Zahraniční experti ocenili Inovační strategii a principy hodnocení výzkumu

Zahraniční experti ocenili Inovační strategii a principy hodnocení výzkumu, 31. května 2019.
Zahraniční experti ocenili Inovační strategii a principy hodnocení výzkumu, 31. května 2019.
Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se pod vedením 1. místopředsedy Dvořáka a vicepremiéra Havlíčka dnes 31. května 2019 sešla ve Strakově akademii na pravidelném zasedání. Jednání vládní Rady se účastnili také členové jejího Mezinárodního poradního orgánu v čele s předsedou Josefem Michlem. Hlavními body společného jednání byla zejména stanoviska Mezinárodní rady k zavádění Metodiky hodnocení výzkumu 2017+ a Inovační strategii České republiky 2019–2030.

„Zpráva o zavádění Metodiky 2017+ nás potěšila. Velice silně podporujeme to, co se děje, máme za to, že opatření jsou v souladu s nejlepší mezinárodní praxí. Že česká věda bude známa pro svou kvalitu, ne tak pro kvantitu,“ sdělil prof. Michl k výsledkům setkání Mezinárodní rady, jež proběhlo 30. května na Úřadu vlády. Členové Mezinárodní rady se zde sešli se zástupci GA ČR, TA ČR a MŠMT kupř. k tématům podpory mladých vědců a špičkové vědy. Dále vyjádřili nadšený souhlas s obecnými principy nové Inovační strategie ČR. Výstup z jednání špičkových zahraničních expertů zahrnoval i doporučení, aby poskytovatelé zjednodušili požadavky na řešitele. Dnešního jednání se poté ve videokonferenci účastnila z Izraele také Dr. Orna Berry. „Jsme vděčni, že se můžeme účastnit rozvoje vědy v této zemi,“ dodal v závěru jednání RVVI Josef Michl.

Vlastnímu zasedání Rady už tradičně předcházela schůzka garantů Inovační strategie nad dokončenými akčními plány, přičemž výstupy z této pracovní skupiny zazněly v programu jednání RVVI. Vicepremiér pro hospodářství Karel Havlíček, který je zároveň místopředsedou RVVI, zdůraznil novinky, které už nyní příprava konkrétního plnění úkolů Strategie přináší. Za prvé jde o zavádění předmětu Technika do základních škol„Projekt byl přijat v následujícím scénáři. Padesát tři vybraných škol, které mají dostatečné personální i technické vybavení, začne pilotně polytechnické vzdělávání na druhém stupni realizovat už na podzim letošního roku. Plošně se pak předmět objeví v osnovách v roce 2022, a to jako povinný.

Druhou novinkou je vznik Národního komunikačního týmu složeného ze zástupců resortů a marketingových odborníků, který jednoznačně staví budoucí prezentaci České republiky na značce Czech Republic: The Country for the Future.

„Hlavním úkolem Národního komunikačního týmu bude navrhovat prvky marketingu a komunikace s cílem budovat novou značku České republiky jako země pro budoucnost. Tým bude rovněž poskytovat expertní podporu institucím veřejné správy, které jsou odpovědné za prezentaci České republiky v zahraničí,“ upřesnila Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu a generální ředitelka agentury CzechInvest, která má v rámci Inovační strategie ČR v gesci pilíř Chytrý marketing.

V této souvislosti RVVI schválila návrh Koncepce jednotné prezentace České republiky předložený ministrem zahraničních věcí. Aktualizovaná koncepce přijala v souladu s novým brandem značku The Country for the Future jako svoji integrální součást a v tomto smyslu usiluje o zvýšení platnosti z „inovačního loga“ na logo národní. Rada doporučila ministerstvu materiál po projednání mezirezortní Komisí pro prezentaci České republiky předložit vládě.