RVVI předloží vládě definitivní návrh rozpočtu na vědu na rok 2022

RVVI předloží vládě definitivní návrh rozpočtu na vědu na rok 2022, 28. května 2021.
RVVI předloží vládě definitivní návrh rozpočtu na vědu na rok 2022, 28. května 2021.
Květnové zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) proběhlo v pátek 28. května 2021 formou videokonference. K hlavním bodům jednání patřily návrh výdajů státního rozpočtu na vědu na rok 2022, podpora výzkumu a vývoje z Národního plánu obnovy a příprava operačních programů OP JAK a OP TAK.

V prvém bodě jednání členové RVVI schválili finální návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028, který bude nyní předložen vládě. V roce 2022 je návrh výdajů z veřejných zdrojů o 1,35 mld. Kč (3,6 %) vyšší než platný střednědobý výhled. Celkové objemy výdajů jsou navrženy v celkové výši 39,4 mld. Kč na rok 2022, 40,4 mld. Kč na rok 2023 a 41,2 mld. Kč na rok 2024.

Rada v usnesení znovu zdůraznila význam oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) pro rozvoj České republiky, obzvláště po pandemii covid-19. Předložený návrh rozpočtu byl projednán se všemi připomínkovými místy, s trvajícími rozpory pouze ze strany Ministerstva financí.

V souvislosti s úspornými rozpočtovými opatřeními by mělo případné zmrazení nebo snížení rozpočtu na vědu velmi negativní následky, a to zejména v postupném odlivu těch nejlepších výzkumníků a týmů do zahraničí,“ sdělil k situaci jednání o rozpočtu první místopředseda Rady dr. Pavel Baran. „Rozpočtový návrh RVVI reflektuje důsledky epidemické krize vyvolané SARS-CoV-2, prokázanou schopnost relevantních vědních oborů rychle hledat a nacházet nová řešení tváří v tvář globálním hrozbám, a zároveň zdůrazňuje nezbytný požadavek na stimulaci ekonomického růstu.“

Apelujeme zejména na posílení znalostní základny, podporu společensko-vědního výzkumu vyhodnocujícího dopady pandemie na život naší společnosti – to vše s obzvláštním důrazem kladeným dneškem na význam inovací a digitalizaci. Ekonomická prosperita je podmíněna investicemi veřejných prostředků do výzkumu jak v makroekonomickém pohledu, tak s přímými regionálními dopady,“ dodává místopředseda Rady prof. Vladimír Mařík.

Když se poprvé sešla Národní ekonomická rada vlády, předpokládala, že vzniknou tlaky na rozpočet a upozornila, že investice do vědy jsou ty, které by se rozhodně neměly omezovat. Jakékoliv výhledy udržitelnosti veřejných rozpočtů naší země do budoucna, včetně expertízy Národní rozpočtové rady, deklarují při pouhém jednoprocentním bodu ročního nárůstu produktivity snížení poměru veřejného dluhu (v horizontu 50 let) k HDP na polovičku, z trojnásobku na jedenapůlnásobek HDP. Pokud nebudeme prostředky na výzkum brát jako investici, ale jako pouhou spotřebu, neuvažujeme ekonomicky. Investice do vědy jsou pro růst produktivity České republiky investice zásadní,“ doplnil k tématu prof. Štěpán Jurajda, který je členem NERVu a RVVI.

Rada se dále obrátila na Ministerstvo financí s žádostí, aby výdaje na VaVaI, o něž případně navrhne některá z kapitol při přípravě návrhu Zákona o státním rozpočtu snížit svůj rozpočet v období 2022 až 2024, byly po projednání s Radou alokovány na VaVaI do jiné rozpočtové kapitoly.

Ve standardním bodu k podpoře vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy doporučila Rada Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které je odpovědné za komponentu 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“, doplnit implementační program dané komponenty základního výzkumu o prioritu neurodegenerativních onemocnění. Podklad byl zpracován členem Rady prof. Janem Konvalinkou, který vede Pracovní skupinu pro zdravotnický výzkum, v souvislosti s dramaticky se prodlužujícím průměrným věkem populace a celosvětovým nárůstem výskytu neurologických, a především neurodegenerativních chorob, jejichž zdravotní a ekonomický dopad bude v následujících dekádách enormní. RVVI zároveň žádá poskytovatele o maximální synergie při implementaci budoucích programů a výzev Národního plánu obnovy se všemi dalšími veřejnými zdroji oblasti podpory VaVaI. Návazně Rada plánuje uspořádat v září seminář zabývající se organizací a výsledky výzkumu v souvislosti s pandemií covid-19, který bude cílit na posílení odolnosti společnosti a zásadní budoucí rizika.

RVVI schválila stanovisko k operačním programům Jan Amos Komenský (OP JAK) v gesci Ministerstva školství a Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rada požádala oba poskytovatele, aby před předložením příslušných materiálů pro jednání vlády zapracovali připomínky RVVI.

V následujících bodech jednání členové RVVI schválili stanovisko k Návrhu změny Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA a Návrhu na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence. Oba programy, předložené Technologickou agenturou ČR, byly navrženy k prodloužení.

V procesu Implementace Metodiky hodnocení 2017+ RVVI dále schválila text Výzvy k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů.