Vláda schválila programové dokumenty k pěti novým operačním programům

Vláda Andreje Babiše schválila na jednání v pondělí 4. října 2021 programové dokumenty k pěti novým operačním programům, které budou připraveny pro programové období Evropské unie od roku 2021 do roku 2027.

Vláda se zabývala pěti programovými dokumenty operačních programů na příští programové období Evropské unie, které navazují na vládou schválené znění Dohody o partnerství. Schválila programový dokument operačního programu Životní prostředí 2021–2027, který připravilo Ministerstvo životního prostředí. Cílem tohoto programu jsou ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské úrovni.

Druhým schváleným dokumentem byl operační program Zaměstnanost plus 2021–2027, jak ho předložila ministryně práce a sociálních věcí. Tento program navazuje na operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014–2020 a je členěn do pěti priorit: oblast trhu práce, sociální začleňování, sociální inovace, potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám a technickou pomoc. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další schválený programový dokument se týká školství. Operační program Jan Amos Komenský (2021–2027) se zaměřuje na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání a navazuje na operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání z programového období 2014-2020. Je rozčleněn na čtyři priority – výzkum a vývoj, vzdělávání a dvě priority týkající se technické pomoci, které slouží k zajištění všech nezbytných procesů relevantních pro úspěšnou implementaci tohoto operačního programu. Detaily naleznete v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kabinet schválil také programový dokument operačního programu Technická pomoc pro období 2021–2027, který navazuje na stejný program v předchozím programovém období a je zaměřen na podporu implementace fondů EU a na podporu regionálních partnerů fondů EU.

Poslední programový dokument se týkal operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost v programovém období 2021-2027. Ministerstvo průmyslu a obchodu jej připravilo pod názvem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021–2027. Cílem tohoto programu je zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých podniků, zejména malých a středních, zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související intenzivnější stimulace vzniku a rozvoje nových inovativních firem. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-4–rijna-2021-191023/.