Vyšla kompenzační vyhláška, která určuje až 120 000 Kč pro záchranáře a další odměny

V úterý 27. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 = kompenzační vyhláška II. Tato vyhláška kompenzuje dopady koronavirové pandemie na zdravotnická zařízení, určuje mimořádné odměny zdravotníkům za práci při druhé vlně pandemie COVID-19 a dodatečně vybraným segmentům dává odměny za první vlnu.

● Zdravotničtí pracovníci, kteří pracují u poskytovatelů ne-lůžkové zdravotní péče a u poskytovatelů lékárenské péče, mají za své mimořádné nasazení obdržet odměny ve výši 75 000 Kč za druhou vlnu pandemie COVID-19.

● Zdravotničtí pracovníci pracující na zdravotnických záchranných službách obdrží mimořádné odměny až 120 000 Kč.

● Mimořádné odměny dostanou za první vlnu dodatečně navíc ještě další vybrané segmenty – dialýzy, dopravní zdravotní služba a mobilní hospice (u těchto zdravotníků se odměny sčítají).

Citace z důvodové zprávy ke kompenzační vyhlášce:

„Nyní, po skončení roku 2020, se ukazuje, že v některých segmentech zdravotní péče byly propady objemu poskytnuté péče větší, než bylo anticipováno, což by bez dalších opatření u poskytovatelů způsobilo propad příjmů v rámci vyúčtování roku 2020.

Kromě toho došlo k rozhodnutí o dodatečném finančním ohodnocení práce zdravotníků za první vlnu pandemie v segmentech domácí hospicové péče, přepravy pacientů neodkladné péče, zdravotnické dopravní služby a ambulantní hemodialýzy. Tyto dosud neodměněné segmenty jsou strukturou péče podobné segmentům, jejichž pracovníci dostali odměnu za práci během března až května 2020. Dodatečné stanovení odměn ve zmíněných segmentech odstraní nerovnost v odměňování, ale zároveň u poskytovatelů vyvolá dodatečné náklady, které je třeba kompenzovat.

K novelizačním bodům 1 a 2 (§ 15):

V rámci novelizace vyhlášky se navyšuje celoroční hodnota bodu o 0,11 Kč. Toto navýšení je určeno na kompenzace osobních nákladů na odměny za první vlnu pandemie COVID-19. Segment zdravotní dopravy za první vlnu pandemie nedostal žádné mimořádné odměny, ačkoliv je typem poskytované péče podobný se zdravotnickou záchrannou službou nebo dopravou poskytovanou nemocnicemi, což jsou segmenty, které mimořádné odměny dostaly. Poskytovatelé dopravní služby převáželi často i COVID pozitivní nebo suspektní pacienty, za což na rozdíl od záchranné služby jejich pracovníci nedostali odměny. Navýšením hodnoty bodu se tudíž tento rozdíl v odměnění vyrovnává.

Výše kompenzace je kalkulována na odměny ve výši 60 000 Kč hrubého (plus odvody) pro pracovníky dopravní služby. Zároveň je pro tuto kompenzaci stanovena záloha na kompenzaci, aby prostředky poskytovatelům na odměny mohly být vyplaceny co nejrychleji po nabití účinnosti novely, nejpozději pak do 31. května 2021.

K novelizačnímu bodu 14 (příloha č. 6):

V rámci novelizace vyhlášky se navyšuje úhrada za výkony domácí paliativní péče poskytnuté v období od 13. března 2020 do 31. května 2020, tedy během první vlny pandemie COVID-19 (po které se vyplácely odměny u poskytovatelů sociálních služeb). Navýšení u výkonů je kalkulováno na základě času nositelů výkonů, kde každá minuta práce nositelů výkonů je bonifikována dodatečnými 1,79 Kč. Jedná se o stejný způsob stanovení navýšení za péči poskytnutou během první vlny pandemie, jaký byl použit u poskytovatelů domácí péče v části A bodu 9 a představuje celkovou odměnu ve výši 25 000 Kč hrubého (plus odvody).

Toto navýšení je určeno na kompenzace osobních nákladů na odměny za první vlnu pandemie COVID-19. Segment domácí paliativní péče za první vlnu pandemie nedostal žádné mimořádné odměny, ačkoliv je typem poskytované péče podobný s domácí péčí nebo zdravotní péčí poskytovanou poskytovateli sociálních služeb, což jsou segmenty, které mimořádné odměny dostaly. Zároveň je pro tuto kompenzaci stanovena záloha na kompenzaci, aby prostředky poskytovatelům na odměny mohly být vyplaceny co nejrychleji po nabytí účinnosti novely, nejpozději do 31. května 2021.

K novelizačnímu bodu 15 (příloha č. 8):

V rámci novelizace kompenzační vyhlášky bylo doplněno navýšení kompenzací za výkony poskytovatelů hemodialýzy za období první vlny pandemie, tj. od 1. března 2020 do 31. května 2020. Navýšení u výkonů je kalkulováno na základě počtu zdravotnických pracovníků a vykázané péče, a to tak, aby toto navýšení bylo dostatečné na poskytnutí odměny pro pracovníky hemodialýzy ve výši 75 000 Kč (plus odvody) za zmíněné období, což je částka analogická s odměnami pracovníků nemocnic.

