Rada svazu jednala v Praze o programu III. sněmu OS PHGN v dubnu příštího roku

V Praze se 10. listopadu konalo zasedání VI. rady OS PHGN. Většina členů rady byla v sídle odborového svazu přítomna osobně, někteří vzhledem ke covidovým opatřením se jednání zúčastnili online. Jednání rady řídil první místopředseda svazu Josef Zelenka.

Aktuální stav prodeje hotelu Harmonie 2 v Luhačovicích popsal předseda svazu Rostislav Palička a informoval o možnosti pořízení nového sídla svazu v Praze. Rada schválila, že případnou koupi konkrétní nemovitosti musí schválit vedení odborového svazu všemi hlasy. Za účelem zvýšit operativnost předsedy a vedení svazu navrhnul první místopředseda Josef Zelenka změnu jednacího řádu svazu.

Rada svazu schválila změnu Jednacího řádu s tím, že bude doplněn o text: „V případě nebezpečí prodlení může vedení svazu svolat zasedání rady ihned, nejdříve však na následující den. Podklady obdrží členové rady svazu s pozvánkou. Doplňující materiál, který nebylo možné zaslat s pozvánkou, lze předložit při zahájení zasedání. Je-li zasedání svoláno na následující den, navrhne předsedající v rámci jednání vyhlášení přestávky před hlasováním o projednávaném bodu programu. V případě nebezpečí prodlení může zasedání videorady podle odstavce 1 a 2 článku 9 a) Jednacího řádu svolat vedení svazu. Postupuje se podle výše uvedeného s případnými nezbytnými legislativně-technickými úpravami.“

Předseda Rostislav Palička předložil radě návrh rozpočtového provizoria do 30. 4. 2022. Předsedkyně Revizní komise svazu Dita Hricová sdělila, že k předloženému materiálu nemá komise žádné připomínky. Rada uložila předsedovi Rostislavu Paličkovi předložit radě Návrh rozpočtu OS PHGN na rok 2022 před konáním III. sněmu svazu.

Místopředseda Josef Zelenka předložil návrh programu III. sněmu OS PHGN, který se uskuteční 21. dubna 2022 v Luhačovicích v hotelu Harmonie I. Rada schválila program sněmu a uložila členům svazu nahlásit do 1. února 2022 jmenovitě delegáty sněmu a členy do komisí sněmu. Tajemnicí mandátové komise je pracovnice sekretariátu předsedy Monika Malá, tajemnicí návrhové komise je svazová právnička Markéta Marinková.

Informaci o vyjednávání Dodatku číslo 4 kolektivní smlouvy vyššího stupně podal radě místopředseda Josef Zelenka.

O situaci v jednotlivých členských organizacích informovali členové rady. Obecně v současné době se organizace připravují nebo již zahájily vyjednávání dodatků, nebo nových podnikových kolektivních smluv na příští rok. Hlavním cílem bude dohodnout se zaměstnavateli navýšení zaměstnaneckých mezd a udržení zaměstnanosti.

Informace z jednání ČMKOS, tripartity, majetkové unie a Uhelné komise podal předseda svazu. Rada svazu schválila Rostislava Paličku jako kandidáta na funkci člena představenstva Majetkové, správní a delimitační komise odborových svazů.

Svazová právnička Markéta Marinková informovala radu o možnostech zaměstnavatele, jak odměnit očkované zaměstnance proti covid-19.

Na závěr jednání předseda odborového svazu Rostislav Palička poděkoval členům rady a funkcionářům základních organizací a odborových sdružení za odvedenou práci a jejich prostřednictvím popřál všem členům odborového svazu a jejich rodinám pohodové vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku 2022.

 

  • Zdroj: Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu