti, pokud jde o vliv společností na lidi a životní prostředí. Náklady na podávání zpráv se pro společnosti ve střednědobém až dlouhodobém horizontu sníží harmonizací informací, které mají být poskytovány.

Mairead McGuinness, komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů uvedla: „Jedná se o mezník ve vývoji výkaznictví společností, významný krok vpřed v oblasti zveřejňování, který pokrývá mnoho odvětví hospodářství. Vykazování udržitelnosti bude nyní na stejné úrovni jako finanční výkaznictví. Směrnice pomůže řídit přechod k udržitelnému ekonomickému systému postavenému na inovacích a investičních příležitostech. Umožní společnostem efektivněji komunikovat a řídit svůj výkon v oblasti udržitelnosti. Občané budou moci měřit úspěšnost společností nejen z finančního hlediska, ale také posoudit, jaký mají dopad na lidi a životní prostředí.“

Ústředním bodem směrnice je zavedení povinných evropských standardů vykazování udržitelnosti, které Evropská poradní skupina pro finanční výkaznictví (EFRAG) v současné době vyvíjí. CSRD tak mění stávající požadavky směrnice o nefinančním výkaznictví (NFRD). Požadavky na podávání zpráv budou postupně zaváděny pro různé druhy společností. Kotované malé a střední podniky budou mít povinnost podávat zprávy až od roku 2026, s možností opt-out do roku 2028. První společnosti budou muset nová pravidla poprvé použít ve finančním roce 2024, a to na zprávy zveřejněné v roce 2025.

VEŘEJNÁ KONZULTACE KE STANDARDŮM

Současně je stále ještě otevřena veřejná konzultace ke standardům, které budou obsahovat, co a v jakém detail budou společnosti mít povinnost reportovat. Standardy se budou vytvářet formou delegovaných aktů, Evropská komise tím pověřila EFRAG (Agenturu pro finanční výkaznictví). Termín VK je 8. srpna 2022.