VIDEO: Odborové svazy ve veřejných službách a správě jednali o zvyšování platů

Odboráři z rozpočtové a příspěvkové sféry jsou připraveni uspořádat protestní akce, pokud vláda nepřijme jejich dlouhodobý požadavek na růst platů ve veřejném sektoru. Trvají na přidání učitelům o 15 procent a ostatním o deset procent, a to od listopadu. Na mimořádném jednání v Praze se na tom shodly dvě stovky zástupců dvanácti odborových svazů v rozpočtové a příspěvkové sféře, kteří zastupují na 600 tisíc zaměstnanců. Podklady k připravovanému vládnímu nařízení o zvýšení platů obsahují ještě další dvě varianty – růst o čtyři procenta pro všechny, nebo o 12 procent pro učitele a o sedm pro ostatní.

Více informací o dnešním jednání naleznete v článku Odbory: Postup vlády ohrožuje sociální smír a stabilitu veřejných služeb a správy

Usnesení ze setkání zástupců zaměstnanců odborových svazů RoPo, které zastupují odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě.

 Účastníci jednání se podrobně zabývali dosavadním postupem vlády a jednotlivých koaličních partnerů při vyjednávání o zvyšování platů v letošním roce s výhledem na rok 2018.

Současný postup některých členů vlády a ve výsledku i vlády jako celku vnímají zástupci odborových svazů jako neochotu dostát slibům deklarovaným v předchozích jednáních a co nejrychleji dospět k oboustranně přijatelnému řešení o kolik a kdy mají být platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě zvýšeny.

S ohledem na harmonogram projednávání státního rozpočtu se vyjednávání o výši platů dostává do časové tísně, která však není způsobena stranou odborů.

Odbory považují tento postup Vlády ČR v období příznivého vývoje ekonomiky za narušování sociálního smíru, které může vést ke snižování stability a konkurenceschopnosti veřejných služeb a správy, k zásadnímu propadu atraktivity a kvality veřejné správy a služeb oproti soukromému sektoru a tím i k destabilizaci celé rozpočtové sféry, která negativně ovlivní její efektivitu.

Odbory, vědomy si své spoluzodpovědnosti jako sociálního partnera, vědomy si skutečnosti, že ze zákona zastupují oprávněné zájmy všech zaměstnanců ve veřejné správě a službách, naléhavě žádají vládu, aby bez zbytečného odkladu s odbory projednala otázku platů a přijala v této věci konkrétní opatření.

 Odbory zcela jednoznačně deklarují své požadavky:

  1. navýšení platových tarifů všem zaměstnancům veřejných služeb a správy o 10 %,
  2. zvýšení platových tarifů pedagogických pracovníků regionálního školství o 15 %,
  3. realizaci zvýšení platů od 1. listopadu 2017.

V Praze dne 30. srpna 2017.