Portský sociální závazek

Na sociálním summitu v Portu přijali 7. května 2021 zástupci evropských sociálních partnerů, Evropské komise a Portugalska společných závazek naplňovat Evropský pilíř sociálních práv a  usilovat o obnovu evropského hospodářství s ohledem na sociální rozměr krize.“
 
My, níže podepsané instituce a organizace, jsme se sešly v Portu na sociálního summitu, abychom shromáždily síly k posílení závazku implementovat Evropský pilíř sociálních práv a využily této jedinečné příležitosti spojit své síly pro inkluzivní, udržitelnou a spravedlivou obnovu bohatou na pracovní místa, založenou na konkurenceschopné ekonomice a pamatující na všechny.

Za tímto účelem zdůrazňujeme, že:

 • Žijeme v bezprecedentních časech. Naše společná ambice přechodu k zelené, sociálně spravedlivé a digitální ekonomice bude utvářet živobytí lidí v celé Evropě po nadcházející desetiletí a změní mimo jiné spotřebu, distribuci, výrobu a pracovní vzorce. COVID-19 zatížil naše zdravotnické systémy a vystavil Evropu dalším dalekosáhlým změnám v práci, vzdělávání, ekonomice, sociálních systémech a společenském životě, které vyústily v hlubokou hospodářskou a sociální krizi;
 • Evropská reakce na COVID-19 zabránila mnoha negativním účinkům pandemie, což ukazuje na výhody koordinovaného evropského přístupu, který by nás měl i nadále vést ve společném úsilí o řešení zohledňující rozdílnosti národních systémů. I nadále bude přinášet inovace, udržitelný hospodářský rozvoj, soudržnost a vzestupnou hospodářskou a sociální konvergenci;
 • S nárůstem nezaměstnanosti a nerovností v důsledku pandemie je důležité směřovat zdroje tam, kde jsou nejvíce potřebné k posílení našich ekonomik a zaměřit naše politické úsilí na rovné příležitosti, přístup ke kvalitním službám, vytváření kvalitních pracovních míst, podnikání, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a snižování chudoby a vyloučení;
 • Je proto ten správný okamžik pro kolektivní prosazování a podporu ambiciózní agendy silné, ​​udržitelné a inkluzivní hospodářské a sociální obnovy a modernizace, která jde ruku v ruce s posílením evropského sociálního modelu, aby ze zelené a digitální transformace měli prospěch všichni a žili důstojně;
 • 20 zásad Evropského pilíře sociálních práv, které byly ohlášeny v roce 2017 na göteborském sociálním summitu pro spravedlivá pracovní místa a růst, zůstává kompasem, který nás povede k silné, udržitelné a inkluzivní obnově a k vzestupné hospodářské a sociální konvergenci;
 • Vedoucí představitelé EU ve své strategické agendě na období 2019–2024 zdůraznili, že pilíř je třeba implementovat a jeho zásady proměnit v opatření na úrovni Unie a členských států s náležitým ohledem na příslušné pravomoci. Ve svých usneseních o Silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci a o Záruce pro děti Evropský parlament rovněž důrazně zdůraznil potřebu silného společného závazku k naplnění práv a zásad pilíře. V diskusích Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů byla zdůrazněna relevantnost akčního plánu Evropského pilíře sociálních práv.

 

V této souvislosti vítáme akční plán Evropského pilíře sociálních práv předložený Evropskou komisí a nejvhodnějšími nástroji, při respektování zásady subsidiarity a minimální administrativní zátěže pro malé a střední podniky, vyzýváme všechny příslušné subjekty, aby si vzali ponaučení z této pandemie a spojili úsilí v:

