Vláda navrhne mimořádné zvýšení důchodů o 300 korun, o měsíc prodloužila program Antivirus A

Tisková konference po jednání vlády, 31. května 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 31. května 2021.
Od ledna by se mohly zvýšit důchody o 300 korun nad rámec povinné valorizace. Příslušný návrh novely zákona o důchodovém pojištění schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 31. května 2021. Rozhodla také o pokračování programu Antivirus A nebo o dalším prodloužení odpuštění DPH na respirátory.

Návrhem novely zákona o důchodovém pojištění, kterým by příjemci důchodů dostali navíc dalších 300 korun měsíčně, chce vláda přispět ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody. Dohromady se zákonnou valorizací by se měl průměrný důchod po schválení novely Parlamentem od ledna 2022 zvýšit na zhruba 16 159 korun. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda rozhodla také o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, a to o měsíc do 30. června 2020. Prodloužení se ale bude týkat už jen režimu Antivirus A, který se vztahuje na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu důležité osobní překážky v práci spočívající v nařízení karantény nebo izolace. Zbývající režimy, tedy Antivirus B a Antivirus Plus, už vzhledem ke zlepšené epidemické situaci není třeba prodlužovat. Vláda nicméně schválila prodloužit období platnosti programu Antivirus do 31. prosince 2021, aby bylo možné případně vyhlásit nové období uznatelnosti výdajů bez nutnosti schvalovat nový cílený program podpory zaměstnanosti a bez nutnosti uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku mezi poskytovatelem, pokud by se měla epidemická situace v ČR zase zhoršit. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kabinet také pověřil místopředsedkyni vlády a ministryni financí, aby vydala rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty, kterým dojde k prodloužení stávajícího opatření platícímu do 4. června. Prominutí DPH na dodání či pořízení zboží z jiného členského státu nebo při jeho dovozu u filtračních polomasek a respirátorů třídy FFP2 a obdobných a také filtrů a dalšího příslušenství se bude nově vztahovat na zdanitelná plnění uskutečněná v období od 4. 6. do 30. 6. 2021.

Pokračovat bude i dotační program Agricovid Potravinářství, jenž pomáhá malým a středním firmám v sektoru potravinářství překonat obtíže spojené s  úbytkem poptávky po jejich produktech v době koronavirové epidemie, která zásadně omezila provoz stravovacích služeb. Vláda zmocnila ministra zemědělství k úpravě zásad a podmínek tohoto dotačního programu, aby mohl být realizován i prostřednictvím programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. Ty pomáhají zemědělským podnikům například refundovat část předepsaných úroků z komerčních úvěrů.

Ministři projednali také druhou verzi novely zákona o ochraně veřejného zdraví zavádějící do české legislativy tzv. Digital Green Certificate. Tu předchozí odmítla Poslanecká sněmovna projednat ve zrychleném řízení. Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo upravenou verzi, která v reakci na diskusi ve sněmovně upravila především pasáže týkající se údajů přebíraných ze základních registrů a agendových informačních systémů a údajů vedených v registrech podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Nově to mají být jen údaje nezbytné pro zpracování, vydání a obsah certifikátu o absolvovaném očkování, podstoupeném testování či prodělané nemoci covid-19. Vláda opět požádá Sněmovnu o projednání ve zrychleném režimu tak, aby covidové pasy mohly být využívány co nejdříve.

Vláda přijala také novelu nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol. Novela reaguje na výsledky auditní mise Evropské komise na školní projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol za školní roky 2015/2016 a 2016/2017, které proběhly v roce 2017. Novela mimo jiné ruší dosavadní princip stanovení maximálních cen, zjednodušuje požadavky na žadatele o schválení podpory nebo mění způsob dodávání ochucených mléčných výrobků, které byly dosud plně hrazeny rodiči. Žadatelé o podporu budou mít také povinnost provádět doprovodná vzdělávacích opatření včetně například ochutnávek ochucených mléčných výrobků.

Ministři projednali i několik dílčích změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, které budou platit od 1. června. U opatření, jež omezuje zpěv ve školách, se upravuje maximální počet žáků při zpěvu tam, kde je povolen, ze šesti na třicet. Povoluje se činnost dětských koutků v nákupních centrech za podmínky maximálně padesátiprocentní kapacity a vedení evidence osob, které službu využily pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví. Do opatření o nošení ochrany dýchacích cest ministerstvo doplnilo výjimku pro pořizování fotografií organizované školou nebo školským zařízením a v nařízení o pravidlech pro očkování přibude povinnost očkovacího místa upozornit očkovaného na nový elektronický certifikát o prodělaném očkování už po první dávce, který bude dostupný na webovém portále https://ocko.uzis.cz.

Výbor pro EU na vládní úrovni schválil Sektorové agendy předsednictví ČR v Radě EU 2022. Schválené dokumenty navazují na Východiska k prioritám českého předsednictví v Radě EU. Představují základní kroky pro přípravu dokumentů k sektorovým agendám, společného programu předsednického tria a pracovního programu českého předsednictví. Taktéž obsahují aktualizované agendy a očekávané legislativní i nelegislativní dokumenty, které pravděpodobně zasáhnou do období CZ PRES ve druhé polovině roku 2022.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-31-kvetna-2021-188739/.