Premiér Babiš podepsal s odbory novou kolektivní dohodu vyššího stupně pro státní zaměstnance

Premiér Andrej Babiš s představiteli odborových organizací státních zaměstnanců po podpisu nové kolektivní dohody, 4. října 2021.
Premiér Andrej Babiš s představiteli odborových organizací státních zaměstnanců po podpisu nové kolektivní dohody, 4. října 2021.
Premiér Andrej Babiš podepsal v pondělí 4. října 2021 za vládu novou kolektivní dohodu vyššího stupně s odborovými svazy státních zaměstnanců. Smyslem kolektivní dohody je přispět ke zlepšení podmínek výkonu služby státních zaměstnanců, zejména zdravotních, sociálních nebo kulturních, a za tímto účelem upravit práva státních zaměstnanců, jakož i práva a povinnosti smluvních stran kolektivní dohody.

Kolektivní dohoda vyššího stupně se uzavírá na dobu jednoho roku s možností automatického prodloužení o další rok, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně, že platnost kolektivní dohody vyššího stupně prodloužit nechce. Toto automatické prodloužení je však možné nanejvýš dvakrát. Dosud platná kolektivní dohoda mezi vládou ČR a odborovými svazy státních zaměstnanců byla podepsána s platností do 31. prosince 2019 a poté dvakrát prodloužena, její platnost tudíž k 31. prosinci 2021 definitivně vyprší.

Nová kolektivní dohoda vyššího stupně je výsledkem kolektivního vyjednávání, kterým byl za vládu pověřen náměstek ministra vnitra pro státní službu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ministryní financí a ministryní práce a sociálních věcí. Kolektivní dohoda vyššího stupně je závazná pro všechny služební úřady a nároky z ní vznikají všem státním zaměstnancům ve všech služebních úřadech. Všem státním zaměstnancům tak vzniká zejména nárok na placené služební volno z osobních důvodů, tzv. indispoziční volno, a nárok na odměny ke služebním a životním výročím a na odměny při prvním skončení služebního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod.

Nová kolektivní dohoda vyššího stupně se od předchozí dohody liší jen v několika detailech. Dílčí úpravy a upřesnění se týkají například podmínek vydávání služebních posudků, zpřesnění dikce článku týkajícího se rodičovství státních zaměstnanců a těhotenství a mateřství státních zaměstnankyň či odstranění omezujícího dovětku o tom, že služební úřady jsou povinny zabezpečit, aby určení množství služebních úkolů respektující předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a zohledňující čas na jídlo, oddech a přirozené potřeby státních zaměstnanců bylo vytvořeno před zahájením výkonu služby.

Nová kolektivní dohoda vyššího stupně pro státní zaměstnance vstoupí v platnost 1. ledna 2022 a vyprší 31. prosince 2022.