Stanovisko ČMOS PŠ k revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Ministerstvo školství plánuje od 1. 9. 2021 změnu, která počítá s rozšířením výuky informatiky a digitálních kompetencí. To samo o sobě je počin velmi  důležitý, protože po 17 letech přichází změna, která má děti posunout v myšlení a připravit je na život v digitálním světě.

Školské odbory považují současnou epidemiologickou situaci a s ní spojenou distanční výuku na školách za ideální dobou ke změně vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Ovšem způsob, jakým k této změně MŠMT přistoupilo, považuje ČMOS PŠ školství za nesprávný, nekoncepční a nedemokratický.  Rozšíření vyučovacích hodin informatiky řešilo necitlivou redukcí hodin a výuky důležitých znalostí.  Zavádí větší časovou dotaci na výuku předmětu Informatika – na 1. stupni je dotace navýšena z 1 hodiny na 2, na 2. stupni pak z 2 na 4 hodiny. Přidané vyučovací hodiny pro Informatiku se MŠMT rozhodlo získat ponížením dotací u stávajících naučných i výchovných předmětů a učinilo řádně škrty v obsahu vzdělávání v části C bod 5 Vzdělávací oblasti. Většina těchto neodborných zásahů oprávněně vyvolala vlnu nevole u učitelů i profesních asociací či spolků. Tento dokument má platit do doby zpracování a vydání „velké revize“ RVP v roce 2023 či 2024. Pokud by se vydání velké revize opozdilo, což se v minulosti opakovaně stávalo, tak na tuto „malou“ revizi budou muset od 1. 9. 2023 přejít všechny 1. stupně ZŠ a od 1. 9. 2024 také všechny 2. stupně ZŠ v celé ČR.  Z jedné malé revize se pak stane jediná závazná. Vyškrtané výstupy RVP a ponížené časové dotace u jednotlivých Vzdělávacích oblastí se budou jen velmi obtížně do nových materiálů vracet.

V lednu 2021 v rámci nouzového stavu ministerstvo školství využilo možnost přijímat právní předpisy bez širší konzultace se sociálními partnery a neprofesionální revize byla na světě. Je to důsledek toho, že ministerstvo podcenilo dostatečnou komunikaci a důležitost konzultace se školskou odbornou veřejností.    O tom, že celá situace není uspokojivě vyřešena vyplynulo z jednání Kulatého stolu na téma „Revize rámcových vzdělávacích programů“ ze dne 28. 4. 2021, který na základě usnesení školského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svolal poslanec Jiří Mihola. V průběhu jednání zazněla celá řada kritiky, připomínek i navrhovaných oprav ze strany pozvaných odborníků z řad pedagogické obce.

ČMOS PŠ navrhuje, aby všechny formulace, které se týkají nové výuky Informatiky, včetně nově navrženého rozšíření vyučovacích hodin byly ponechány.  Navýšení hodin u Informatiky lze dokrýt z disponibilních hodin.  Mnoho škol v ČR již má v současnosti posílenou výuku Informačních a komunikačních technologií z disponibilních hodin. Seškrtanou výuku navrhujeme ponechat beze změn a vrátit zpět. Revize, jak byla provedena neprospívá budoucímu všestrannému kvalitnímu rozvoji mladé generace.

Věříme, že se z odmítavých postojů MŠMT ponaučilo a připravovaná další „velká“ revize bude již řádně před vydáním konzultována se sociálními partnery a se všemi dotčenými pedagogickými asociacemi a učitelskými spolky.

Školské odbory věří v konstruktivní oboustranný dialog a v nápravu revize.

František Dobšík, předseda ČMOS PŠ

Michal Kupka, předseda RV profesní sekce ZŠ ČMOS PŠ

  • Zdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství