Rada vlády projednala program SIGMA na podporu aplikovaného výzkumu a inovací

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 26. listopadu 2021
Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 26. listopadu 2021
V pátek 26. listopadu proběhlo ve Strakově akademii pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). K hlavním bodům jednání patřily Program SIGMA na podporu aplikovaného výzkumu, Návrh rozpočtových opatření ke komponentě 5.2 Národního plánu obnovy, Implementace Metodiky hodnocení 2017+ a tzv. juniorské granty v gesci Grantové agentury ČR.

Jednání se účastnil premiér v demisi Andrej Babiš, který se zároveň s přítomnými rozloučil v pozici předsedy RVVI. Členové RVVI vyjádřili poděkování za významnou podporu během 4letého působení vládního kabinetu, který řadil vědu a výzkum mezi své priority.  Andrej Babiš také předal jmenovací dekrety členům RVVI Vladimíru Maříkovi a Karlu Kouřilovi, kteří byli vládou jmenováni pro další funkční období. 

V prvém bodu jednání RVVI schválila stanovisko k návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA.

O programu Sigma jednala RVVI s předsednictvem Technologické agentury ČR už od začátku letošního roku a po výrazných úpravách jsme nyní stanovisko k programu s parametry, jež odpovídají nárokům na program tohoto typu, schválili,“ sdělil první místopředseda RVVI Pavel Baran.
Program Sigma je komplexním dlouhodobým nástrojem na podporu projektů aplikovaného výzkumu a inovací, umožňující pružně reagovat na potřeby společnosti a hospodářství, které mohou vznikat na základě neočekávaných situací.

Doba trvání programu je 8 let. Každoročně bude vyhlašováno několik veřejných soutěží, první z nich by měla být vyhlášena v roce 2022 se zahájením podpory od roku 2023. Výdaje na program činí 8,9 mld. Kč, přičemž ze státního rozpočtu se jedná o částku 7,1 mld. Kč. Poskytovatel TA ČR předpokládá, že po roce 2029 bude program prodloužen.

V pravidelném tématu týkajícím se podpory vědy a výzkumu z prostředků Národního plánu obnovy (NPO) projednali členové Rady komplex záležitostí související s podporou aplikovaného průmyslového výzkumu. 

RVVI v této souvislosti schválila návrh rozpočtových opatření ze strany několika ministerstev, jmenovitě Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Technologickou agenturou ČR. Resorty v dohodě s RVVI očekávají, že jim budou zapůjčené prostředky v roce 2023 vráceny po realokaci v rámci NPO nebo příp. z připravovaných národních zdrojů, které budou rozpočtová opatření respektovat. 

V kontextu podpory vědy a výzkumu z prostředků NPO považuje RVVI za zásadní vyhlášení veřejné soutěže pro program TREND do konce roku 2021 – s  ohledem na stabilitu výzkumných organizací a podniků a předvídatelnost výzkumného prostředí – a důrazně doporučuje předsednictvu TA ČR vyhlásit veřejnou soutěž tak, aby finanční prostředky mohly být příjemcům poskytnuty co nejdříve v průběhu roku 2022. RVVI dále doporučila realizovat veřejnou soutěž v programu TREND s ohledem na parametry Green Deal a digitalizace.

Pravidelným bodem jednání je Implementace Metodiky hodnocení 2017+. Na úvod vystoupil hlavní koordinátor hodnocení prof. Tomáš Polívka a členy RVVI seznámil s aktuálním stavem hodnocení na národní úrovni. 

Na zasedání RVVI schválila Výzvu k podávání návrhů na člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací (KHV) z oblasti hodnocení programů účelové podpory a člena KHV z oblasti společenských a humanitních věd, a dále schválila text Výzvy k podávání návrhů na členy Odborných panelů, které zajišťují jako poradní orgán RVVI průběh každoročního hodnocení dle platné metodiky. Oba texty budou zveřejněny na webových stránkách www.vyzkum.cz.

V souladu se standardním postupem přípravy jednání o rozpočtu RVVI schválila dokument Pokyny Rady k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2023-2025 s výhledem do roku 2029 spolu s Výchozím návrhem výdajů na stejné období. 

Členové RVVI konstatovali, že v rámci dalších kroků přípravy návrhu rozpočtových výdajů na období 2023+ se bude Rada zasazovat o významné navýšení výdajů na vědu a výzkum pro nadcházející roky. RVVI zároveň považuje za zásadní zachování nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) pro potřeby financování existujících závazků systému VaVaI.

RVVI také podrobně diskutovala Zprávu o průběhu skupiny grantových projektů Grantové agentury ČR „Juniorské granty“ a schválila materiál doporučení KHV k průběžnému hodnocení skupiny těchto grantových projektů na podporu nejmladší generace výzkumníků.