RVVI projednávala postup hodnocení výzkumu v roce 2019 a skloubení vědecké profese s rodičovstvím

Rada vlády projednávala postup hodnocení výzkumu v roce 2019 a skloubení vědecké profese s rodičovstvím, 29. listopadu 2019.
Rada vlády projednávala postup hodnocení výzkumu v roce 2019 a skloubení vědecké profese s rodičovstvím, 29. listopadu 2019.
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se sešla v pátek 29. listopadu ve Strakově akademii k pravidelnému zasedání. K hlavním bodům jednání patřily postupy hodnocení výsledků, agregace a interpretace hodnocení dle Metodiky 2017+, rozprava k systematizaci řízení a koordinace zaváděné Inovační strategie ČR, výchozí návrh výdajů státního rozpočtu na VaVaI 2021-2013 nebo problematika skloubení vědecké profese a rodičovství.

Před vlastním jednáním Rady proběhla tradičně schůzka garantů Inovační strategie ČR (IS2030). Na zasedání byl následně diskutován materiál Systém řízení a koordinace IS2030, průvodní dokument, který staví na konkrétních opatřeních za jednotlivé pilíře a v hlubším detailu nastiňuje, jaká opatření jsou už realizována či se budou v následujících letech realizovat. Materiál je nyní předložen Radě k připomínkování a schválen by mohl být již na příštím jednání RVVI. Následně bude materiál předložen k projednání vládě.

V dalším ze stěžejních bodů RVVI schválila postup hodnocení podle Metodiky 2017+ v roce 2019 včetně interpretace a agregace získaných informací a dat.
Slovy prvého místopředsedy RVVI Petra Dvořáka „dospělo hodnocení výzkumu v České republice do stádia, kdy je zapotřebí pojmenovat kvalitu a ukázat, které obory a které instituce jsou výborné, které dobré a které mají co dohánět. Dnes jsme schválili návod, jak interpretovat analýzy, které se v rámci modulů 1 a 2 udělaly. Je důležité si uvědomit, že s novou metodikou se poměrně dramaticky mění možnost posuzování kvality výzkumu, umíme identifikovat, který obor je v konkrétní instituci vynikající, srovnatelný nebo dokonce lepší než EU15, dosahuje světové úrovně a který prozatím ne.“

V těsné spolupráci RVVI a ministerstva školství byl připraven další z dnes schválených materiálů Mapování tematických oblastí pro příští programovací období, který definuje deset doporučených prioritních oblastí výzkumu a terciárního vzdělávání určených pro vyjednávání s Evropskou komisí směrem k nově připravovaným operačním programům financovaným ze strukturálních fondů ESIF.

Neméně významným bodem zasedání byla také otázka dosud unikající kapacity týkající se znevýhodnění postavení rodičů v českém výzkumném prostředí. Po Novém roce bude z řad členů Rady jmenován zpravodaj pro oblast skloubení vědecké profese a rodičovství. Bude mít konkrétní odpovědnost a konkrétní úkoly.

V pokračující rozpravě RVVI schválila Výchozí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2021–2023, jakož i Postup při hodnocení návrhů programů účelové podpory a skupin grantových projektů.

V neformální diskusi členové Rady s uspokojením konstatovali, že byl v tomto týdnu Poslaneckou sněmovnou konsenzuálně projednán návrh novely zákona 130/2002 Sb., jehož zásadním segmentem je i změna a legislativní ukotvení systému hodnocení výzkumu dle Metodiky 2017+.