První výzva podpory pro firmy dle Dočasného krizového rámce

MPO 2. 11. 2022 vyhlásilo první výzvu z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Výzva je vypsána v souladu s programem, který schválila v říjnu vláda (zde). Vychází z pravidel dle Dočasného krizového rámce (DKR) ještě před jeho poslední evropskou revizí (viz níže). Výzva umožňuje některým firmám zmírnit část nárůstu nákladů na elektřinu a plyn ve způsobilém období od 1. února 2022 do 31. října 2022 a příjem žádostí by měl být zahájen 15. listopadu 2022.

Bez prokazování provozní ztráty a energetické náročnosti mohou firmy v případech, že jim cena není pro příští rok nařízením vlády zastropována, získat 30 % způsobilých nákladů s limitem 45 mil. Kč. Způsobilé náklady vznikají firmám, kterým cena energie vzrostla o více než dvojnásobek ve srovnání s referenčním obdobím (2021) – blíže popsáno ve výzvě. Další kategorie podpory umožňující vyšší míru podpory (50, respektive 70 % způsobilých nákladů) s vyššími limity (až 200 mil. Kč) jsou určené pro energeticky náročné firmy (nákupy energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % obratu) a případně firmy z vybraných odvětví dle přílohy 5 ve Výzvě. Tyto dvě vyšší kategorie ale mají bohužel další omezení ve vztahu k podmínce provozní ztráty, což je pro řadu firem činí obtížně využitelnými (i proto Svaz v rámci revize DKR usiloval o odstranění této podmínky).

Text výzvy a bližší informace naleznete na stránkách MPO zde.

Spuštění programu a výzev dle DKR Svaz požadoval a prosazoval od počátku vyhlášení této možnosti ze strany EK jako jednu ze součástí balíčku opatření pro firmy. Svaz průmyslu koordinoval a komunikoval připomínky firem vůči vládě a MPO při nastavování programu a výzvy v ČR. Již dříve se podařilo vyjednat, aby součástí nebyly tzv. zelené podmínky, nebo aby u podpory do 45 mil. Kč nebylo nutné splnit podmínku provozní ztráty. Nicméně i přesto nadále zůstala tato podmínka pro určité kategorie pomoci součástí programu a tím i výzvy. Řada omezení plynoucích zejména ze samotného Dočasného rámce na evropské úrovni zůstává a tím je tento nástroj pro řadu firem komplikovaným a nedostatečným. Tento program proto považujeme pouze jako doplňkový a nadále aktivně požadujeme mimořádné opatření v cenách energie, které by se týkalo všech firem například formou zastropování. První vyhlášená výzva navíc pokrývá pouze část tohoto roku (dosavadní vývoj) a v tuto chvíli nadále není k dispozici opatření či jistota pro velké firmy a další firmy, které nespadají pod zastropování, ohledně vývoje cen energie pro příští rok. Závažná rizika negativního vývoje pro naší ekonomiku trvají.
Některá omezení byla zmírněna a zjednodušena revizí DKR na evropské úrovni 28. října a další programy a výzvy může ČR tedy také zatraktivnit (aktuální znění i předchozí verze evropského DKR lze nalézt zde). V dalších jednáních a pro další výzvy budeme samozřejmě prosazovat maximální využití nových podmínek rámce Českou republikou a doufáme, že je Vláda naplno využije.

AKTUALIZACE (4. 11. 2022): ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které nám posíláte.

1) Naše firma podniká ve více CZ-NACE oblastech včetně tzv. vyloučených odvětví pro podporu z DKR, které ale tvoří pouze minimum našeho obratu, hlavní podnikání máme jinde. Co to pro nás znamená?
Bohužel s tím, jak je nyní výzva napsána lze dovozovat, že pokud je součástí vašeho podnikání jedno nebo více vyloučených odvětví, neměli byste nyní jako žadatel na podporu nárok. Na daný problém jsme MPO již jako Svaz upozornili a do spuštění příjmu žádostí budeme požadovat nápravu, aby nebyli omezováni žadatelé, pro které činnosti uvedené ve vyloučených CZ-NACE nejsou hlavní, rozhodující. MPO přislíbilo nápravu, konkrétní úprava je v řešení.

2) Naše firma je MSP a spadá do zastropování cen podle nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu, ale to se týká až roku 2023. V problémech jsme se díky cenám energie ocitli už letos. Můžeme zažádat o podporu z DKR za rok 2022?
Bohužel nikoliv. Program a výzvu MPO nastavilo pouze pro odběrná místa, na která se nevztahuje zastropování. Svaz průmyslu a dopravy na tento problém dlouhodobě upozorňoval a stále upozorňuje. Požadovali jsme na jednáních, aby toto omezení vláda nezahrnovala. Svaz DKR vždy chápal pouze jako doplněk a pro řadu nejhůře zasažených firem i jako určitou první pomoc – například řada nejen skláren, pekáren nebo keramických provozů jsou ve skutečnosti malé a střední podniky, kterým vláda slibovala pomoci. Byť zastropované ceny budou platit až od 1. ledna 2023 a Svazu se podařilo odstranit limit pro spotřebu plynu u MSP, řada firem se do problémů dostala už letos. Způsobilá období pro zastropování a DKR (únor až říjen 2022) se nijak nepřekrývají, což znamená, že zde není žádný problém z hlediska pravidel veřejné podpory. Přesto na základě politického rozhodnutí zůstane pro rok 2022 vaše firma bez pomoci. Svaz toto bude nadále rozporovat.

3) Ceny energie nás výrazně zasáhly, přesto se nám díky úsporným (včetně omezení provozu) a jiným opatřením podařilo zůstat v černých číslech a nejsme v provozní ztrátě. Dosáhneme na podporu z DKR?
Ano, dosáhnete alespoň na základní úroveň podpory do 45 mil. Kč. Svazu průmyslu a dopravy se pro první výzvu podařilo odstranit podmínku provozní ztráty alespoň pro základní úroveň podpory. Nicméně tato pomoc je pro řadu firem nedostatečná, a proto jako Svaz průmyslu a dopravy prosazujeme další potřebná opatření, včetně plošného zastropování.
U vyšších úrovní podpory podmínku provozní ztráty (záporná EBITDA) původně stanovila evropská pravidla DKR. Svaz průmyslu a dopravy proto požadoval zásadní revizi těchto pravidel, včetně například zrušení podmínky provozní ztráty a navýšení limitů podpory. K této změně nedávno došlo, jak je uvedeno v článku a odkazu výše. Pro další výzvy – ať již listopad-prosinec 2022 nebo pro rok 2023 už změněná evropská pravidla DKR umožňují u vyšších úrovní podpory nahradit podmínku provozní ztráty meziročním poklesem EBITDA o alespoň 40 %. Svaz průmyslu a dopravy bude po MPO a vládě požadovat, aby využila všech zmírnění, které nová evropská pravidla DKR umožňují.

4) Jsme součástí skupiny, jaké limity se na nás vztahují?
Na žadatele (“konkrétní IČO”) se vztahují limity uvedené ve výzvě. V rámci skupiny propojených podniků je ale nutné dodržet limity dané evropskými pravidly – konkrétně vysvětleno v otázkách a odpovědích zde.

kategorie Z hospodářské politiky