Vyjádření vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše k novele zákona o veřejných zakázkách

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš chystá pozměňovací návrh k novele o zadávání veřejných zakázek. Návrh, který se týká vertikální spolupráce a sdílení kapacit mezi různými orgány státu (nejen) v oblasti IT, vzbudil obavy ve Svazu průmyslu a dopravy, které adresoval poslancům prostřednictvím dopisu. Ve čtvrtek 19. ledna se místopředseda vlády pro digitalizaci se zástupci Svazu sešel a svůj záměr detailně představil. Zástupci Svazu vyjádřili spokojenost se schůzkou a předloženými argumenty a budou spolupracovat na přípravě prováděcí metodiky.

Pozměňovací návrh vzešlý z Kabinetu vicepremiéra pro digitalizaci odstraňuje byrokratické překážky, konkrétně tzv. fikci rozdělení státu na organizační složky. Chápání každého ministerstva, úřadu či podřízené organizace izolovaně od ostatních podle něj může bránit efektivnímu využití zdrojů uvnitř státu. 

Tyto limity se projevily například během covidové pandemie, kdy bylo třeba okamžitě a velmi agilně rozvíjet systémy, jako byla Chytrá karanténa, rezervační systém na očkování nebo shromažďování dat z testování. Tehdy však musela být využita takzvaná krizová výjimka v nouzovém stavu. 

Pozměňovací návrh k novele předpokládá, že stát – výhradně pro účely zadávání veřejných zakázek – může být za přesně určených podmínek chápán jako jeden celek. Je možné tak lépe využívat kapacity uvnitř státu. Současně tým kabinetu digitalizace zdůraznil, že využití vertikální spolupráce nemůže být bezmezné. Stále platí podmínky dle Směrnice EU k využití vertikální spolupráce, které jsou jasné a striktní. Metodické usměrnění těchto limitů vydá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ÚOHS.

Svaz průmyslu a dopravy zaslal 6. ledna 2023 poslancům dopis, ve kterém vyjádřil obavy svých členů z možného narušení efektivní hospodářské soutěže, rozporu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a z otevření široké možnosti zadání bez soutěže.

Následně se místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš se svým týmem sešel se zástupci Svazu: Milenou Jabůrkovou, viceprezidentkou svazu, Bohuslavem Čížkem, ředitelem hospodářské sekce, a Marcelou Kaňovou, členkou expertního týmu pro digitální ekonomiku a odbornicí na soutěžní právo. Předmětem jednání bylo vysvětlit důvody a dopady pozměňovacího návrhu. 

Zvláštní důraz byl kladen na rozptýlení obav z předkládaného pozměňovacího návrhu a z toho, jak bude pravidla využívat nově založená Digitální a informační agentura (DIA), a zda tato pravidla nenaruší postupy při zadávání veřejných zakázek i v jiných sektorech. Jednání potvrdilo shodu obou stran na potřebě vypracování kvalitní metodiky, která povede jak ke zlepšení procesů zadávání, tak k eliminaci případných rizik. 

Tým vicepremiéra vysvětlil, že DIA je ústředním správním úřadem, který má zavést jednotné postupy a standardy, zavést metodiku a jednotlivé kroky pro přípravu a zpracování záměrů z oblasti digitalizace a IT projektů, ale není v žádném smyslu dodavatelem konkrétních zakázek. Nebyla zřízena za účelem podnikání a není ani dodavatelem IT služeb pro státní správu (mimo takových, které z povahy věci nelze outsourcovat, tedy např. z bezpečnostních důvodů).

Významná obava z možného rozporu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU o zadávání veřejných zakázek byla zcela rozptýlena vyjádřením Evropské komise ze dne 13. ledna 2023, kterým sděluje, že předkládaný pozměňovací návrh není v rozporu s Evropskou směrnicí.

Organizace státní správy nejsou schopné kapacitně pokrýt ani významnou část potřeb státní správy nejen v oblasti ICT, ale i v jiných oblastech. Novela zákona o zadávání veřejných zakázek v tomto naopak dává příležitost trhu. Rychlejší a kvalitnější zadávání veřejných zakázek s sebou nese nejen příležitost pro efektivitu na obou stranách, ale i schopnost realizace větší a kvalitněji vydefinované poptávky ze strany státu. 

„Pozměňovací návrh je příležitostí, po které už dlouhou dobu volaly všechny resorty i správní úřady. Je to příležitost ke vzájemné pomoci, kooperaci, sdílení zkušeností i expertízy,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci Bartoš. „Schopnost státu vyhlašovat a vyhodnocovat kvalitně nastavené veřejné zakázky by měla být společným cílem zadavatelů i dodavatelů, kteří se tak mohou soustředit na kvalitní plnění, které se v čase nezdržuje,“ dodal Ivan Bartoš.  

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy závěrem jednání ocenili svolání schůzky a vysvětlení připomínek z předmětného dopisu. Byla nalezena shoda na potřebnosti spolupráce na zkvalitnění procesu a předcházení problémům při zadávání veřejných zakázek. Svaz se bude podílet i na vypracování metodiky a postupů pro realizaci novely v intencích doporučení Evropské komise.