Vláda připravila novelu liniového zákona, která podpoří výstavbu páteřní transevropské dopravní sítě

Tisková konference po jednání vlády, 15. března 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 15. března 2023.
Podpořit výstavbu klíčových železničních a dálničních tahů a mezistátní spolupráci při jejich přeshraničním propojování do transevropské dopravní sítě má novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, jejíž návrh schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 15. března 2023.

Novela tzv. liniového zákona reaguje na nové evropské předpisy, především na evropskou směrnici o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T). Vytvoření TEN-T má přispět k vytvoření jednotného evropského prostoru dopravy a mobility, a posílit tak vnitřní trh a sociální, hospodářskou a územní soudržnost EU. Evropská unie předpokládá, že hlavní síť má být dokončena do roku 2030 a globální do roku 2050. Novela mimo jiné vymezuje časový rámec pro ukončení správních řízení relevantních pro uskutečnění staveb vybrané transevropské dopravní infrastruktury, řeší zajištění informování příslušného stavebního úřadu coby určeného orgánu dle směrnice o těchto řízeních a jiných správních postupech a zakotvuje dohled stavebního úřadu nad dodržováním stanoveného časového rámce.

Vláda schválila také další dvě nařízení, která se týkají zemědělských dotací z nového programového období Společné zemědělské politiky 2023–2027. První stanovuje podmínky provádění opatření lesnicko-environmentální platby, kam patří tři podopatření: zachování porostního typu hospodářského souboru, ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin a zachování habitatových stromů. Na dotační program bude k dispozici celkem 18,6 milionu korun. Druhé nařízení stanovuje pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, tedy základní podmínky v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví rostlin a dobrých životních podmínek zvířat, které musí příjemci dotací splnit. Zároveň nařízení stanovuje i sankce ve formě procentuálního snížení dotace, pokud jejich příjemce tyto minimální požadavky poruší.

Kabinet projednal také materiál o koordinaci rozvoje kvantových technologií v České republice a uložil mimo jiné řediteli Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, aby neprodleně uzavřel delegační dohodu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, která povede k realizaci investice Vybudování kvantové komunikační infrastruktury v rámci Národního plánu obnovy, a to v podobě CZQCI (Czech National Quantum Communication Infrastructure).

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-15–brezna-2023-203747/.