Prohlášení Představenstva OSŽ k zamýšlenému zastavení objednávky na osobní vlakovou dopravu na 7 regionálních tratích a zásadní redukci objednávky na dalších 5 regionálních tratích ze strany vedení Středočeského kraje

Představenstvo OSŽ zásadně nesouhlasí se zamýšlenou redukcí rozsahu osobní vlakové dopravy na výše uvedených tratích. Stejně jako mnoho dalších občanů jsme přesvědčeni, že se jedná o neuvážený krok, který je z dlouhodobého hlediska v zásadním nesouladu se záměry EU a ČR v oblasti posílení a rozvoje ekologické dopravy.

Je mimo pochybnost, že železniční doprava je po zahrnutí všech faktorů jednou z nejšetrnějších druhů hromadné dopravy k životnímu prostředí, což jednoznačně potvrzuje rovněž budoucí předpokládaný technický rozvoj úrovně železničních vozidel a tratí.

Jsme rovněž přesvědčeni, že při započtení všech externalit, vyšší kapacitě a životnosti vozidel, rozsahu bezpečnostních prvků pro ochranu zdraví cestujících a narovnání podmínek se silniční dopravou, nemusí osobní železniční doprava vycházet jako ta výrazně dražší, ba naopak.

Je nám známo, že Středočeský kraj ve spolupráci s hlavním městem Prahou doposud silně podporoval a podporuje veřejnou železniční dopravu. To vnímáme pozitivně. Chápeme rovněž, že současná situace tlačí velkou část společností a institucí k úsporným opatřením.

Domníváme se však a zároveň apelujeme na vedení Středočeského kraje, aby s ohledem na výše uvedené a s ohledem na budoucnost revidovalo svůj záměr ohledně redukce veřejné železniční dopravy. Chceme upozornit, že v minulosti vedly všechny tyto a podobné redukce k těžko vratitelným negativním dopadům.

Za další vážný argument proti zamýšlené redukci lze uvést skutečnost, že u některých tratí došlo v uplynulém období k poměrně značným investicím do modernizace tratí. Redukcí provozu by došlo k znehodnocení proinvestovaných prostředků. Je smutným příběhem, že je to z velké části následek absence řádně projednané, dlouhodobé a konzistentní dopravní politiky státu.

Považujeme za nezbytné, aby vedení Středočeského kraje a MD ČR zahájilo dialog, jehož cílem by mělo být nalezení oboustranně přijatelného řešení pro zachování veřejné osobní železniční dopravy.

 

  • Zdroj: Prohlášení Představenstva ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ ze dne 10. 8. 2021