Premiér: Nový jaderný zdroj není hračkou jedné vlády

Andrej Babiš zahájil ve čtvrtek 21. února 2019 v Poslanecké sněmovně konferenci Mezinárodní energetické fórum.
Andrej Babiš zahájil ve čtvrtek 21. února 2019 v Poslanecké sněmovně konferenci Mezinárodní energetické fórum.
Premiér Andrej Babiš zahájil ve čtvrtek 21. února 2019 v Poslanecké sněmovně konferenci Mezinárodní energetické fórum. Tématem konference byla dostavba nových jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín. Konference se účastnila také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková či vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl.

Projev premiéra při zahájení Mezinárodního energetického fóra

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

děkuji za pozvání. Je vidět, že je o tuto konferenci obrovský zájem, což nás těší. V současné době je česká elektro-energetika ve velice dobrém stavu. Nicméně stojí před námi výzvy, které svým rozsahem nenajdou mnoho srovnání v novodobé historii naší země. Prioritou této vlády je energetická bezpečnost, dostupnost energií pro občany a modernizace české energetiky i celého hospodářství.

V období let 2035 a 2045 bude muset Česká republika být schopna nahradit výkon více než 4000 MW za dožívající hnědouhelné elektrárny a dalších 2000 MW za stávající jaderné bloky elektrárny Dukovany. Jinými slovy výkon dnešních třech Temelínů. Při předpokládané spotřebě v roce 2040 a nulovém vývozu to znamená cca 40 % spotřeby v tomto roce.

Značně komplikovaným a především politickým tématem se stane i otázka zajištění funkčnosti soustav centralizovaného zásobování teplem, nejde jenom o velká města, tyto systémy jsou i v menších městech a týká se to téměř 2,5 milionu našich spoluobčanů bydlících především v bytových domech. Úvaha o převedení těchto systémů na plyn je nejen ekonomickou, ale i bezpečnostní otázkou, kterou budou muset politické reprezentace v dalších letech vyřešit.

Nové jaderné bloky by měly být základním pilířem této obnovy výrobní základny České republiky. Zároveň by mělo dojít ke zvýšení úspor mimo jiné i elektrické energie a navýšení podílu obnovitelných zdrojů. Je pravděpodobné, že dojde i k navýšení výroby v plynových elektrárnách. Největší výzvou bude i snížení energetické náročnosti tvorby HDP a to o více jak 45 %. Toho se dá dosáhnout ve značné míře i stabilizací spotřeby energií při růstu HDP, možná však nebude tak klesat elektro-energetická náročnost HDP. V roce 2030 zde mohou být řádově možná stovky tisíc elektroaut. To samozřejmě nevíme a netušíme ani dopad na celkový průmysl v Evropě, ale je to fakt, je to na stole. Podle dekarbonizačních scénářů EU dosáhne v roce 2040 podíl elektřiny na spotřebě energií minimálně 33 %.

O tom všem, včetně potřebné aktualizace Státní energetické koncepce, plánech na naplňování cílů v oblasti digitalizace, decentrální výroby bude více hovořit ministryně průmyslu a obchodu paní Marta Nováková.

Vládní prohlášení obsahuje jasnou deklaraci, že zajistíme přípravu výstavby nových jaderných bloků. U těchto příležitostí vždy lituji, že tendr na Temelín nebyl dokončen, protože si myslím, že k tomu byly nejlepší předpoklady.

Výstavba nových jaderných elektráren je proto otázkou energetické bezpečnosti ČR. Základní otázkou pro příštích 12 měsíců bude i rozhodnutí o jednotkových výkonech bloků, o možném celkovém výkonu definovaném státní energetickou koncepcí.

Stálý výbor pro jadernou energetiku připravil podklady v oblasti liniových staveb, legislativy, finančních modelů, bezpečnostních analýz apod. Nicméně k lednu tohoto roku došlo k dohodě o urychlení vývoje a jeho směřování ke zřetelně formulované snaze o získání široké politické podpory nad programem výstavby nových jaderných zdrojů.

