Zajištění odolnosti jednotného trhu vůči krizím: Evropa získává soubor solidních nástrojů, které pomohou zachovat volný pohyb a dostupnost důležitého zboží a služeb

Komise představuje nový nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu. Cílem tohoto rámce pro řešení krizí je zachovat v případě budoucích mimořádných situací volný pohyb zboží, služeb a osob a dostupnost klíčového zboží a služeb ku prospěchu občanů a podniků v celé EU. I když se ukázalo, že jednotný trh je při řešení krizí naším nejlepším aktivem, pandemie COVID-19 poukázala na strukturální nedostatky, které narušují schopnost EU účinně a koordinovaně reagovat na mimořádné situace. Jednostranná opatření způsobila roztříštěnost, zhoršila krizi a postihla zejména malé a střední podniky.

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Pandemie COVID-19 jasně ukázala, že musíme zajistit, aby jednotný trh fungoval vždy, a to i v dobách krize. Musíme jednotný trh posílit. Potřebujeme nové nástroje, které nám umožní reagovat rychle a společně. Při každé nové krizi tak budeme schopni zajistit, aby náš jednotný trh zůstal otevřený a aby zboží zásadního významu bylo stále k dispozici na ochranu evropských občanů. To vše nový nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu umožňuje.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton doplnil: „V po sobě následujících krizích posledních několika let jsme usilovně pracovali na tom, aby jednotný trh nadále hladce fungoval, aby naše hranice a dodavatelské řetězce zůstaly otevřené a aby byla zajištěna dostupnost výrobků a služeb, které naši občané potřebují. Musíme však být lépe připraveni předvídat příští krize a reagovat na ně. Nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu se nebude opírat o improvizovaná opatření ad hoc, ale poskytne strukturální řešení pro zachování volného pohybu zboží, osob a služeb v nepříznivých dobách. Tento nástroj zajistí lepší koordinaci s členskými státy, pomůže předejít případné krizi a omezit její dopad na náš průmysl a hospodářství a vybaví Evropu nástroji, které mají naši globální partneři k dispozici, my však nikoli.“

Nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu doplňuje další legislativní opatření EU pro řešení krizí, jako je mechanismus civilní ochrany Unie, jakož i pravidla EU pro konkrétní odvětví, dodavatelské řetězce nebo produkty, například pro zdravotnictví, polovodiče nebo potravinové zabezpečení, která již stanoví cílená opatření reakce na krize. Zavádí vyvážený rámec pro řešení krizí, který umožní identifikovat různé hrozby pro jednotný trh a zajistí jeho bezproblémové fungování prostřednictvím:

