Přihlaste se do soutěže Správná praxe

Přispívá již vaše organizace inovativním způsobem k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti? Nebo hledáte motivaci k propagaci přínosů správného řízení BOZP? Přihlaste váš projekt do soutěže Správná praxe! Představte příklady inovativních a účinných přístupů k BOZP za účelem prevence muskuloskeletálních poruch.

1. Úvod

15. ročník soutěže pořádá v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Evropskou agenturou pro BOZP. Soutěž, která je součástí kampaně pořádané v letech 2020–2022 pod názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž, si klade za cíl ocenit podniky, které významným a inovativním způsobem přispívají k BOZP tím, že na pracovišti předcházejí muskuloskeletálním poruchám a řídí je.

Účast v soutěži Správná praxe je dokladem aktivit, které podnik uskutečnil a které vedly k získání pozitivních zkušeností a staly se zdrojem námětů k podpoře prevence rizik. Základní informace potřebné pro podniky k účasti v soutěži Správná praxe a o soutěži obecně, poskytuje webová stránka českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – www.ceskyfocalpoint.cz, rubrika Kampaně a soutěže.

Výherci soutěže budou oceněni za přínos pro zlepšování pracovního prostředí v Evropě, ke kterému svou účastí v soutěži přispějí. Kromě toho budou zástupci vítězných subjektů pozváni na slavnostní předávání cen a vybrané projekty budou zveřejněny v publikaci agentury, která bude distribuována po celé Evropě a zpřístupněna na internetových stránkách agentury.

2. Organizace soutěže Správná praxe

Do soutěže se může přihlásit každý subjekt, který do 31. prosince 2021 (rozhodující je datum podání zásilky na poště) doručí svůj projekt ve dvou výtiscích a elektronické verzi na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Národní informační centrum BOZP (Focal Point)
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
Kontaktní osoba: Jana Hampeštová
Tel.: +420 221 922 539 
E-mail: jana.hampestova@mpsv.cz

3. Projekt do soutěže Správná praxe

Projekt by měl demonstrovat příklady podniků, které aktivně řídí BOZP v souvislosti s prevencí muskuloskeletálních poruch na pracovišti

Porota se zaměří na udržitelnost a přenositelnost opatření.

Do soutěže se mohou přihlásit: 

 • jednotlivé podniky nebo organizace všech velikostí,
 • poskytovatelé odborné přípravy a subjekty z oblasti vzdělávání týkající se problematiky BOZP,
 • organizace zaměstnavatelů, profesní sdružení, odbory a nevládní organizace,
 • regionální nebo místní organizace poskytující služby v oblasti prevence BOZP či pojišťovacích služeb a ostatní zprostředkovatelské organizace.

Projekt by měl obsahovat:

 • vyplněný formulář přihlášky k soutěži Správná praxe,
 • zpracovanou prezentaci aktivit a opatření, které podnik uskutečnil, a případné přílohy.

Prezentace by měla zahrnovat například:

 • holistický přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • skutečná a doložitelná zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s prevencí muskuloskeletálních poruch na pracovišti,
 • upřednostnění kolektivních ochranných opatření před opatřeními zaměřenými na jednotlivce,
 • efektivní účast a zapojení pracovníků,
 • udržitelnost opatření v průběhu času,
 • přenositelnost na jiná pracoviště (v jiných členských státech, v různých odvětvích a na pracovištích různé velikosti),
 • aktuálnost (dané opatření by mělo být buď z nedávné doby, nebo by nemělo být známo široké veřejnosti).

Přílohy k projektu:

 • jsou preferovány v elektronické podobě, ale akceptovány jsou i tištěné materiály,
 • mohou zahrnovat např. příručky nebo jinou dokumentaci, která tvoří součást projektu; obrazovou dokumentaci, např. fotografie, obrázky, grafy, diagramy atd., která pomůže projekt přiblížit (obrazová dokumentace je požadována ve formátu jpeg, jpg nebo gif).

Do soutěže Správná praxe nebude přijat projekt, který byl zjevně vytvořen výhradně pro komerční zisk.

4. Důležité termíny soutěže Správná praxe

12. října 2020

Zahájení celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020 – 2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž

20. října 2020

Vyhlášení soutěže Správná praxe u příležitosti Evropského týdne BOZP

31. prosince 2021

Uzávěrka přihlášek projektů do soutěže Správná praxe

březen 2022

Slavnostní předání Národní ceny za Správnou praxi

květen 2022

Předání Evropské ceny za Správnou praxi

 

 • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí