Vláda přijala opatření platná pro třetí stupeň PES, Parlamentu navrhne bezúplatné dobrovolné očkování proti covid-19

Tisková konference po jednání vlády 30. listopadu 2020.
Tisková konference po jednání vlády 30. listopadu 2020.
Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 30. listopadu schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla také o uvolnění dalších finančních prostředků na pomoc tuzemským podnikatelům a na nákup dalších očkovacích vakcín na covid-19. Zároveň také odsouhlasila návrh zákona, který umožní bezúplatné dobrovolné očkování proti nemoci covid-19 pro všechny klienty českých zdravotních pojišťoven.

Změny v krizových opatřeních, které souvisejí se čtvrtečním přechodem České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES, ohlásila vláda už po nedělním mimořádném jednání. Dnes schválila jejich definitivní znění. Od čtvrtka 3. prosince tak budou moci za jasně stanovených pravidel otevřít všechny obchody a služby včetně restaurací, heren, sportovišť či koupališť, návštěvníky budou moci do areálů vpustit i zoologické zahrady či muzea a galerie. Za přísných opatření a bez diváků se budou moci rozjet amatérské sportovní soutěže a nově se bude moci na jednom místě shromáždit deset osob uvnitř a padesát osob venku. Ruší se také zákazy nočního vycházení, prodeje v neděli a konzumace alkoholu na veřejnosti. Uzavřeny zůstanou pro veřejnost lanovky a lyžařské vleky.

Od pondělí 7. prosince se do školních lavic budou moci vrátit i zbylé ročníky středních škol, avšak za podmínky, že se třídy budou po týdnu střídat v běžné docházce a distanční výuce. Od soboty 5. prosince se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu podrobí antigennímu testu na covid-19, pokud se neprokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

Vláda vzala na vědomí i opatření Ministerstva zdravotnictví. První ošetřuje provádění antigenních testů na covid-19 u pedagogických pracovníků, kteří o to projeví zájem, druhé upravuje nošení roušek pro sportovce – na venkovních hřištích bude výjimka z nošení pro všechny sportující, na vnitřních sportovištích jen pro profesionální sportovce. Drobných úprav doznalo i opatření pro vstup cizinců do ČR.

Vláda se zabývala také další podporou segmentů ekonomiky a společnosti, které byly postiženy dopady koronavirové krize. Schválila uvolnění až 2,3 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy ve prospěch Národní sportovní agentury na program podpory sportovních organizací Restart sportu. Finanční prostředky budou využity na zachování sportovní infrastruktury, zejména na podporu investic do sportovní infrastruktury, na opětovné nastartování českého sportu utlumeného krizovými opatřeními vlády a na minimalizaci dopadů pandemie covid-19. Program podpoří projekty jak pro profesionální, tak i pro amatérský sport včetně sportu hendikepovaných.

Další finanční prostředky dostanou i dotační programy spravované Ministerstvem průmyslu a obchodu. Až 400 milionů korun půjde na dofinancování programu Ošetřovné II pro OSVČ, až 100 milionů korun na nově spuštěný program Smart Parks for the Future určený mj. na projekty regenerace brownfieldů a podpory opatření cirkulární ekonomiky a až 200 milionů korun na program Czech Rise Up 2.0. V něm bude vyhlášena nova výzva Czech Rise Up 2.0 – Technologie na podporu vzniku nových a vysoce inovativních projektů, které pomohou především při řešení socioekonomických dopadů pandemie.

Vláda řešila také několik legislativních předloh, většina změn se rovněž vztahuje k dopadům pandemie koronaviru. Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních umožní v nutných případech širší uplatnitelnost mediků u poskytovatelů zdravotní péče, a to i na pozicích praktických sester. Způsobilost k výkonu povolání praktické sestry by totiž nově měl mít i student studijního oboru Všeobecné lékařství po absolvování osmi semestrů a vykonání zkoušky z předmětu ošetřovatelství či péče o nemocné nebo obdobného předmětu. Dosud mohou medici vykonávat jen pomocná povolání sanitáře či ošetřovatele.