  • Vytvoření struktury řešení krizí pro jednotný trh: nového mechanismu, který má za cíl monitorovat jednotný trh, určovat různé úrovně rizika a koordinovat vhodnou reakci a zahrnuje několik fází – pohotovostní režim, režim ostražitosti a režim pro mimořádné situace. Rámec pro pohotovostní plánování nejprve umožňuje Komisi a členským státům zřídit koordinační a komunikační síť s cílem zvýšit připravenost. Následně může Komise v případě, že bude zjištěna hrozba pro jednotný trh, aktivovat režim ostražitosti. A v případě krize s rozsáhlým dopadem na jednotný trh může Rada nakonec aktivovat režim pro mimořádné situace. Bude zřízena poradní skupina složená ze zástupců Komise a členských států, která danou situaci posoudí a doporučí nejvhodnější opatření reakce. Bude hrát zásadní úlohu v celém procesu.
  • Navržení nových opatření k řešení hrozeb pro jednotný trh: v režimu ostražitosti by se členské státy ve spolupráci s Komisí zaměřily na monitorování dodavatelských řetězců zboží a služeb označených za strategicky důležité, jakož i na vytváření strategických rezerv v těchto oblastech. Po aktivaci režimu pro mimořádné situace bude volný pohyb na jednotném trhu zachován prostřednictvím černé listiny zakázaných omezení a obecněji prostřednictvím silnější a rychlejší kontroly jednostranných omezení. Komise může rovněž doporučit, aby členské státy zajistily dostupnost zboží s významem pro krizi tím, že usnadní rozšíření výrobních linek či jejich využití pro nový účel nebo urychlí udělování povolení. V neposlední řadě může členským státům také doporučit, aby strategické rezervy vytvořené během fáze ostražitosti rozdělovaly cíleně. Nová pravidla se budou rovněž vztahovat na usnadnění zadávání veřejných zakázek na příslušné zboží a služby ze strany Komise jménem členských států, a to jak v režimu obezřetnosti, tak v režimu pro mimořádné situace.
  • Povolení krajních opatření v mimořádné situaci: za mimořádných okolností a pouze poté, co již byl aktivován režim pro mimořádné situace, může Komise rovněž využít nástroje, které budou vyžadovat zvláštní aktivaci. V takovém případě se může Komise obracet na hospodářské subjekty s žádostmi o cílené informace, které lze prohlásit za povinné. Může je rovněž vyzvat k tomu, aby přijímaly přednostní zakázky na produkty potřebné v krizové situaci. Společnosti musí buď vyhovět, nebo vysvětlit, jaké závažné důvody mají pro odmítnutí. Kromě toho urychlené uvádění některých výrobků na trh prostřednictvím rychlejšího zkoušení a akreditace, mimo jiné prostřednictvím posuzování shody, zajistí jejich dostupnost v mimořádných situacích. Pravidla umožňující tyto odchylky jsou stanovena v samostatných návrzích nařízení a směrnice, jež doprovázejí nařízení o nástroji pro mimořádné situace na jednotném trhu. Mění se jimi několik režimů regulujících konkrétní produkty.

Další kroky

Návrhy budou nyní projednávat Evropský parlament a Rada Evropské unie. Poté, co je spolunormotvůrci přijmou, vstoupí nařízení v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Souvislosti

Již téměř 30 let je jednotný trh nejvýznamnější předností EU. Našim podnikům nabízí jistotu a široký záběr a v celosvětovém měřítku jim slouží jako odrazový můstek a spotřebitelům zajišťuje širokou dostupnost kvalitního zboží a služeb. Během nedávných krizí, a zejména v počátcích pandemie COVID-19, však podniky i občané trpěli omezeními vstupu, narušením dodávek a nedostatečnou předvídatelností pravidel, což vedlo k roztříštěnosti jednotného trhu. Omezení vývozu a cestování v rámci EU přijatá v reakci na pandemii, jež byla v mnoha případech špatně navržena a odůvodněna pro daný účel, narušila volný pohyb zboží, služeb a osob, vedla k ekonomickým nákladům a zpožděním a brzdila celkovou reakci na krizi.

Dnes předkládaný balíček týkající se nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu navazuje na výzvy Evropské rady, která ve svých závěrech ze zasedání ve dnech 1. a 2. října 2020 uvedla, že EU by měla využít zkušenosti, které získala během pandemie COVID-19, a odstranit přetrvávající roztříštěnost, překážky a slabá místa jednotného trhu při řešení mimořádných situací. V reakci na to Komise ve svém sdělení o aktualizaci průmyslové strategie z května 2021 oznámila, že předloží zvláštní nástroj, který v dobách krize zajistí volný pohyb zboží, služeb a osob, jakož i větší transparentnost a koordinaci. Evropský parlament uvítal plán Komise na předložení nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu a vyzval ji, aby jej připravila jako právně závazný strukturální nástroj, který zajistí volný pohyb osob, zboží a služeb v případě budoucích krizí. Před předložením návrhu uspořádala Komise rozsáhlé konzultace, a to i zveřejněním výzvy k předložení faktických podkladů a veřejné konzultace, jakož i průzkum mezi členskými státy, a dále zorganizovala rozsáhlý seminář se zúčastněnými stranami a řadu cílených konzultací se zúčastněnými stranami.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_5443

  • Zdroj: EU