Vláda schválila nové kompenzační programy

Vláda 8. března schválila dva nové kompenzační programy Ministerstva průmyslu a dopravy ČR pro podnikatele, mezi kterými budou mít firmy na výběr.

Program COVID 2021 je založen na kompenzacích dle počtu zaměstnanců a jejich úvazků, program COVID – Nepokryté náklady je založen na kompenzacích nepokrytých fixních nákladů. Využitelnost obou programů je podmíněna prokázáním minimálně 50% poklesu tržeb ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 (2020). Programy nelze kombinovat, žadatel může (dle svého výběru) využít pouze jeden program.

Programy MPO nebyly v meziresortním připomínkovém řízení. SP ČR sice měl možnost jejich nastavení dopředu konzultovat, ale některé zásadní aspekty programů nebyly bohužel vyslyšeny a zohledněny.

COVID – 2021

Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – 2021“

 • Cílem programu je zmírnění negativních dopadů pandemie na podnikatelské subjekty a poskytnout jim finanční podporu na zajištění likvidity v souladu s podmínkami bodu 3.1. Dočasného rámce.
 • Podpora dle počtu zaměstnanců.
 • Maximální výše podpory v rámci jedné výzvy je dána jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců v pracovním poměru (včetně jednatelů; u fyzických osob včetně spolupracujících osob) vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní v rámci rozhodného období uvedeného ve výzvě.
 • Podpora se poskytuje nejvýše do nevyčerpané výše limitu 1,8 mil. EUR.
 • Podmínkou je pokles tržeb během rozhodného období nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 (2020).
 • V první výzvě bude rozhodné období 1. leden 2021 až 28. únor 2021, srovnávací období bude období 1. leden 2019 až 28. únor 2019 nebo 1. leden 2020 až 28. únor 2020.
 • Nelze kombinovat s programem COVID – Nepokryté náklady a Kompenzačním bonusem.
 • Ministerstvo financí prozatím poskytlo MPO na program 6 mld. Kč.
 • Více podrobností k programu naleznete zde. Výzvu a detaily podpory následně MPO zveřejní na webu www.mpo.cz.

COVID – NEPOKRYTÉ NÁKLADY

Program Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – Nepokryté náklady“

 • Cílem programu je zmírnění negativních dopadů pandemie na podnikatelské subjekty a poskytnout jim finanční podporu dle bodu 3.12. Dočasného rámce.
 • Podpora s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy. Podpora je poskytována formou dotace na způsobilé výdaje.
 • Výše podpory činí 60 % nepokrytých fixních nákladů. Nepokrytými náklady se rozumí ztráta snížená o dotace poskytnuté žadateli o podporu a notifikované dle odstavce 3.1 Dočasného rámce.
 • Limit na žadatele činí 40 mil. Kč v jedné výzvě programu.
 • Podpora se poskytuje nejvýše do žadatelem nevyčerpané výše limitu 10 mil. EUR dle bodu 3.12. Dočasného rámce.
 • Podmínkou je pokles tržeb během rozhodného období nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 (2020).
 • V první výzvě bude rozhodné období 1. leden 2021 až 28. únor 2021, srovnávací období bude období 1. leden 2019 až 28. únor 2019 nebo 1. leden 2020 až 28. únor 2020.
 • Nelze kombinovat s programem COVID 2021 a Kompenzačním bonusem.
 • Ministerstvo financí prozatím poskytlo MPO na program 6 mld. Kč.
 • Více podrobností k programu naleznete zde. Výzvu a detaily podpory následně MPO zveřejní na webu www.mpo.cz.

NOVÉ SCHÉMA PODPORY

Podpora podnikatelů by tak dle MF a MPO měla být do budoucna zajištěna pomocí:

 • Kompenzačního bonusu pro OSVČ
 • Programu Antivirus
 • Programů MPO COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady
 • Záručních programů COVID III a COVID Plus
kategorie Z hospodářské politiky