Stanovisko SP ČR k návrhu o kritických surovinách

Svaz průmyslu a dopravy návrh Nařízení o kritických surovinách i související Sdělení EK vítáneboť EU musí posílit svou ekonomickou odolnost a zmírnit rizika pro dodavatelské řetězce související se strategickými závislostmi. Prostřednictvím navrhovaného nařízení je stanoven regulační rámec na podporu rozvoje unijních kapacit, posílení udržitelnosti a oběhovosti dodavatelských řetězců kritických surovin v EU. Sdělení EK pak doplňuje opatření o podporu diverzifikace dodavatelských řetězců prostřednictvím nových mezinárodních vzájemně se podporujících partnerství.

Kritické suroviny jsou nepostradatelné pro širokou škálu strategických odvětví, včetně průmyslu s nulovými čistými emisemi, digitálního průmyslu, strojírenství, letectví, kosmonautiky i obranného sektoru. I když se předpokládá, že poptávka po kritických surovinách dále výrazně poroste, Evropa je silně závislá na jejich dovozu, a to často od téměř monopolních dodavatelů z třetích zemí (v současné době je EU v oblasti kritických surovin výrazně závislá především na Číně, která drží u mnoho z nich quasi-monopol. V současné době z Číny EU dováží například 97% své spotřeby hořčíku a prakticky veškeré těžké kovy vzácných zemin).

Ačkoliv plně podporujeme snahu Komise o podporu domácí těžby vzácných kovů, jsme vzhledem ke stávající náročnosti povolovacích procesů skeptičtí k navrhované rychlosti posílení těchto unijních kapacit a v některých níže specifikovaných aspektech považujeme za nutné návrh nařízení změnit a doplnit. Jeho smyslem musí být zejména podpora firem, aby byly schopny kritické suroviny zajistit, a podpora vývoje nových, alternativních materiálů, snižujících rizika závislosti na konkrétních zemích.

Pozici SP ČR k návrhu nařízení o kritických surovinách naleznete zde.

Olga Rozsívalová
kategorie Stanoviska SP ČR