Věřím, že pokud se vše vrátí do ´starých kolejí´, nebude muset dojít k žádným vážnějším restrikcím vůči zaměstnancům

Loňský rok, stejně jako začátek toho letošního, se nesl ve znamení mimořádných protiepidemických opatření. V jejich důsledku se mění i zaběhnuté zvyklosti v práci základních organizací OSŽ. Jak si s tímto novým stavem dokáží poradit? Dokáží hájit zájmy svých členů stejně jako v „normální“ době? Co bylo potřeba změnit? A jak nesou tyto změny samotní zaměstnanci? Na tyto a další otázky odpovídá předseda jedné velké základní organizace OSŽ na jižní Moravě Jožka Matůšů – předseda ZV OSŽ Slovácko z Veselí nad Moravou.

Rok 2020 byl z hlediska protiepidemických opatření složitý pro každého. Jak z tohoto pohledu hodnotíte činnost vaší ZO OSŽ Slovácko?
Rok 2020 se mně nehodnotí úplně lehce. Ale to asi nikomu z předsedů základních organizací. V naší ZO OSŽ ŽST Veselí nad Moravou – Slovácko jsme alespoň stihli, těsně před vyhlášením covidových opatření, uspořádat vloni v březnu konferenci členů ZO. To jsem byl, v kontextu pozdějších událostí, opravdu rád. V době covidových omezení jsme, jak se závodním výborem, tak s členskou základnou, komunikovali emaily. Stejně tak emailem probíhalo jednání ZV. Tady problém nemáme. Poněkud omezenější bylo z pochopitelných důvodů pořádání sportovních a společenských akcí – zde jsme, bohužel, museli naše členy hodně „ošidit“. Naše ZO pořádá za normálních okolností spoustu různých akcí rozličného typu a v loňském roce jsme stačili realizovat pouze menší část toho, co bychom uspořádali normálně.

Obtížná situace panovala rovněž při kolektivním vyjednávání. Splnily uzavřené kolektivní smlouvy Vaše očekávání?
V situaci jež panovala v roce 2020, se nedá uzavření kolektivních smluv hodnotit jinak než pozitivně. Nasmlouvané podmínky jsou u podniků, kde byly PKS uzavřeny, podle mého názoru téměř maximem toho, čeho šlo v té situaci dosáhnout. Záměrně říkám téměř, vždy jde všechno udělat o něco lépe. Ale musíme si uvědomit, že i hůře a tady to akutně hrozilo. Za naši ZO a za mě osobně patří poděkování všem kolektivním vyjednavačům. Potřebná školení k PKS ČD, a. s., a Správy železnic, s. o., probíhají letos per rollam formou videokonferencí a těch se, samozřejmě, za naši ZO účastníme.

Jak dalece změnila mimořádná situace pracovní režim u zaměstnanců a členů vaší ZO OSŽ?
Současná situace na zaměstnanost a pracovní režim našich členů příliš velký vliv nemá. Pouze např. u vlakových čet se dočasně přešlo do režimu letmo, ale zaměstnavatel toho nijak nezneužívá. Toto si samozřejmě hlídáme. Taktéž u našich členů v pozici dispečerů a výpravčích platil v některých obdobích loňského roku speciální režim kvůli omezení osobního kontaktu mezi zaměstnanci. V letošním roce očekávám zklidnění covidové situace a s tím spojené i zklidnění situace u zaměstnavatelů i v odborech. Věřím, že pokud se vše vrátí do „starých kolejí“ a nebudou (např. u ČD, a. s.) vznikat tak obrovské finanční ztráty, pak to všechny podniky, kde máme své členy, ustojí a nebude muset dojít k žádným vážnějším restrikcím vůči zaměstnancům.

Dařilo se vám uspokojovat zájem členů o odborové záležitosti, především v oblasti informovanosti?
Naše členy jsme samozřejmě průběžně informovali nejen o veškerém dění v OSŽ, ZO, ale i o vývoji situace u zaměstnavatelů. Máme v databázi adresy na více než 90% členů naší ZO, takže jakékoliv důležité informace jsme jim okamžitě předávali i s naším komentářem. Stejně tak jsme postupovali například při výpomoci OSŽ samoživitelům s následným vyřízením této pomoci. Dokonce jsme dostali i několik poděkování, čehož si vždycky moc vážíme.

Stejně jako jiné ZO OSŽ, i vaše základní organizace registruje značnou část seniorů. Jak ti prožili pro ně obzvláště náročný rok?
Pokud jde o seniory naší ZO, tak ty jsme museli ošidit úplně. U nás jsou zvyklí, že pro ně děláme dvakrát ročně společné setkání, kde se od nás dozví veškeré novinky a naše hodnocení situace na dráze jako takové. Zvláště v oblasti Jihomoravského kraje, kde se dělají „kotrmelce“ s režijními výhodami i pro seniory, je to pro ně důležité. Takto jsme, bohužel, pouze odpovídali na dotazy těch, co nás kontaktovali.

Letošní rok je rok voleb v OSŽ. Jak se na ně připravujete a nemáte v souvislosti s nimi obavy z „covidových“ opatření?
Čekají nás volby jak do závodních výborů, tak do vrcholných orgánů OSŽ včetně podnikových výborů. Dále pak podnikové konference a na finále sjezd. Nejen mým přáním samozřejmě je, aby se sjezd, popřípadě už podnikové konference mohly uskutečnit v normálním režimu. Z dlouholeté zkušenosti vím a cítím, že osobní styk je vždy daleko prospěšnější než domluva přes různá média, byť sebelepší. Pokud se nic nezmění, jsme připraveni provádět volby v naší ZO, vzhledem k situaci a blížícímu se termínu, dvojím způsobem. Prvním z nich jsou volby per rollam pomocí e-mailu do speciálně zřízené e-mailové schránky, druhý způsob je klasický – tištěným volebním lístkem do volební urny – tak budou volit např. zaměstnanci DPOV, kteří mají své pracoviště na jednom místě, kde bude zřízena volební místnost. Volební místnost zřídíme také v obvodu železniční stanice Veselí nad Moravou – ta bude sloužit všem členům, kteří nemají emailové adresy. Způsobem per rollam pomocí e-mailu bude probíhat i konference delegátů z řad členů ZO, která bude předcházet volbám a bude schvalovat vše potřebné pro bezproblémové fungování naší ZO. Ideální by bylo provést konferenci pomocí videokonference, jenže, bohužel, všechny delegáty v jeden čas bychom asi k počítačům nedostali.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