Specifická doporučení Komise bez překvapení

Evropská komise zveřejnila 23. 5. 2018 očekávaná specifická opatření pro členské státy na podporu strukturálních reforem. Je to další fáze Evropského semestru po vydání listopadové Roční zprávy o růstu a březnovém zveřejnění národních zpráv.

Komise se v rámci modernizace semestru zavázala proces zjednodušit a snížit i počet specifických doporučení. To je poznamenalo určitou mírou obecnosti a je třeba se seznámit s celým recitálem doporučení. Dvě kumulovaná doporučení pro Českou republiku v dokumentu COM 2018) 403 nepřinesla velká překvapení, nic navíc než již indikovala národní zpráva. Komisi znepokojuje udržitelnost veřejných financí z dlouhodobého hlediska vzhledem demografickému vývoji a očekávaným nákladům na zdravotní a dlouhodobou péči, a nárůstu výdajů na penze s výhledem do roku 2070.

Komise opakovaně poukazuje na nedostatečnou transparentnost a účinnost veřejných zakázek a malý pokrok v oblasti e-governance. Ve svém poselství doporučuje také snížit přetrvávající administrativní překážky pro investice, spojené zejména se stavebním povolením a komplexností daní. Komise se ve svém hodnocení zaměřuje i na vzdělávání, ve kterém vidí prostředek, jak v České republice překonat nedostatek pracovní síly s dovednostmi odpovídajícími trhu práce. Komise také zdůrazňuje, jak je pro Českou republiku důležitý dobře fungující systém vývoje a inovací, chce-li směřovat k ekonomice a aktivitám založeným na znalostech.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podpořil hodnocení Komise již po vydání národní zprávy, aktivně se zapojil do přípravy Národního programu reforem 2018 a připravil své vstupy do oblastí zásadních pro konkurenceschopnost, růst a tvorbu pracovních míst – tj. daní, výzkumu a inovací, energetiky, dopravy trhu práce a vzdělávání. Podpora investic a dovedností je klíčová pro rozvoj ekonomiky a podnikání v České republice. Pokud jde o vzdělávání, SP ČR akcentuje nejen jeho kvalitu a inkluzivitu, ale především jeho relevanci s potřebami podniků a trhem práce. Klade důraz na rozvoj odborného vzdělávání a přípravy (VET) a duálních prvků v učňovském školství.

Doporučení pro Českou Republiku

  1. Zlepšit udržitelnost veřejných financí, zejména důchodového systému. Řešit nedostatky v zadávání veřejných zakázek, zejména prostřednictvím větší orientace na kvalitu a zaváděním protikorupčních opatření.
  2. Snížit administrativní zátěž pro investice, mimo jiné zrychlením povolovacích řízení u infrastrukturních projektů. Odstranit překážky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zejména zvýšením inovační kapacity domácích firem. Posílit kapacitu vzdělávacího systému s cílem zajistit kvalitní a inkluzivní vzdělávání, mimo jiné podporou učitelského povolání. Posílit zaměstnanost žen, nízkokvalifikovaných a lidí se zdravotním postižením, mimo jiné prostřednictvím zvýšení efektivity aktivních politik zaměstnanosti.

Podrobnosti zde. 

Vladimíra Drbalová
poradkyně pro Mezinárodní organizace a EU

 
Gbelec Ondřej
kategorie Evropská komise