Skončení platnosti pracovnělékařské prohlídky z důvodu smluvního lékaře v karanténě

Zaměstnancům v době, kdy je smluvní lékař v karanténě, propadají pracovnělékařské prohlídky. Oslovení lékaři je odmítají provést s tím, že mají na 14 dnů nasmlouvané své pacienty. Znamená to tedy, že v této době zaměstnanci, kterým propadne pracovnělékařská prohlídka, musí zůstat doma, jelikož jim zaměstnavatel nemůže přidělovat práci?
 
Povinnost zajistit zaměstnanci pracovnělékařskou prohlídku vychází ze zákoníku práce, potažmo ze zákona č. 373/2011 Sb. Ve Vámi uvedené situaci je důležitý § 57 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 373/2011 Sb., který specifikuje, že poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen provádět v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem podle § 60 a jinými právními předpisy pracovnělékařské prohlídky a § 57a odst. 1 cit. zákona, který specifikuje, že poskytovatel pracovnělékařských služeb, který má uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem podle § 54 odst. 2 písm. a), může některou součást pracovnělékařských služeb uvedených v § 53 odst. 1 zajišťovat prostřednictvím jiného poskytovatele pracovnělékařských služeb (dále jen „pověřený poskytovatel“) na základě písemné smlouvy s ním uzavřené, pokud je takový postup dohodnut v písemné smlouvě se zaměstnavatelem; tím nesmí být dotčen postup podle § 42 odst. 1. Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. V případě, kdy jde o pravidelně se opakující periodickou pracovnělékařskou prohlídku a posuzovaná osoba se jí nepodrobila, hledí se na ni jako na osobu zdravotně nezpůsobilou ode dne, kdy končí platnost předchozího lékařského posudku. Výjimku ze zákona může stanovit pouze vláda České republiky, a to za vyhlášeného nouzového stavu – k tomuto kroku přistoupila vláda za vyhlášeného nouzového stavu Usnesením vlády České republiky ze dne 16. října 2020 č. 1049. Uvedeným usnesením vlády č. 1049 vláda opět umožnila po dobu trvání nouzového stavu vstupní a periodickou pracovnělékařskou prohlídku za určitých podmínek nahradit čestným prohlášením.
 
  • Zdroj: BOZPinfo