 • zachovávání nouzových opatření tak dlouho, jak to bude nutné, a zároveň podporovali strategický přístup k usnadnění vytváření nových kvalitních pracovních míst a přechodů z jednoho zaměstnání do druhého;
 • mobilizování všech nezbytných zdrojů – investic a reforem – k ukončení hospodářské a sociální krize, ke zvýšení odolnosti Evropy vůči budoucím krizím a k posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky založené na udržitelném a inkluzivním růstu, důstojné práci a sociální spravedlnosti s věnováním zvláštní pozornosti environmentálnímu, digitálnímu a technologickému posílení pracujících, podniků a institucí s důrazem na malé a střední podniky a služby obecného zájmu.
 • podpoře spravedlivé a udržitelné hospodářské soutěž na vnitřním trhu prostřednictvím inovací, kvalitních pracovních míst, důstojných mezd, přiměřených pracovních podmínek, bezpečných a zdravých pracovních míst a prostředí, rovného zacházení a spravedlivé mobility;
 • přijímání opatření zlepšujících fungování trhů práce tak, aby přispívaly k udržitelnému hospodářskému růstu, mezinárodní konkurenceschopnosti, skýtaly důstojné pracovní podmínky a spravedlivé odměny pro všechny a prosazovaly integraci žen, mladých lidí a zranitelných skupin na trhu práce;
 • přijímání opatření posilujících vnitrostátní systémy sociální ochrany s cílem zajistit důstojný život pro všechny při zachování udržitelnosti systémů;
 • věnování zvláštní pozornosti činnostem, komunitám a lidem nejvíce zasaženým krizí COVID19 a jejím krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým důsledkům;
 • posílení územní a sociální soudržnosti za účasti evropské, národní, regionální a místní úrovně správy, zejména se zaměřením na odvětví, skupiny a území s hlubokými a dlouhodobými strukturálními slabostmi a procházející rychlými a významnými transformacemi a posílení základních služeb a infrastruktury v rámci tohoto úsilí;
 • podporování autonomního sociálního dialogu jako strukturální součást evropského sociálního modelu a jeho posilování na evropské, národní, regionální, odvětvové a podnikové úrovni se zvláštním důrazem na rámec umožňující kolektivní vyjednávání ve všech různých modelech, které v členských státech existují;
 • prosazování rovnosti žen a mužů, mimo jiné i odstraněním rozdílů v odměňování žen a mužů a zaručením práva na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty;
 • rozvoji veřejných politik, které na vhodné úrovni posilují sociální soudržnost, bojují proti všem formám diskriminace, a to i ve světě práce, a podporují rovné příležitosti pro všechny, zejména pokud jde o děti ohrožené chudobou, seniory, osoby se zdravotním postižením, migrující osoby, znevýhodněné a menšinové skupiny a osoby bez domova;
 • prosazování komplexního přístupu k vymanění dětí z chudoby upřednostňováním financování práv dětí a začleňováním Záruky pro děti do všech odvětví politiky při současném podpoře investic do udržitelných pracovních míst a sociální podpory jejich rodičů;
 • prosazování občanského dialogu a podpoře činnosti občanské společnosti při implementaci zásad pilíře.

 

Vyzýváme Evropskou radu, aby podpořila hlavní cíle do roku 2030 navržené Evropskou komisí v akčním plánu Evropského pilíře sociálních práv a aby prosazovala:

 • obnovu zaměstnanosti a vytváření kvalitních pracovních míst jako základního kamene hospodářského a sociálního rozvoje, aby byl dosažen cíl pro rok 2030 míry zaměstnanosti nejméně 78 %, což znamená snížení rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů alespoň o polovinu;
 • investice do dovedností, celoživotního učení a odborné přípravy reagující na potřeby ekonomiky a společnosti, aby bylo možné dosáhnout cíle do roku 2030, že alespoň 60 % Evropanů ročně se bude účastnit školení a že se bude podporovat přístup k základním digitálním dovednostem alespoň pro 80 % lidí ve věku 16–74 let, čímž se podpoří zvyšování dovedností, rekvalifikace, zaměstnatelnost a inovace;
 • přiměřené politiky sociálního začlenění a sociální ochrany, aby se do roku 2030 snížil počet lidí žijících v chudobě nebo sociálním vyloučení alespoň o 15 milionů (ve srovnání s údaji z roku 2019), včetně 5 milionů dětí, se zvláštním důrazem na přerušení generačního cyklu chudoby a na rozvoj sociální mobility.

 

Vyzýváme členské státy, aby stanovily ambiciózní národní cíle, které při náležitém zohlednění výchozí pozice každé země představují odpovídající příspěvek k dosažení evropských cílů.

Potvrzujeme, že v rámci hospodářské a sociální správy EU je evropský semestr a jeho různé nástroje, jako je obnovený Srovnávací přehled sociálních ukazatelů, vhodným politickým rámcem pro monitorování pokroku při implementaci Evropského pilíře sociálních práv a na tomto základě požadujeme na nejvyšší politické úrovni pravidelné hodnocení pokroku naplňování hlavních cílů pro rok 2030 a vzestupné konvergence. Mimořádné zdroje, které jsou k dispozici na podporu obnovy Evropy, jsou šancí, kterou si nelze nechat ujít při pokroku směrem k lepší implementaci nezbytných reforem na národní úrovni v souladu se zásadami a cíli sociálního pilíře.

Na závěr zdůrazňujeme význam zapojení a debaty o tom, jak posílit sociální rozměr Evropy se všemi občany v rámci Konference o budoucnosti Evropy i mimo ni, při zapojení sociálních partnerů a mobilizování evropské společnosti.

 

Porto, 7. května 2021

 

Luca Visentini, generální tajemník Evropské odborové konfederace

Pierre Gattaz, předseda BusinessEurope

Pascal Bolo, předseda SGI Europe

Alban Maggiar, předseda SMEunited

Piotr Sadowski, předseda Social Platform

David Sassoli, předseda Evropského parlamentu

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise

António Costa, premiér Portugalska