Vláda schválila tzv. malou novelu daňových zákonů

Vláda dne 22. 6. 2022 schválila návrh tzv. malé novely daňových zákonů, jejíž klíčovou součástí je zvýšení minimálního limitu povinné registrace k DPH z 1 mil. na 2 mil. Kč a možnost uplatnění paušální daně do stejné výše ročních příjmů.

„Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se aktivně účastnil vypořádání a oceňuje, že Ministerstvo financí (MF) vyslyšelo a do novely zapracovalo některé naše požadavky. Jedná se zejména o prodloužení mimořádných zrychlených odpisů pro firmy o další dva roky nebo o úpravu parametrů kontrolního hlášení DPH – zmírnění přísných sankcí, prodloužení některých lhůt v rámci komunikace s finanční správou. Již v loňském roce s ohledem na vývoj investic či zpoždění v dodávkách dávalo smysl toto opatření prodloužit, stávající situace naše argumenty ve prospěch zrychlení odpisů ještě posílila,“ říká k návrhu novely B. Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom SP ČR.

Za důležitou změnu považuje SP ČR také dotažení legislativní úpravy daňových odpočtů na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání v době koronavirové krize, která definuje jasné podmínky použití výše uvedených odpočtů ve zdaňovacích obdobích od 1. 4. 2019 – 30. 4. 2021, čímž se zajišťuje právní jistota podnikatelů. Zde MF vyhovělo námětu SP ČR již v době koronavirové krize, nyní bylo třeba jen dotáhnout právní stránku.

Ačkoliv má SP ČR k některým úpravám výhrady, například navrhoval delší prodloužení lhůt pro komunikaci s finanční správou v případě kontrolního hlášení až na 20 dní, oceňuje návrhy obsažené v daňové novele a žádá o její rychlé schválení, aby firmy mohly tato opatření využít co nejdříve. „Firmy potřebují včas vědět, jaké změny budou platit, aby se na ně mohly připravit a zohlednit je ve svých aktivitách. O prodloužení zrychlených odpisů jako pozitivního faktoru investičního rozhodování žádáme od loňského roku a je třeba toto opatření co nejdříve i právně ukotvit,“ doplňuje B. Čížek. Nyní bude návrh předložen k projednání poslanecké sněmovně.

POŽADAVKY SP ČR NAD RÁMEC NOVELY

Mimo uvedené přijaté změny požaduje SP ČR další pozitivní úpravy pro firmy, kde některé z nich byly zveřejněny mj. v dřívějším stanovisku k výše uvedené novele zde či v Programovém prohlášení SP ČR. Jedná se například o možnosti zjednodušení v oblasti odpisů majetku. Dále Svaz požaduje prodloužit lhůtu pro uplatňování daňové ztráty „dopředu“, případně zavést neomezenou možnost přenosu ztrát, jak je to obvyklé v řadě vyspělých zemí (podle nynějších zákonů je možné daňovou ztrátu uplatnit pouze v 5 následných zdaňovacích obdobích). SP ČR poukazoval na to, že v důsledku např. ekonomické krize se firmy mohou potýkat s horšími hospodářskými výsledky i v následujících letech. Zároveň s tím musí ale být omezeny i lhůty pro doměření daně (oprávnění správce daně ke kontrole s následkem doměření a souvisejících sankcí). Mnohé firmy se také potýkají s administrativní náročností či komplikacemi při uplatňování slevy na dítě, například v případě střídavé péče a to v situaci, kdy se rodiče nedohodnou na konkrétním způsobu uplatnění.

 

Svazu bylo v rámci vypořádání „malé“ novely přislíbeno, že úpravy odpisů, řešení problematiky uplatňování slev na děti v případě střídavé péče budou řešeny ve velké daňové novele, stejně jako již dříve přislíbená možnost účetní a daňové evidence v eurech. Přislíbena byla také diskuse ohledně požadavku Svazu na prodloužení lhůty pro uplatnění daňové ztráty.