S růstem cen za energie může pomoci ÚP ČR

Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně vzrostou výdaje a nebude se jim dostávat financí na úhradu základních potřeb, mohou požádat Úřad práce ČR o některou z nepojistných sociálních dávek. Konkrétně o příspěvek nebo doplatek na bydlení. Ve vybraných situacích lze poskytnout také dávku mimořádné okamžité pomoci.
„Náklady na bydlení se v posledních měsících neúměrně zvyšují, rychlý růst cen energií je další velká rána do mnohdy velmi napjatých rodinných rozpočtů. Těm domácnostem, kterých se zdražování nejvíce dotkne, jsme připraveni velmi rychle pomoci,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s tím, že se dá předpokládat zvýšený počet žádostí. „Mnozí lidé dávek nevyužívají přesto, že na ně mají nárok. Je to z důvodu, že se obávají o dávky požádat nebo se o tuto možnost nezajímají. Podpora je tu ale od toho, aby pomáhala v tíživé situaci. Pořád je to lepší řešení, než se dávat všanc lichvářům nebo se vystavovat riziku exekucí,“ varuje ministryně.
 
„Naši zaměstnanci jsou připraveni podat zájemcům potřebné informace a v maximální možné míře urychlit zpracování podaných žádostí. I s ohledem na současnou epidemickou situaci doporučujeme k podání žádostí využít elektronickou cestu,“ dodává generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.
 
Příspěvek na bydlení – dávka ze systému státní sociální podpory
Příspěvek slouží jako primární pomoc státu lidem, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na dávku má vlastník nebo nájemce bytu či domu, jestliže 1/3 jeho příjmu a příjmu všech společně posuzovaných osob nedostačuje na pokrytí nákladů na bydlení. Jednodušeji řečeno – pokud 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
 
Jedná se např. o náklady za úhradu záloh za plyn a elektřinu, za dodávku tepla, teplé vody, osvětlení společných prostor v domě, doplatky či přeplatky z vyúčtování služeb atd. U bytů užívaných na základě nájemní smlouvy o nájemné a u družstevních bytů a bytů vlastníků jsou to náklady spojené s fondem oprav.
 
Společně posuzovanými osobami jsou v tomto případě všichni, kteří s žadatelem o příspěvek na bydlení žijí ve společné domácnosti. Mimo jiné to jsou i manželé, manželky, partneři či nezletilé nezaopatřené děti. Příjem u nezaopatřených dětí ze závislé činnosti, jako je zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, Úřad práce ČR pro účely příspěvku na bydlení nezapočítává.
 
Žádost o příspěvek na bydlení je možné u Úřadu práce ČR uplatnit až 3 měsíce zpětně. Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob ze společné domácnosti, je možné přiznat příspěvek na bydlení jen jednou.
 
Další informace, včetně videa jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.
 
Doplatek na bydlení – dávka ze systému pomoci v hmotné nouzi
Nárok na dávku má vlastník bytu, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí či jiného právního titulu. Dále, po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení, i vlastník stavby určené pro individuální či rodinnou rekreaci, pokud tyto stavby užívá k trvalému bydlení. Podmínkou je, že příjem všech společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka na živobytí.
 
Společně posuzovanými osobami jsou všichni, kteří s žadatelem o doplatek na bydlení žijí ve společné domácnosti. Mimo jiné to jsou i manželé, manželky, partneři či nezletilé nezaopatřené děti.
 
Odůvodněné náklady na bydlení tvoří nájemné, nebo obdobné náklady spojené s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení či náklady při užívání bytu v jiné než nájemní formě bydlení a pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu (např. plyn, elektrika). Nájem i úhrady se započítávají až do výše v místě obvyklé. Dále se jedná o pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu (např. teplo a teplá voda, úklid a osvětlení společných prostor) a úhradu prokazatelně nezbytné spotřeby energií. Ty se započítají také maximálně do výše v místě obvyklé.
 
Další podrobnosti a návodný videospot zájemci najdou na https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-nabydleni1 .
 
Mimořádná okamžitá pomoc
Jednorázová dávka je určena lidem, kteří nemají vzhledem ke svým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné finanční prostředky na úhradu nezbytného výdaje.
 
Dávka může být v tomto případě poskytnuta například na zaplacení nezbytného jednorázového výdaje spojeného s vyúčtováním energií.
 
 
Žádosti je možné podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo se zaručeným elektronickým podpisem, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo podat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. V případě potřeby osobního jednání je možné objednat se na určitý termín online.
 
Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-davek.
 
Požádá-li člověk o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba, aby do žádosti uvedl také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.
 
Na webových stránkách ÚP ČR – www.uradprace.cz – jsou uvedeny i další praktické rady a zájemcům je k dispozici i „virtuální asistent“ (chatbot).
V případě obecných dotazů pak klientům poradí zaměstnanci Call centra ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz)
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR