Rada EU se shodla na aktivní a udržitelné obchodní politice

Svaz průmyslu a konfederace evropského podnikání BusinessEurope, které je Svaz aktivním členem, dlouhodobě podporují otevřenou a ambiciózní obchodní politiku EU. Závěry jednání Rady během českého předsednictví otevírají nové možnosti pro dojednávání obchodních dohod EU se třetími zeměmi i účinnější provádění a vymáhání pravidel v oblasti udržitelného rozvoje. Ekonomický i geostrategický význam obchodních dohod je pro odolnost evropské ekonomiky nezpochybnitelný a zásadně podporuje exportní možnosti evropských i českých firem do třetích zemí. 

Jednání Rady navazuje na sdělení Komise ze 22. června 2022 s názvem „Síla obchodních partnerství: společně pro zelený a spravedlivý hospodářský růst„, ve kterém Komise představila nový plán na zvýšení přínosu obchodních dohod EU pro ochranu klimatu, životního prostředí a pracovních práv na celém světě. Jedná se zároveň o snahu o zapojení partnerů v kontextu nové geopolitické situace způsobené ruskou agresivní válkou proti Ukrajině. 

Ze závěrů Rady vyplývá, že musíme intenzivně pracovat na posilování vztahů se zeměmi, s nimiž sdílíme společné hodnoty. V tuto chvíli má EU rozjednané obchodní dohody například s Austrálií, Indií nebo Indonésií, naopak zaseklá jsou vyjednávání s Mexikem, Chile nebo Mercosurem. Rada je vnímá jako nezbytné pro prosazování aktivní a vyvážené obchodní agendy EU založené na udržitelnosti, spravedlnosti a otevřených trzích. Poslední taková dohoda byla nedávno dokončena s Novým Zélandem, jako ukázkový příklad moderní a fungující obchodní dohody lze uvést dohodu mezi EU a Kanadou (CETA), která letos oslavila výročí 5 let. 

Jasné stanovisko Rady EU kvitují i hlasy z podnikatelské sféry. „Evropský byznys dlouhodobě podporuje rozšiřování sítě obchodních dohod, které obsahují vyvážené závazky k udržitelnosti. Jde o zajištění vysokého standardu udržitelného rozvoje, který bude přijatelný i pro naše obchodní partnery. Domnívám se, že přístup Rady tuto delikátní rovnováhu velmi dobře reflektuje,“ říká ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martin a dodává: „Nesmíme ale nyní usnout na vavřínech, práce rozhodně není u konce. Na dojednávání kvalitních obchodních dohod je nutné nadále pracovat, neboť jsou předpokladem naší prosperity a pomáhají vytvářet pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, podporují diverzifikaci a posilují odolnost dodavatelských řetězců.“

EU musí nadále prosazovat přístup založený na spolupráci a poskytovat pobídky a podporu, včetně případné technické nebo finanční pomoci obchodním partnerům, zejména rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím, v jejich úsilí o dodržování závazků v oblasti udržitelnosti. V tomto ohledu Rada znovu zdůrazňuje zásadní úlohu světových institucí jako je Světová obchodní organizace (WHO) nebo Pařížské dohody o ochraně klimatu jakožto platforem pro posílení multilateralismu a řádu založeného na pravidlech. Je důležité nadále úzce spolupracovat s multilaterárními organizacemi a orgány, aby bylo možné sledovat cíle udržitelnosti zakotvené v mezinárodních normách. V návaznosti na nezbytný vývoj budoucího pevného globálního rámce pro biologickou rozmanitost Rada vítá závazek Komise posoudit možnost navrhnout zahrnutí Úmluvy o biologické rozmanitosti do nového přístupu.

Rada také vítá záměr Komise zintenzivnit přístup pro jednotlivé země, který bude více přizpůsobený a cílený, s cílem určit priority udržitelnosti pro jednotlivé země a plány jejich provádění. Důležité je začlenění cílů v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje (TSD) do všech obchodních dohod, včetně upřednostnění přístupu na trh pro environmentální zboží a služby. Kromě toho bude EU navrhovat, aby dodržování Pařížské dohody o změně klimatu bylo základním prvkem budoucích obchodních dohod.

Za výše zmíněnými účely Rada vítá posílené provádění, monitorování a prosazování těchto závazků v obchodních dohodách a vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu urychleně podnikla další kroky. 
K dispozici je také tisková zpráva MPO ČR. 

Mikuláš Nozar
kategorie Obchodní politika