Rada vlády schválila návrh rozpočtu na vědu na rok 2022

Jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, 30. dubna 2021.
Jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, 30. dubna 2021.
Dubnové zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se konalo v pátek 30. dubna 2021 opět formou videokonference. K hlavním bodům jednání patřily podpora výzkumu a vývoje z Národního plánu obnovy, návrh výdajů státního rozpočtu na vědu na rok 2022 s výhledy a příprava operačních programů OP JAK a OP TAK.

V úvodním bodě zasedání členové RVVI schválili druhou verzi návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028. V roce 2022 je návrh výdajů z veřejných zdrojů o 1,35 mld. Kč vyšší než platný střednědobý výhled. Celkové objemy výdajů jsou navrženy ve výši:

– na r. 2022 celkem 39,4 mld. Kč, 
– na r. 2023 celkem 40,4 mld. Kč, 
– na r. 2024 celkem 41,2 mld. Kč. 

Rada v usnesení zdůraznila, že předložený návrh v objemu překračujícím schválený výhled zajišťuje nezbytnou stabilitu výzkumné základny a podporu aplikovaného výzkumu a transferu technologií a vytváří jednu z podmínek pro dlouhodobý růst HDP a konkurenceschopnost především inovativní aplikační sféry. Návrh přitom zároveň vychází z předpokladu, že makroekonomický růst je po pandemické krizi podmíněn mimo jiné investicemi veřejných prostředků do výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), jakož i z prokazatelného vlivu postupného navyšování výdajů na VaVaI v minulých letech na kvalitativní růst výsledků výzkumné sféry, především v oblasti přírodních věd, medicínských oborů, a dále v některých technických vědách, nebo z prokázané schopnosti relevantních vědních oborů rychle hledat a nacházet nová řešení epidemické krize vyvolané SARS-CoV-2. Materiál byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení.

„Rada vlády navrhuje v jednoznačné shodě rozpočet pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, který zajišťuje pro současné období poznamenané dopady pandemie a ekonomických problémů na jedné straně nezbytnou stabilitu systému, na druhé straně nastavuje podmínky pro dynamickou a efektivní absorpci zdrojů z Národního plánu obnovy a připravovaných operačních programů OP JAK a OP TAK,“ shrnul k výsledku jednání o rozpočtu první místopředseda RVVI Pavel Baran.    

Rada pokračovala rozpravou k pravidelnému bodu o podpoře vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy (NPO), jehož předložení Evropské komisi je ve fázi posledních úprav. Po vypořádání připomínek bude Národní plán obnovy předložen vládě k projednání a následně Evropské komisi ke schválení. Předpokládané schválení a uzavření souvisejících smluvních dokumentů mezi ČR a EK se předpokládá v letních měsících tohoto roku.

V tradičně obsáhlé diskusi k NPO byli členové RVVI informováni o stavu příprav Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví, a dále k implementaci komponenty podpory výzkumu a vývoje v podnicích prostřednictvím programů TREND, The Country for the Future, Národní centra kompetence a dalších relevantních programů.

RVVI byla znovu seznámena se stavem příprav operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nově diskutovala také operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

V souvislosti s Implementací Metodiky hodnocení 2017+ Rada dále schválila materiál „M17+ Uživatelská příručka pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI“. 

Návazně na usnesení vlády ze dne 12. dubna 2021 č. 372 o návrhu na vytvoření dotačního programu na úhradu nákladů na sekvenování vzorků na SARS-CoV-2 přivítala Rada informaci náměstkyně ministra zdravotnictví prof. Vašákové o zajištění finančních prostředků na sekvenování, a v této souvislosti požádala Agenturu pro zdravotnický výzkum, Grantovou agenturu ČR a další relevantní poskytovatele o vypsání výzkumných projektů zaměřených na problematiku SARS-CoV-2 (mutace) s využitím dat získaných při sekvenování.