Poselství Evropské komisi před jejím jednání o konkurenceschopnosti

Svaz průmysl díky svému aktivnímu zapojení v konfederaci evropského podnikání BusinessEurope přispěl k apelu na Evropskou komisi za zlepšení podnikatelských podmínek v EU. Evropské podniky se za poslední 3 roky nacházejí v krizovém období. Účty za energie, následky pandemie covid-19, narušení dodavatelských řetězců, neuspokojená poptávka po kvalitní kvalifikované síle a neustálý tlak nové regulatoriky jim znesnadňuje veškeré operace. A přitom jsou to právě evropské firmy, na nichž stojí ekonomický růst a prosperita celé naší společnosti. 

Dostáváme se do situace, kdy pobídky a dotace ze strany některých klíčových obchodních partnerů Evropy přesměrovávají soukromé investice mimo Evropu. Evropští představitelé musí naléhavě zlepšit investiční podmínky v Evropské unii, aby posílili konkurenceschopnost evropských společností a zajistili přechod na bezemisní hospodářství. Těmito kroky také zajistí věrohodnou odpověď na americký zákon o snižování inflace (IRA). Aby byla opatření, která přijmou, účinná, musí být zároveň komplexní. Musejí se současně zabývat faktory, které souvisí s vyššími náklady za energie a vezmou v potaz také regulační a administrativní náklady, jakož i zdlouhavé povolovací procesy v Evropě, a čelit tak finančnímu tahu, který vyvolal americký zákon o snižování inflace.

Vítáme skutečnost, že Evropská komise konečně uznala naléhavou potřebu řešit problémy konkurenceschopnosti Evropy. Průmyslový plán Zelené dohody pro nulové emise může být krokem správným směrem. 

V reakci na IRA voláme po tom, aby reakce EU: 

  • Byla nediskriminační a v souladu s mezinárodními závazky EU;
  • Zajistila rovné podmínky a zabránila roztříštěnosti jednotného trhu. Případné změny v rámci státní podpory by proto měly být dočasné;
  • Zmírnila regulační a administrační zátěž, zrychlila povolovací řízení a usnandila přístup k dostupným finančním nástrojům.

Spoléháme na Evropskou komisi, že:

  • Bude řešit jak nedostatky domácí konkurenceschopnosti, tak diskriminační účinky IRA;
  • Půjde nad rámec Průmyslového plánu Zelené dohody a předloží strategii konkurenceschopnosti, která bude fungovat pro všechna odvětví a povede ke konkrétním opatřením snižujícím stávající regulaci pro evropské podniky;
  • Posílí jednotný trh a najde správnou rovnováhu mezi dočasným uvolněním pravidly EU pro státní podporu a zajištěním rovných podmínek;
  • Promítne uznání významu mezinárodního obchodu do konkrétních opatření uzavřením, ratifikací a prováděním nových obchodních dohod.

Očekáváme, že Evropská komise provede důkladný soupis opatření, která je třeba přijmout na úrovni EU, aby se vytvořil regulační „prostor k dýchání“ pro evropské společnosti. Pouze zdravá a konkurenceschopná evropská ekonomika může pomoci uskutečnit přechod na souběžnou zelenou a digitální tranzici a zachovat náš evropský způsob života!

Celé poselství je k dispozici zde.