Rada vlády přivítala do svých řad nové členy

Jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 27. listopadu 2020.
Jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 27. listopadu 2020.
Pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se uskutečnilo v pátek 27. listopadu 2020 formou videokonference. K hlavním bodům jednání patřily podpora vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy, výchozí návrh výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum na léta 2022-2024 a Národní RIS3 strategie na období 2021-2027. Jednání se účastnili nově jmenovaní členové Rady Marián Hajdúch a Jiří Holoubek.

V úvodu jednání přivítal I. místopředseda Petr Dvořák nové členy Rady, kteří byli jmenováni vládou 16. listopadu 2020. Jsou jimi doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucí laboratorní skupiny ministerstva zdravotnictví (řešící kapacity testování covid-19), a Ing. Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické a elektronické asociace ČR a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a Národního centra pro průmysl 4.0.
Rada zároveň vyjádřila poděkování prof. Janu Latovi a prof. Jiřímu Witzanymu, kteří dovršili své čtyřleté funkční období, za jejich činnost v Radě pro výzkum, vývoj a inovace. 

RVVI se opětovně zabývala podporou vědy a výzkumu v rámci hospodářské strategie. Členové Rady diskutovali výsledky činnosti pracovních skupin pro průmyslový aplikovaný výzkum a pro výzkum medicínský. Profesor Dvořák a zástupci MPO a MŠMT informovali členy Rady o jednání s Evropskou komisí k Národnímu plánu obnovy, které se konalo 20. listopadu 2020.

RVVI schválila Výchozí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2022–2024, s výhledem do roku 2028, ve výši 38,0 mld. Kč pro rok 2022, 38,0 mld. Kč pro rok 2023 a 38,6 mld. Kč pro rok 2024. Tyto výdaje nezahrnují výdaje kryté příjmy z programů EU a finančních mechanismů.
Tímto je zahájen proces přípravy Návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2022–2024, který bude pokračovat příští rok jednáními s jednotlivými poskytovateli podpory. Rada předpokládá předložení konečného návrhu vládě ve 2. čtvrtletí roku 2021. 

V dalším z hlavních bodů jednání RVVI schválila stanovisko k materiálu  Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021-2027 (Národní RIS3 strategie) v gesci ministerstva průmyslu a obchodu. Existence a funkční naplňování Národní RIS3 strategie představuje základní podmínku pro uskutečňování intervencí kohezní politiky EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v programovém období do roku 2027. 
Pravidelným tématem zasedání RVVI je Implementace Metodiky hodnocení 2017+. Aktuálně byla Rada seznámena s vypořádáním námitek výzkumných organizací vůči hodnocení výsledků v Modulu 1. K uplatněným námitkám bude uspořádán seminář, zejména pro oblast aplikovaného výzkumu, na němž se předpokládá diskuse o detailech procesu peer review hodnocení.