Premiér ve sněmovně: Předstupuji před vás s pokorou a lidskou prosbou, abychom v této krizové situaci zapomněli na naše politické hádky a spory

Předseda vlády Andrej Babiš vystoupil 24. března 2020 v úvodu mimořádné schůze sněmovny, svolané kvůli nutnosti vyhlášení stavu legislativní nouze vsouvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2.

Dobrý den všem,

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, stojím před vámi v situaci, která je pro nás pro všechny úplně nová. Chtěl bych dnes být konkrétní a věcný a stručný.

Je to nejtěžší období, které Česká republika ve své novodobé historii zažila. Nikdy v minulosti jsme nemuseli tak rychle a tak zásadně změnit naše životy. Čelíme ohrožení, které je pro nás všechny naprosto neznámé. Předstupuji před vás s pokorou a lidskou prosbou, abychom v této krizové situaci zapomněli na naše politické hádky a spory. Myslím si, že bychom měli spolupracovat a ukázat lidem, že jsme schopni jít příkladem a v důležitých chvílích nehledět na stranické preference. Všichni. Proto bych rád nabídl zástupcům opozice tři odborná místa v Ústředním krizovém štábu, který epidemii koronaviru řeší a bojuje s ní na denní bázi.

Zároveň bych před vámi, před Poslaneckou sněmovnou, o které se odvozuje legitimita vlády, rád slíbil a ujistil vás, že naše vláda nehodlá za žádných okolností a nebude zneužívat krizový stav a stav legislativní nouze k posilování své moci.

My máme tři základní cíle. Tím prvním je úspěšně zvládnout epidemii koronaviru, a ochránit tak zdraví našich občanů. Tím druhým je udržet lidi v práci a finančně jim pomoci. A samozřejmě hlavně živnostníkům, firmám a zaměstnavatelům. Tím posledním je co nejdříve vrátit běžný život občanů na stav před epidemií. Všichni přece chceme, abychom udrželi zaměstnanost, abychom dostali peníze rychle mezi lidi, a legislativní stav nouze je jediný demokratický prostředek s garancí Parlamentu, jak dosáhnout rychlé změny státního rozpočtu.

Samozřejmě že stav legislativní nouze je pouze dočasný na nezbytně dlouhou dobu. Stejně jako uzavření hranic a další opatření. Rozhodně nebudeme a nechceme omezovat základní lidské svobody garantované Ústavou České republiky. Demokracie si hluboce vážím, ale teď jde o zdraví lidí, zdraví nás všech, v první řadě našich seniorů, které chceme hlavně ochránit.

Dovolte mi vás teď seznámit zde v Poslanecké sněmovně se všemi opatřeními, která vláda České republiky do této chvíle přijala. Myslím si, že jsme reagovali rychle a podle posledních výsledků šíření nemoci zvládáme situaci podstatně lépe než jiné evropské země. Dokazují to i čísla úmrtí v zemích EU, aktuálně, bohužel, těch úmrtí je téměř 10 tisíc. Deset tisíc mrtvých. Bohužel.

První usnesení vlády číslo 187 k této problematice bylo vydáno 9. března a v něm se ukládalo Ministerstvu zdravotnictví nakupovat ochranné prostředky proti koronaviru bez výběrového řízení. V té době měla Česká republika registrováno 36 osob nakažených koronavirem.

Vyhlášení stavu nouze bylo uvedeno v usnesení vlády číslo 194 12. března, kdy se uvádí zavedení nouzového stavu od 14.00 hodin téhož dne. V té době bylo v České republice registrováno 116 prokázaných případů nákazy.

Od té doby vláda zasedá v podstatě nepřetržitě, i dnes v 9.30 například, a podle potřeby rozhoduje o všech nutných krocích. Od 12. března vláda vydala více než 50 nejrůznějších usnesení, kterými konkretizuje základní opatření, jak čelit této epidemii.

Usnesením číslo 199 v platnosti od 13. března od 6.00 hodin byla zakázána účast veřejnosti na sportovních, kulturních a dalších akcích s účastí více než 30 osob, byla omezena doba provozu stravovacích provozů, a usnesením číslo 211 v platnosti od 14. března pak byly uzavřeny všechny obchody a stravovací provozy, ubytovací služby, provozovny služeb s výjimkou obchodů potravinami, drogerií a lékárny. Bylo stanoveno, že tyto provozy zůstanou uzavřeny do odvolání. Vláda tato tvrdá opatření provedla v době, kdy počet infikovaných osob dosáhl 140. Ještě daleko před rychlým nástupem epidemie. Jsem přesvědčen, že těmito opatřeními se podařilo zmírnit její rychlý postup.

V další fázi se vláda soustředila na nákup ochranných prostředků a zajištění provozu zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb. Chtěl bych na tomto místě znovu poděkovat všem ministrům, kteří s tímto nelehkým úkolem pomáhali a pomáhají. Vláda funguje jako tým a úkoly řešíme společně a koordinovaně.

Vláda také vyhlásila usnesením číslo 247 zákaz pobývat na veřejných prostorech bez ochranné roušky.

Současně vláda řeší také problém pendlerů, kteří mohou být zdrojem zavlečení nákazy do České republiky. K tomu byla přijata usnesení, která ukazují na nutnost respektovat také potřebu našich sousedů, kde naši občané vykonávají důležitou činnost. Já jsem v tomto směru měl vícero rozhovorů s premiéry Rakouska a Německa a myslím si, že jsme našli řešení.

