Svaz průmyslu pokračuje v jednáních s novými ministry

Představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR postupně pokračují ve schůzkách s novými ministry, na kterých jednají o nastavení vzájemné spolupráce. S členy nového kabinetu jsme již diskutovali například o digitalizaci, životním prostředí nebo novele zákoníku práce.

Na jednání s místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem jsme ocenili, že i když vládní programové prohlášení nevěnuje příliš pozornosti digitální ekonomice, tak kabinet a jeho místopředseda její důležitost vnímají a budou pokračovat v aktivním přístupu k celé digitální agendě i její koordinaci. Za Svaz průmyslu a dopravy ČR jsme zdůraznili také mezinárodní přesah digitální agendy, její vliv na vnitřní trh i mezinárodní obchod, obrannou politiku a další sektory. Předmětem diskuze byla i otázka potřeby budování koalic stejně smýšlejících států v této oblasti a aktivity Svazu směrem k digitální transformaci podniků a společnosti. Mezi další témata jednání patřil stavební zákon, kde je zásadní spolupráce na případných úpravách povolovacích procesů, zajištění efektivního povolování všech staveb ve veřejném zájmu včetně těch liniových a řešení případného nesouladu zájmů státu a samospráv. Posledním tématem byla oblast programů podpory, kde jsme zdůraznili klíčovost přípravy operačních programů včetně monitorovacího systému a interaktivní mapy podpory a také zapojení odborné veřejnost či potřebu zabránění goldplatingu.

Bartos 01

Oceňujeme, že ministr dopravy Martin Kupka mezi priority svého resortu řadí udržení rozpočtu SFDI i na další roky, podporu kosmických aktivit, ze kterých Česká republika benefituje, či obnovu kolejových vozidel na železnici. Diskutovali jsme také o tom, že cíle v oblasti alternativních paliv by měly být realistické. Je třeba podporovat především výstavbu dobíjecích a plnicích stanic. Podle ministra je třeba vytvořit zázemí například na odpočívkách. Dále jsme prodiskutovali také stavební zákon, vysokorychlostní tratě či vodní dopravu.

Během setkání s ministrem školství Petrem Gazdíkem diskutovala delegace Svazu průmyslu především o prioritách, které jednotlivé body z programového prohlášení vlády dostanou při jejich realizaci. Během jednání se přítomní shodli, že jednou ze společných priorit je dořešení duálních principů ve vzdělávání, a to především po legislativní stránce. Jsme rádi, že Svaz průmyslu bude přizván ke komentování návrhu úprav maturitních zkoušek. To umožní reflektovat i pohled zaměstnavatelů na tuto důležitou zkoušku, a s ní spojené a očekávané znalosti studentů. K diskuzi jsme otevřeli i téma významu digitalizace ve školství, a to jak ve smyslu využití digitálních technologií při procesu výuky, tak i důraz na rozvoj samotných digitálních dovedností žáků a studentů na všech stupních.

gazdik
Svaz průmyslu a dopravy na setkání s ministryní pro životní prostředí Annou Hubáčkovou vedl otevřenou diskuzi o klíčových tématech pro naše životní prostředí i ekonomiku. Delegace SP ČR vedená prezidentem Jaroslavem Hanákem se s paní ministryní shodla, že Česko potřebje aktivnivně přistupovat k tématům jako je například cirkulární ekonomika, dekarbonizace, udržitelnost, mezinárodní spolupráce a role českého předsednictví v Radě EU pro dosažení cílů i na evropské úrovni. Viceprezident SP ČR František Chaloupecký s paní ministryní probíral také legislativní oblast obnovitelných zdrojů a témata, kterým se věnuje expertní tým SP ČR pro legislativu. Viceprezident Jan Czudek se zaměřil na oblasti spojené se Zelenou dohodou a také konkrétní oblasti, jako např. zelená ocel a trendy v hutním a zpracovatelském průmyslu. S ministryní diskutovali zástupci SP ČR také o podnikatelských misích pořádaných Svazem průmyslu a jejich významu pro mezinárodní spolupráci i v oblasti životního prostředí.

hubackova

S ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou zástupci SP ČR společně prodiskutovali témata spojená se slaďováním nabídky a poptávky na trhu práce, a to včetně novely zákoníku práce, aby reflektovala mimo jiné nové formy práce či digitální procesy. Tématem byla i důchodová reforma, kurzarbeit, agentury práce a agenturní zaměstnávání. Jsme rádi, že jsme se shodli na důležitosti agendy zaměstnávání cizinců a nutnosti ji co nejdříve řešit. Rovněž jsme se shodli, že je nutná detailnější analýza struktury nezaměstnanosti, tak aby došlo k lepšímu zmapování, v jakých oblastech zaměstnanci skutečně chybí nejvíce, a to i s ohledem na potřebu řešit vzdělávání jak zaměstnanců, tak i uchazečů o práci (tzv. up-skilling a re-skilling).

jurecka

 

kategorie Aktuálně