Tisková zpráva: Azylových domů pro oběti domácího násilí bude více

25. listopadu Praha – Karanténa, povinnost zdržovat se doma, omezená setkání s rodinou a přáteli. Nouzový stav uzavřel oběti s pachateli násilí ve společných domácnostech a zvýšil riziko násilí v intimních vztazích. Úřad vlády ČR dnes pořádá konferenci „Násilí na ženách a pandemie covid-19“ pro výměnu zkušeností mezi státním, neziskovým a akademickým sektorem. Při příležitosti mezinárodního dne boje proti násilí na ženách společně s Ministerstvem financí vyhlašuje výzvu z Norských fondů zaměřenou na podporu specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí.

Některé organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí hlásily během první vlny pandemie zvýšení poptávky po jejich službách až o 40 %. Během koronavirových opatření je obětem domácího násilí k dispozici nepretržitá telefonní linka pomoci pro oběti trestných činů a domácího násilí. Fungují intervenční centra pro oběti domácího násilí a 3 azylové domy pro ženy, oběti. Řada poraden začala během pandemie využívat online poradenství. „Azylové domy provozované neziskovými organizacemi poskytují 86 lůžek, přibližně 30 rodinných míst. Tyto kapacity ale nestačí. I Rada Evropy doporučuje jako minimální standard 1 rodinné místo na 10 000 obyvatel, v Česku by jich tedy mělo být 1000,“ vysvětluje Branislava Marvánová Vargová, předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.*

Na potřebu zřízení dalších míst v azylových domech a jejich adaptaci na krizovou situaci tak, aby nedocházelo k omezování pobytových a krizových služeb, upozornil i probíhající výzkum Sociologického ústavu AV ČR.

Výzva pro zřízení dalších azylových domů

V návaznosti na aktuální situaci dnes Ministerstvo financí společně s Úřadem vlády ČR vyhlásily výzvu z Norských fondů zaměřenou na podporu specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. Výzva je určena nestátním neziskovým organizacím a samosprávám a jejím cílem vybudovat nová centra pro oběti a podpořit ty stávající. „Alokace výzvy je přes 51 mil. Kč. Pevně věřím, že tyto prostředky přispějí ke zlepšení pomoci obětem a že v Česku díky nim vzroste počet zařízení schopných poskytovat kvalifikovanou pomoc obětem,“ říká Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Zprávu o nové výzvě oznámila při příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách na mezinárodní konferenci „Násilí na ženách a pandemie covid-19“. Na konferenci byla představena opatření, která v reakci na pandemii přijala státní správa a organizace pomáhající obětem domácího násilí.

Kromě center pro oběti je důležitá i prevence. V průběhu první poloviny příštího roku plánujeme vypsat další výzvy z Norských fondů. Podpořeny by měly být osvětové kampaně či dostupnost programů pro násilné osoby. Na tyto projekty občanského sektoru bude alokováno dalších 67 mil. Kč,“ dodává Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů.

INFOBOX – Víme z dostupných statistik
  • Policie řeší v průměru 2 případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti denně.
  • Orgány sociálně-právní ochrany dětí každoročně registrují přibližně 2500 případů domácího násilí v rodinách, kde vyrůstají děti.
  • Každý rok je z důvodu domácího násilí ze svého domu vykázáno přes 1300 násilných osob.
*  Další přijatá opatření
  • Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách reagoval na zhoršenou situaci již na jaře. Připravil sérii doporučení pro jednotlivá ministerstva, policii a další aktéry v systému pomoci obětem domácího násilí.
  • Úřad vlády připravil rychlou osvětovou kampaň. V České televizi byly vysílány informace o telefonních linkách pro oběti a promítaly se tematické dokumentární filmy o domácím násilí.
  • Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády oslovil dopravní podniky a soukromé dopravce s žádostí o výlep plakátů s telefonními linkami pomoci obětem domácího násilí. Vylepilo se více než 1700 letáků v prostředcích městské hromadné dopravy, dopravních prostředcích na meziměstských linkách, autobusových a vlakových nádražích.

Více v připojených dokumentech.