Postupně začala být připravována opatření, která měla řešit ekonomické důsledky epidemie. Tyto důsledky se projevují zejména v tom, že usnesením číslo 211 došlo k utlumení činnosti OSVČ, které z velké části fungují jako poskytovatelé služeb, konkrétně jako kadeřnictví nebo opravárenství, případně jako majitelé obchodů, jejichž činnost byla zakázána. Touto formou byli zbaveni příjmů a hrozí, že v krátké době se dostanou do platebních problémů při zajišťování své činnosti, nutnost platit sociální a zdravotní pojištění, stejně jako nájmy a další.

Podobný problém začínají mít některé firmy, především ty, které jsou spojeny s autoprůmyslem. Já jsem dnes měl videokonferenci s vedením Škody Auto a podrobně jsme probrali jejich situaci. Od počátku tohoto týdne ukončily činnost všechny německé automobilky a čeští dodavatelé byli vynuceni ukončit svoji činnost také. V současné době se tak ocitá bez práce kolem 150 až 200 tisíc osob. Přesné číslo není známo, ale trvale roste.

Na posledním zasedání byl přijat komplex opatření v oblasti financí. Jednak jde o pozastavení evidence tržeb na období do konce září 2020. Vláda také předloží dnes Parlamentu návrh na změnu státního rozpočtu, kde se navrhuje pro letošní rok počítat s deficitem státního rozpočtu ve výši 200 miliard. Lze reálně očekávat, že tento deficit ještě může být upraven podle skutečného průběhu ekonomické krize, a samozřejmě se nedá vyloučit, že vláda přijde ještě znovu.

Vláda znovu upravila pohyb pendlerů, tak aby mohli zůstat v místě práce 21 dnů, a pak byli povinni nastoupit do karantény na 14 dnů. Zde existují poměrně značné problémy se sousedními zeměmi, které mají o práci našich občanů velký zájem a nejsou schopny je krátkodobě nahradit. Ale ta opatření jsou skutečně maximálně přísná a my se domníváme, že by to mohlo fungovat.

Vláda také stanovila pravidla pro použití prostředků PGRLF pro řešení problémů v zemědělství s tím, že bude ministrem zemědělství předložena žádost o zvýšení prostředků pro PGRLF pro zajištění potravinové bezpečnosti a na Program rozvoje venkova.

Za velmi významné je nutné pokládat usnesení číslo 292, cílený program podpory zaměstnanosti. Zde vláda stanoví, jak budou příspěvky na úhradu mezd pro zaměstnance, kteří byli postiženi zastavením výroby v důsledku koronavirové epidemie. Tak bylo stanoveno řešení pro základní situace, které mohou ve firmách nastat. Konkrétně jde o případ, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa. Zde bude zaměstnavateli plně kompenzována náhrada mzdy. V případě zastavení provozu z důvodu karantény zaměstnavateli bude kompenzováno 80 % náhrady mzdy. V případě péče o dítě je zaměstnavateli kompenzováno 80 % náhrady mzdy. V případě, kdy firma nemá dodávky z dovozu a musí ukončit činnost, je zaměstnavateli kompenzováno 50 % náhrady mzdy. V případě, kdy firma ztratí odbyt, je kompenzováno 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Tento program je zatím stanoven na měsíc. Jeho náklady jsou odhadovány na 7 miliard, ale my to samozřejmě po měsíci vyhodnotíme, a pokud bude potřeba ho vylepšit, tak to určitě uděláme.

Zvýšili jsme záruky pro EGAP na úvěry až do souhrnné výše 330 miliard.

Za mimořádně důležité je také nutno považovat změnu zákona o České národní bance. My jsme jako vláda ten návrh dnes schválili. Podle nového znění bude umožněno centrální bance provádět obchody se všemi subjekty finančního trhu, tedy s bankovními institucemi, pojišťovnami a investičními společnostmi na dobu delší než jeden rok, což by mělo přispět ke stabilizaci bankovního trhu. Centrální banka pak může půjčovat peníze těmto institucím, které mohou nakupovat státní dluhopisy. Centrální banka bude mít podobné kompetence jako Evropská centrální banka pro operace na bankovním trhu nebo FED. Tímto zákonem rozvážeme České národní bance ruce. Centrální banka pak bude moci vstoupit na trh s dluhopisy, ale znovu upozorňuji, že všechny další kroky budou v kompetenci České národní banky. To neznamená, že ČNB bude okamžitě dluhopisy nakupovat. Je to v její kompetenci.

Vláda také přijala usnesení, kterým se upravují přijímací zkoušky na střední školy, také organizaci maturitních zkoušek, což je dáno realistickým odhadem trvání stavu nouze. Kromě toho byla přijata řada dalších rozhodnutí, která se týkala např. úpravy systemizace platů pro zaměstnance krajské hygienické služby.

Takže já bych vám chtěl poděkovat, že jste mě vyslechli. Moc si toho vážím.

A ještě bych chtěl říct vzkaz, který jsem dostal a přepsal si ho z mobilu. Je to vzkaz, který mě inspiruje, a chtěl bych ho věnovat všem občanům naší země. Ten vzkaz zní takto: Dej nám, drahý Bože, sílu ducha k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu duše k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu důvěřovat sobě. Věřím moudrosti svého fyzického těla. Milost a požehnání všemu a všem. Tak jest.

Děkuji vám.

Andrej Babiš, předseda vlády