Vláda schválila národní strategii prevence závislostí do roku 2027, definovala také, co je rodinné podnikání

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 13. května schválila mimo jiné novou strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním do roku 2027. Ministři odsouhlasili také definici rodinného podniku, což umožní tento důležitý segment hospodářství lépe statisticky podchytit a adresně podporovat.

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 navazuje na podobný dokument z předchozího období. „Našimi prioritami jsou posílení prevence a zvýšení informovanosti. Chceme také zajistit kvalitní a dostupnou síť adiktologických služeb, efektivní regulaci trhů s návykovými látkami a závislostními produkty a efektivní řízení, koordinaci a financování,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Nově se strategie zaměří i na léčivé přípravky s obsahem psychoaktivních látek, nadužívání internetu a nových technologií a konopí a kanabinoidy. Vláda má v úmyslu například zvýšit dostupnost konopí pro léčebné účely tak, aby indikovaní pacienti nebyli závislí na nelegálních zdrojích, zvýšit informovanost veřejnosti o účincích konopí a kanabinoidů či provést analýzu potřeb, možností a rizik regulace trhu s konopnými produkty. Strategie bude konkrétně rozpracována do tříletých akčních plánů.

Vláda se zabývala také problematikou rodinných podnikůa poprvé v historii ČR schválila jejich přesnou definici, která umožní jednak lepší statistické sledování tohoto segmentu ekonomiky, ale také jeho lepší propagaci či konkrétní formy podpory. Česká republika se tím zařadila mezi zatím jen několik zemí EU, které se rozhodly tento segment podpořit. Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost, pro uznání některé z těchto forem je třeba splnit přesně stanovené podmínky. Díky vládou schválené definici bude možné například začít udělovat výběrové označení Rodinný podnik. Tuto aktivitu již připravuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Vláda si od zavedení definice rodinné firmy slibuje mimo jiné zvýšení povědomí o místních podnikatelích, kteří jsou základem stability zaměstnanosti v regionech a nositeli tradic původních produktů.

Vláda schválila rovněž návrh novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, který reaguje na nové evropské předpisy, související s reformou evropského systému emisního obchodování. Cílem změn zaváděných pro následující období počínající rokem 2021 je dosáhnout do roku 2030 snížení celkových emisí skleníkových plynů EU o minimálně 40 % oproti roku 1990, resp. o 43 % oproti roku 2005 v případě emisí skleníkových plynů v odvětvích zahrnutých do systému obchodování s povolenkami. Více informací na https://www.mzp.cz/cz/news_190513-vlada-schvalila-novelu-z%C3%A1kona-obchodovani-emisnimi-povolenkami.

Ministři schválili rovněž Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 za rok 2018. Zpráva shrnuje možná rizika spojená s čerpáním ESI fondů a návrhy, jak těmto možným problémům předcházet a jak je případně řešit. Pro rok 2019 bylo Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním orgánem pro koordinaci celkem stanoveno 38 opatření na horizontální úrovni a 41 opatření na úrovni jednotlivých programů. Za nejvíce rizikový byl vyhodnocen operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Vláda také schválila další zápůjčku ropy ze státních rezerv pro Unipetrol.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-13-kvetna-2019-173639/.