S tím souvisí i změna Statutu vládního výboru, který 18. února 2019 schválila vláda, kde by nově měli s právem hlasovacím zasedat i zástupci opozičních stran a hnutí. Nový jaderný zdroj je dlouhodobý projekt přesahující několik volebních období a není „hračkou“ jedné vlády. Tento vládní výbor by měl být nástrojem k efektivnějšímu plnění úkolů. Vládní zmocněnec se nově stává i výkonným místopředsedou výboru.

Pojďme se ale ještě vrátit k výstavbě nových jaderných zdrojů. I když vám určitě větší detail představí nový zmocněnec vlády pan Jaroslav Míl. Dovolte mi pár poznámek. V situaci, kdy Česká republika nemá ČEZ ve výlučné kontrole, nebudu se vracet k tomu, proč to tak je a zároveň je díky historickým zásahům Evropské unie a vlád okolních zemí otřesena důvěra ve fungování trhu s elektřinou, musí být základním cílem státu získat kontrolu nad výstavbou nového jaderného zdroje. Stát takovou kontrolu získá, pokud uzavře s ČEZ smlouvu o výstavbě nového jaderného zdroje. Je to jednodušší a pro spotřebitele výhodnější cesta než státní garance, která v logice toho, jak by byla poskytována, by byla de facto bianko šekem.

Tato smlouva umožní, iniciuje výstavbu a financování nových bloků ČEZem a zároveň dá státu právo kontrolovat podmínky i postup výstavby.  Umožní mu i projekt nového jaderného zdroje za předem stanovenou cenu od ČEZ převzít, a to ve všech situacích, kdy by výstavba z jakýchkoliv důvodů nepokračovala.

Jak jsem uvedl, není to nelimitovaná, neomezená státní garance, protože všechny vícenáklady vyplývající z nezvládnutí a prodlužování projektu, které nejsou způsobeny státem, či regulatorními opatřeními mimo ČR bude nést investor, kterým je ČEZ, a nebudou tak přenášeny na spotřebitele.

Stát bude po předložení nabídek na výstavu NJZ informován o celkových nákladech investice a bude mít možnost přijmout adekvátní rozhodnutí o pokračování či naopak zastavení plánované výstavby pro případ, že by výsledná cena elektrické energie pro spotřebitele nebyla na společensky a hospodářsky přijatelné úrovni.

Příprava projektu výstavby pak musí probíhat v etapách, které umožní reagovat na další rozvoj technologií i vývoj na energetickém trhu. Je nutné neprodleně spustit první etapu, v rámci které má ČEZ za povinnost získat povolení k umístění dle Atomového zákona, získat územní rozhodnutí pro výstavbu v lokalitě Dukovany a zorganizovat výběrové řízení na dodavatele.

Co se týká dodavatelů, je jasné, že naší preferencí je, abychom v České republice postavili moderní jaderný zdroj třiapůlté generace. Bedlivě však sledujeme i slibný rozvoj v oblasti středně velkých bloků s výkonem okolo 500 MW. V neposlední řadě nás zajímá ponaučení z výstavby nových projektů ve Finsku, ve Francii či v USA, ale i na Slovensku a Bulharsku nebo v Abu Dhabi, u kterých došlo ke zpoždění a prodražení. Tomu chceme u nás doma za každou cenu předejít.

Co se týče Evropské komise, jsme si také vědomi, že Evropská komise je klíčovým subjektem, který sdílí naše cíle v oblasti energetické bezpečnosti, dostupnosti energie pro občany i snižování emisí CO2. Všechny naše kroky s ní proto budeme intenzivně diskutovat a vysvětlovat.

Co chci jednoznačně zdůraznit je skutečnost, že Česká republika a tedy i ČEZ bude dodavatele vybírat na základě transparentního tendru, chceme co nejlepší podmínky pro výrobu elektřiny, pro české hospodářství, pro běžného spotřebitele.

Po letech přešlapování tak naše vláda fakticky restartuje výstavbu jaderných elektráren v České republice.

Myslím si, že jsem vám sdělil základní informace, další budou obsaženy ve vystoupení následujících řečníků. Děkuji za pozornost a přeji úspěch této konferenci.

Andrej Babiš, předseda vlády