Rada pro konkurenceschopnost o průmyslové politice

Byznys střední a východní Evropy vyzývá rakouské předsednictví k vypracování Vídeňské charty průmyslu. 

Ve dnech 15. a 16. července 2018 se ve Vídni uskuteční neformální jednání ministrů průmyslu členských států EU – neformální jednání Rady EU pro konkurenceschopnost. Mottem jednání je „znovu promyslet průmyslovou politiku“. Širší kontext průmyslové politiky EU a digitalizace evropského průmyslu bude proto ústředním tématem společné diskuse. Pracovní program dne 16. července bude zahájen plenárním panelem k budoucnosti unijního průmyslu ve světle nastupující umělé inteligence. Program pak bude pokračovat paralelními pracovními skupinami. První ze skupin se zaměří na problematiku dovedností, včetně systému duálního vzdělávání. Druhá pracovní skupina se bude hlouběji zabývat problematikou umělé inteligence. Pracovní oběd vedoucích delegací bude na téma investic do konkurenceschopnosti průmyslu v kontextu reindustrializace, digitální transformace a nového víceletého finančního rámce. Digitální technologie zásadním způsobem mění tvář moderního průmyslu. Ekonomiky, jež nechtějí v dnešní dynamické době zůstat stát opodál, pochopily, že konkurenční výhodu založenou na nízkých cenách vstupů nelze dlouhodobě udržet. Z pohledu výrobních faktorů je žádoucí využívat přínosů moderních technologií a fenoménů (včetně dat velkého objemu, umělé inteligence, robotiky, internetu věcí či vysoce výkonné výpočetní techniky), z pohledu nabídky zaměřit se na špičková řešení přizpůsobená specifickým potřebám jednotlivých zákazníků.

Pro jednání neformální Rady pro konkurenceschopnost – část výzkum připravilo AT PRES pro podkladový dokument „Horizon Europe“ – the Framework Programme for Research and Innovation 2021-2027“, jehož záměrem je představení návrhu rámcového programu „Horizon Europe“, jakož i nastínění návrhu tzv. „Strategického plánování“ a „Strategické koordinace Evropského výzkumného prostoru“. Cílem AT PRES ve vztahu ke zvolenému tématu debaty ministrů je poskytnout příležitost k vyjádření názorů na návrh legislativního „balíčku“ „Horizon Europe“ za účelem získání podnětů od členských států EU a pokročit tak významnou měrou s jeho projednáváním, aby bylo možné do konce roku 2018 dosáhnout širokého konsensu o jeho podobě

Výzva zaměstnavatelských a podnikatelských svazů střední a východní Evropy

Svaz průmyslu a dopravy ČR je součástí regionálního uskupení svazů střední a východní Evropy tzv. Iniciativy průmyslových a zaměstnavatelských svazů SVE, která monitoruje a analyzuje dopady globálních trendů a změn na tento region. Součástí jsou i země je s vysokým podílem průmyslu na svém HDP a podpora průmyslu v Evropě je jednou z jejich klíčových priorit. Členské svazy iniciativy SVE by rády využily zkušeností a pragmatického přístupu nastupujícího rakouského předsednictví v EU a společným dopisem adresovaným všem průmyslovým a hospodářským ministrům a ministryním členských států EU z regionu SVE vyjadřují svůj návrh, že by se během AT PRES měl formulovat manifest „Vídeňská charta průmyslu“, která by zdůraznila klíčové výzvy evropského průmyslu z globální perspektivy. Ve svém dopise definují, na co by se měla EU Průmyslová strategie 2030 soustředit. Zdůrazňují především nové průmyslové řízeni (industrial governace). Průmyslová politika a zejména průmyslová konkurenceschopnost musí cílem pro všechny politiky EU. Dopis zmiňuje řadu oblasti, ale důraz klade zejména na výzkum, inovace dovednosti. V tomto smyslu volá po ambiciosnějším financování programu Horizont Europe. Dopis zdůrazňuje i obchodní vztahy a zajištění spravedlivých podmínek pro evropské podniky. Členské svazy SVE iniciativy věří, že AT PRES se ujme tohoto návrhu a připraví v tomto smyslu ke schválení závěry na prosincové Evropské radě.

Příloha: dopis CEE Iniciativy adresovaná hospodářským ministrům a ministryním SVE

Vladimíra Drbalová

 
 
Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada