Tripartita projednala kůrovcovou kalamitu i cut-off score

Před jednáním tripartity 21. ledna 2019.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 21. ledna 2019 sešli na prvním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR v letošním roce. Na zasedání se řešila například problematika velkých dopravních staveb či pozice k doporučením OECD pro zdravotnictví v ČR. 

Problematika tzv. cut-off score

První bodem jednání byly možné dopady zavedení základní hranice úspěšnosti v přijímacích řízeních na střední školy a kroky ke zlepšení kvality středního školství. Předpokládaná neúspěšnost u přijímacího řízení vykazuje výrazné mezikrajové rozdíly. Zavedení nepodkročitelné hranice úspěšnosti by mělo největší dopad na obory středních odborných učilišť a obory nástavbového studia. Především u krajů s vyšší nezaměstnaností a nižší úrovní vzdělanosti by zavedení nepodkročitelné hranice úspěšnosti mohlo vést k dalšímu prohlubování rozdílů mezi kraji. Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také podle zástupců zaměstnavatelů a odborů je potřeba se problematikou středního školství zabývat, ale zavedení cut-off score není tím správným nástrojem. Za důležitější sociální partneři považují redukci nabídky vzdělávání, zvyšování motivace studentů k technickému vzdělávání a důslednou kontrolu kvality středních škol.

Řešení kůrovcové kalamity a strategie dalšího rozvoje lesů

I přes veškeré úsilí vlastníků lesů i Ministerstva zemědělství se nedaří běžnou činností kůrovcovou kalamitu tlumit a lze předpokládat její další nárůst. K omezení kůrovcové kalamity a řešení jejích následků je třeba přistoupit k mimořádným opatřením, která nemají oporu v současné legislativě. Proto chce vláda pomoci urychleně prosadit příslušnou novelu lesního zákona tak, aby mohl platit už od 1. dubna 2019, tedy před začátkem nové kůrovcové sezony. Také zpracovatelské i skladovací kapacity jsou prakticky vyčerpány. Ministerstvo zemědělství již upravilo dotační programy na podporu investic do lesnické techniky potřebné pro obranu lesa před kůrovci. Od roku 2018 jsou také zvýhodněny investiční i provozní úvěry od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Rovněž jsou připraveny lepší podmínky pro přímý prodej palivového dříví občanům.

Zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury

U pozemní infrastruktury v současné době probíhá výstavba 23 velkých staveb. Z finančně nejnáročnějších to jsou např. práce na D11 a úseku Hradec Králové – Smiřice a Smiřice–Jaroměř nebo D35 a úsek Časy–Ostrov.         Na železnici probíhá v současné době výstavba 18 staveb. Z těch nejnákladnějších se jedná kupříkladu o modernizaci trati Sudoměřice–Votice. Optimalizuje se také trať Český Těšín – Dětmarovice nebo traťový úsek Praha-Hostivař – Praha hl. n. či se rekonstruuje Negrelliho viadukt. Z prací na vodních tocích v současné době probíhá zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě.

Opatření k řešení hlavních problémů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu muselo v posledním roce čelit řadě závažných situací. Mezi nejzávažnější problémy patřily organizační změny, přechod na nový monitorovací systém, personální změny či složité procesy hodnocení nebo administrace výběrových řízení a plateb. MPO přijalo opatření, která povedou ke zlepšení situace. Mezi nejzásadnější patří administrativní zjednodušení v nových výzvách, revize metodik a pravidel směrem k větší jednoduchosti. Ministerstvo přikročilo i ke změně organizační struktury zaměstnanců a stabilizovalo stávající zaměstnance.

Pozice k doporučením OECD pro zdravotnictví v ČR

Sekretariát OECD každé dva roky zpracovává hospodářské přehledy jednotlivých členských zemí s cílem formulovat konkrétní doporučení pro hospodářskou politiku hodnocené země. Zdravotní systém ČR dosahuje dobrých výsledků ve srovnání s ostatními ekonomikami střední a východní Evropy a konverguje k průměru OECD. Hlavní výzvou je zajistit udržitelnost financování zdravotnictví v důsledku stárnoucí populace. Je třeba zvýšit kapacitu lékařských fakult a počet studentů. OECD nám také doporučuje podpořit zdravější životní styl a dále rozvíjet programy v oblasti vzdělávání, prevence nemocí a screeningových programů. Ministerstvo zdravotnictví chce rovněž zlepšit možnosti dalšího vzdělávání pro lékařský i nelékařský zdravotnický personál.

Dále se na jednání tripartity diskutovalo o přípravách výstavby Vodního díla Děčín, o Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a na příště byla odložena diskuse o novelizaci zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Další plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční dne 11. března 2019.