Navržená novela zákona o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze má zase umožnit v době pandemie či jiného závažného ohrožení účastnit se jednání krajských a obecních zastupitelstev a rad i distanční formou včetně možnosti distanční formou i hlasovat. Tato praxe dosud oporu v zákoně nemá, ačkoli se již využívá. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda navrhuje přijmout nový zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti onemocnění covid-19 a o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám a související novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tato právní norma upravuje úhradu očkování proti onemocnění COVID-19 z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně příslušné očkovací látky tak, aby mohlo být očkování pro všechny pojištěnce účastné v systému veřejného zdravotního pojištění České republiky plně hrazeno ze zdravotního pojištění, a tedy pro klienty pojišťoven zcela zdarma. Zároveň ošetří i případy, kdy by toto očkování způsobilo očkované osobě nějakou újmu na zdraví. Odškodnění by se v těchto případech řídilo stejnými pravidly jako v případě jiných povinných očkování.

Vláda také odsouhlasila Ministerstvu zdravotnictví přistoupení k dalším dvěma smlouvám mezi Evropskou komisí, zastupující členské státy Evropské unie, a výrobcem kandidátní vakcíny proti onemocnění covid-19. Konkrétně se jedná o společnost Janssen Pharmaceutica a konsorcium Pfizer Inc. a BioNTech Manufacturing GmbH., s nimiž Evropská komise uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí na dodávky vakcín. Česká republika by v případě úspěšného dokončení vývoje odebrala zatím dávky pro dva miliony osob od každého z obou producentů.

Kabinet schválil i dva návrhy novel zákonů, které kvůli pandemii mění pravidla pro české vězeňství. Novela zákona o Vězeňské službě ČR má umožnit v případě personální krize zaviněné dopady pandemie povolat ke službě do věznic i příslušníky Policie ČR. Novela zákonů o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody a o výkonu zabezpečovací detence má zase umožnit vězněným osobám přijmout v době mimořádných opatření omezujících kontakt s příbuznými více než zákonem stanovený počet balíčků v daném období.

Vláda pošle do Parlamentu rovněž návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a zákona o zaměstnanosti, který umožní prodloužit opatření provedená předchozí mimořádnou změnou zákona o zaměstnanosti i po 31. prosinci 2020. Tato opatření umožňují v době pandemie výjimky pro doložení některých zákonem požadovaných skutečností nebo dočasně mění podmínky pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce a příspěvků v rámci cíleného programu k řešení zaměstnanosti.

Kabinet v důsledku koronavirové krize opět změnil i nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách. Nově bude možné investiční pobídkou podpořit i menší firmy, které chtějí investovat do produkce vybraných výrobků se strategickým významem pro ochranu života a zdraví občanů v mimořádných situacích do České republiky. Pro tyto investory nebude platit povinnost splnit podmínku vyšší přidané hodnoty, podmínku minimální výše investice půl miliardy korun ani podmínku vytvoření minimálně 500 pracovních míst.

Vláda rozhodla také o zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů, a to o 7,1 procenta od 1. ledna 2021 a stejnou novelu nařízení vlády přijala i pro vojáky z povolání.

Schválila také uvolnění 3 miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na podporu projektů vodního hospodářství (1,7 miliardy) a na pozemkové úpravy (1,3 miliardy). Díky tomu bude moci Ministerstvo zemědělství navýšit rozpočet dotačních programů, které pomáhají financovat projekty na zadržování vody v krajině či zemědělských závlah. O tyto programy je velký zájem, který převyšuje jejich dosavadní finanční možnosti. Navýšení alokace umožní ministerstvu rovněž vyhlásit další výzvy u dotačních programů Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody a Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Vláda schválila také Národní strategii kybernetické bezpečnosti pro následujících pět let. Dokument popisuje hlavní principy, na kterých stojí kybernetická bezpečnost České republiky, definuje její budoucí strategické směřování v oblasti kybernetické bezpečnosti a popisuje základní vize v této čím dál důležitější oblasti. Více informací naleznete v tiskové zprávě Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost.