Spolupráce zaměstnanců Úřadu práce ČR se zaměstnanci inspektorátů práce při provádění společných kontrol v programu ANTIVIRUS 2020

Ode dne 12. března 2020 byl usnesením vlády zaveden program ochrany zaměstnanosti Antivirus, který byl následně upravován a prodlužován. V rámci tohoto programu stát prostřednictvím Úřadu práce ČR částečně kompenzuje firmám mzdové prostředky vyplacené zaměstnancům v pracovním poměru, aby pomohl zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci, a tito nebyli nuceni propouštět své zaměstnance.
 
Schválením programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus započala spolupráce zaměstnanců Úřadu práce ČR se zaměstnanci inspektorátů práce.
 
Jako forma spolupráce mezi institucemi byl zvolen institut zavedený v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to institut přizvané osoby. Přizvanými osobami se na
Oblastním inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj stalo 7 inspektorů, z toho 6 inspektorů z oddělení inspekce pracovních vztahů a podmínek a 1 inspektor z oddělení inspekce nelegálního zaměstnávání. Tito inspektoři byli rozděleni do pracovních týmů dle místní příslušnosti, a to pro Jihomoravský kraj v počtu 4 a pro Zlínský kraj v počtu 3.
 
Na počátku došlo ke sladění veškerých administrativních a odborných kritérií pro zdárnou spolupráci mezi organizacemi, aby nedocházelo k zasahování do věcné příslušnosti. Inspektoři absolvovali videokonferenci se zástupci SÚIP, na které byl společně dohodnut jednotný postup při prováděných kontrolách a přesná specifikace kontrolovaných oblastí, tedy zejména kontrola zákonných náležitostí při vzniku pracovního poměru a trvání pracovního poměru v den podání žádosti o čerpání v programu Antivirus, kontrola evidence odpracované doby dle ustanovení § 96 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kontrola zákonných náležitostí u překážek v práci na straně zaměstnavatele, kontrola dodržování splatnosti mzdových nároků a kontrola dodržování ustanovení o průměrném výdělku, resp. kontrola průměrného hodinového výdělku, rozhodného období apod.
 
Kontroly byly zahájeny v květnu 2020 a ke dni 28. 1. 2021 provedli inspektoři, jako přizvané osoby, společně s určenými zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. krajských poboček Brno a Zlín, 184 kontrol. V průměru se tedy jeden inspektor práce podílel na 26 kontrolách. Na základě těchto kontrol bylo vypracováno tzv. Vyhodnocení veřejnosprávní kontroly dodržování podmínek pro vyplacení příspěvku a podmínek dohody o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus, ve kterém inspektoři vždy uváděli vyhodnocení kontroly s odkazem na výše uvedené oblasti pracovněprávních předpisů.
 
S krajskou pobočkou ÚP ČR Brno se inspektoři práce podíleli celkem na 86 kontrolách, při kterých bylo zjištěno 18 nedostatků v oblasti pracovněprávní problematiky, s krajskou pobočkou ÚP ČR Zlín spolupracovali celkem na 98 kontrolách, kterými bylo zjištěno 43 nedostatků. Spolupráce s výše uvedenými krajskými pobočkami Úřadu práce ČR funguje naprosto bezproblémově. Jako inspektoři práce se společně se zaměstnanci krajských poboček Úřadu práce ČR obohacujeme o cenné zkušenosti, v případě nových skutečností se vždy společně snažíme dosáhnout konsenzu na způsobu řešení a i zaměstnavatelé, jako kontrolované osoby, nahlížejí na přizvané osoby z inspektorátu jako na odborný článek celé kontroly.
 
 
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.