Publikace OECD – Gender and food systems

Dle nové zprávy OECD, jak to zveřejnila na svých webových stránkách Agrární komora ČR, třetinu pracovníků ve světovém zemědělství tvoří ženy. Ve Spojených státech se podíl žen v sektoru pohybuje kolem 28 %, v nízkopříjmových zemích je to více než 70 %. Ve vyspělých zemích jsou ženy nadměrně zastoupeny v potravinářském průmyslu, kde mají obvykle hůře placenou a méně kvalifikovanou práci než muži. Pandemie Covid-19 postihla pracovnice v potravinářských provozech negativněji než jejich mužské protějšky. Podniky vedené ženami (bez ohledu na velikost podniku a sektor) jsou často méně ziskové a mají tendenci účastnit se mezinárodního obchodu méně než podniky vedené muži.

Závazky k dosažení rovnosti mužů a žen uzavírá mnoho zemí, mj. též v rámci FTAs (systém FTAs je vybaven komplexním aparátem pro vstupní zpracování, klasifikaci, filtraci, ukládání záznamů i jejich následné statistické zpracování, vyhledávání a vizualizaci – pozn. red.) Genderová ustanovení v dohodách o volném obchodu potvrzují stávající (zpravidla mnohostranně dohodnuté) závazky smluvních stran k rovnosti žen a mužů; zajišťují ochranu před nepříznivými dopady dohod na rovnost žen a mužů a aktivně podporují rovnost žen a mužů a ekonomické posílení postavení žen přijetím strategie gender mainstreamingu. K problematice řešení genderových otázek se však systematicky neshromažďují údaje a je tedy obtížné nejen vyhodnotit podnikatelské, pracovní a spotřebitelské přínosy žen, ale také měřit účinnost genderových politik, genderového rozpočtování nebo provádění dopadových analýz v oblasti rovnosti. Mezi prioritní oblasti řešení systémových překážek bránících ekonomickému posílení postavení žen patří řešení nepříznivých norem; zajištění právní ochrany a reforma diskriminačních zákonů; uznání, omezení a přerozdělení neplacené práce a péče; změna podnikatelské kultury a praxe; zlepšení postupů ve veřejném sektoru a zadávání veřejných zakázek a posílení viditelnosti, kolektivního hlasu a zastoupení.

  • Zdroj: Agrární komora ČR