Toto navýšení je určeno na kompenzace osobních nákladů na odměny za první vlnu pandemie COVID-19. Segment hemodialýzy za první vlnu pandemie nedostal žádné mimořádné odměny, ačkoliv je typem poskytované péče podobný nemocniční hemodialyzační péči, v rámci které byly vypláceny odměny z dotačního programu ministerstva. Na rozdíl od jiných ambulantních segmentů je hemodialýza svojí podstatou neodkladná péče, a její poskytovatelé během jarní vlny pandemie nemohli omezit provoz nebo přejít na distanční způsob poskytování péče. Z těchto důvodů byli poskytovatelé hemodialýzy nuceni poskytovat péči i COVID pozitivním pacientům, a to za situace jarní vlny pandemie, kdy byl nedostatek ochranných prostředků. Pracovníci hemodialýzy tak byli během jarní vlny vystaveni podobnému riziku infekce onemocnění COVID-19 jako zaměstnanci nemocnic, a je třeba je tudíž i stejným způsobem odměnit.

Zároveň je pro tuto kompenzaci stanovena záloha na kompenzaci, aby prostředky poskytovatelům na odměny mohly být vyplaceny co nejrychleji po nabytí účinnosti novely, nejpozději do 31. května 2021.“

● A jak to bude s odměnami pro zdravotnické pracovníky?

Citace z důvodové zprávy ke kompenzační vyhlášce:

„Souběžně s tím bylo na národní úrovni rozhodnuto o vyplácení odměn pro zdravonické pracovníky za druhou vlnu pandemie COVID-19, která začala v říjnu 2020, přičemž odměny v mimo-nemocničních segmentech mají být financovány formou kompenzací ze zdravotního pojištění. Výše odměn je analogická jako za první vlnu, tj. 75 000 Kč hrubého na každého zdravotnického pracovníka, případně 120 000 Kč u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby“.

Počty pracovníků a týdenní kapacity zdravotnických pracovníků budou přejaty z příloh č. 2 smluv mezi poskytovateli a pojišťovnami. V těchto smlouvách by měli být evidováni všichni pracovníci, i když nejsou nositeli výkonů v seznamu výkonů.“

● Mimořádné odměny by měli zaměstnavatelé vyplatit ve výplatě za měsíc květen, tedy v červnu. Poskytovatelé obdrží finance na odměny od zdravotních pojišťoven nejpozději do 31. května.

Citace z důvodové zprávy ke kompenzační vyhlášce:

„U kompenzací nákladů spojených s odměnami jsou také stanoveny zálohy na kompenzaci, které poskytovatelům zaručí co nejrychlejší vyplacení těchto kompenzací, nejpozději do 31. května 2021.“

● Je na odměny dost peněz? Kolik zdravotní pojišťovny vyplatí?

Citace z důvodové zprávy ke kompenzační vyhlášce:

„Celkové dopady novelizace kompenzační vyhlášky jsou odhadnuty na 12,6 mld. Kč. Z toho cca 1 mld. Kč tvoří dodatečné kompenzace segmentům, kde došlo k většímu než očekávanému propadu produkce. Dalších 0,2 mld. Kč představují kompenzace za zvýšené osobní náklady související s odměnami zdravotníkům za první vlnu pandemie COVID-19. Zbývajících 11,4 mld. Kč je určeno na kompenzace osobních nákladů vzniklých v souvislosti s odměnami zdravotníků za druhou vlnu pandemie COVID-19.“

Následující synoptická tabulka shrnuje dopady novely kompenzační vyhlášky v jednotlivých segmentech zdravotní péče:

Typ kompenzace

Segment zdravotní péče

Náklady v tis. Kč

Dorovnání propadu produkce

Celkem

              1 017 613

z toho:

Ambulantní specialisté

                  103 039

 

Diagnostika

                    46 902

 

Následná péče

                  689 626

 

Lázeňská péče

                  178 046

Kompenzace nákladů – 1. vlna COVID

Celkem

                  232 989

z toho:

Dopravní služba

                  158 589

 

Hemodialýza

                    72 521

 

Domácí paliativní péče

                      1 879

Kompenzace nákladů – 2. vlna COVID

Celkem

            11 370 000

Všechny kompenzace

Celkem

            12 620 602

Tato naše zde podávaná informace o kompenzační vyhlášce a o odměnách v ní zakotvených je sice delší, ale komplexní. Věříme, že poskytovatelé zdravotní péče budou přesně takto postupovat a všechny odměny vyplatí v souladu s kompenzační vyhláškou.

Vážení a milí zdravotníci z ne-lůžkové péče, děkujeme vám za vaši obětavou práci a přejeme, ať si užijete své zasloužené odměny ve zdraví.